Inventatorul Iulian Horneț și terapeutul naturist Elena Năstasă, despre antiviralul românesc, uleiul esențial din plante [VIDEO]

0
1095

Inventatorul Iulian Horneț și terapeutul naturist Elena Năstasă, despre antiviralul românesc, uleiul esențial din plante.

Inven­ta­to­rul Iuli­an Hor­neț vrea să ara­te, ală­tu­ri de cole­gii săi, că și în Româ­nia se pot rea­li­za lucruri fan­tas­ti­ce și că, inte­li­gen­ța româ­neas­că este nepre­țu­i­tă și tre­bu­ie folo­si­tă, la fel cum ar tre­bui folo­si­te la sca­ră lar­gă inven­ții ale unor mari români pe care îi sus­ți­ne. El însuși are mai mul­te inven­ții la activ și este chiar coin­ven­ta­to­rul, ală­tu­ri de Ele­na Năs­ta­se, al unui pro­dus mira­col des­pre care se spu­ne că te ține depar­te chiar și de Covid !9.

Ulei esenţi­al din plante

În Româ­nia a fost inven­ta­tă aşa-numi­ta „pică­tu­ră care arde viru­sul” („drop virus burn”), ulei esenţi­al cer­ti­fi­cat în luna mai de către Depar­ta­men­tul de Ana­li­ze Fizi­co-Chi­mi­ce şi Con­tro­lul Cali­tă­ţii al Insti­tu­tu­lui Naţio­nal de Cer­ce­ta­re-Dezvol­ta­re Chi­mi­co-Far­ma­ce­u­ti­că Bucu­reşti din cadrul Minis­te­ru­lui Edu­ca­ţi­ei şi Cercetării.

Des­pre ce este vor­ba, mai exact? Este un ulei din plan­te, com­pus din 12 extrac­te esenţi­a­le rea­li­zat de Ele­na Năs­ta­se, tera­pe­ut natu­rist, ală­tu­ri de Iuli­ean Hor­neţ. Inven­ta­to­rul ne‑a pre­ci­zat că acest pro­dus „Elle oil’s dvb” este indi­cat pen­tru con­ges­tia sinu­su­ri­lor, eli­mi­nă bac­te­ri­i­le şi viru­şii şi uşu­rea­ză res­pi­ra­ţia; cu alte cuvin­te acce­le­rea­ză ame­li­o­ra­rea în caz de infe­cţii sinu­sa­le. Ule­iul împie­di­că acu­mu­la­rea exce­si­vă a mucu­su­lui în nas, uşu­rând res­pi­ra­ţia. În plus, majo­ri­ta­tea com­po­nen­te­lor fiind astrin­gen­te şi seda­ti­ve, poa­te cal­ma dure­ri­le de cap aso­ci­a­te răce­lii şi gripei.

Iuli­ean Hor­neţ ne‑a decla­rat că „pică­tu­ra mira­cu­loa­să” și‑a dove­dit efi­cien­ța și împo­tri­va nou­lui coro­na­vi­rus! „Aceas­tă solu­ţie va sal­va Româ­nia. Nu mai puțin de 35 de mii de români au folosit‑o în ulti­me­le şase luni şi rezul­ta­te­le sunt foar­te bune. Am scos din spi­tal şi bol­navi de Covid, care au folo­sit pro­du­sul” – a deta­li­at Iuli­an Hor­neţ. Cu toa­te efec­te­le bine­fă­că­toa­re, deja demon­stra­te ale pro­du­su­lui, auto­ri­tă­ți­le sunt reti­cen­te în a‑l folo­si în tra­ta­men­te oficiale”. […]

Con­ti­nu­a­rea, în ziarobiectiv.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply