Ion DUMITRACHE, noul PREȘEDINTE al PSD Constanța

0
302

Ion DUMITRACHE, noul PREȘEDINTE al PSD Constanța.

Deși vor să pară o fami­lie feri­ci­tă, în rea­li­ta­te, clo­co­teș­te apa în Orga­ni­za­ția PSD Con­stan­ța. Depu­ta­tul Lucian Lun­goci, care era pre­șe­din­te­le inte­ri­mar al PSD, orga­ni­za­ția muni­ci­pa­lă, a fost demis din func­ție. Ini­țial, i s‑a cerut să-și dea demi­sia, dar a refu­zat, con­si­de­rând că mai are mul­te de făcut și de spus.

Numai că lide­rul Felix Stroe nu a accep­tat refu­zul, așa că a che­mat în ședin­ță Biro­ul Per­ma­nent Jude­țean, care a decis: 10 voturi au fost pen­tru Lun­goci, însă nu sufi­cien­te ca să‑l men­ți­nă pe func­ție. Majo­ri­ta­tea l‑a vrut pe Ion Dumi­tra­che în func­ția de pre­șe­din­te al PSD Con­stan­ța. Așa că, înce­pând de vineri, 12 febru­a­rie, aces­ta a pre­lu­at șta­fe­ta orga­ni­za­ți­ei soci­al demo­cra­te de la malul mării. Pre­ci­zăm că ședin­ța a avut loc îna­in­te de con­fe­rin­ța de pre­să, orga­ni­za­tă la ore­le 13.30.

Cine este Ion Dumitrache?

Ion Dumi­tra­che este unul din­tre cei mai cunos­cuți afa­ce­riști de la malul mării. Deţi­ne Şan­ti­e­rul Naval Midia, care are ca acțio­nar majo­ri­tar pe E T T Com­pany SA.

Este aso­ci­at în mai mul­te com­pa­nii, cum ar fi Tekon Plus, Port Dre­ding, Dacia Tour sau Gene­ral Taxi. Ion Dumi­tra­che este tatăl Cris­ti­nei Dumi­tra­che, depu­tat PSD.

Oda­tă cu numi­rea lui Ion Dumi­tra­che, spe­răm că se vor schim­ba mul­te lucruri în orga­ni­za­ția soci­al demo­cra­tă de la malul mării, mai ales în ceea ce pri­veș­te rela­ția cu mass media și nu numai.

Mire­la PASCAL, replicaonline.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply