Înalta Curte a respins recursul olandezilor de la Damen, în dosarul corvetelor multifuncționale

0
464

Înalta Curte a respins recursul olandezilor de la Damen, în dosarul corvetelor multifuncționale.

Com­pa­nia olan­de­ză Damen Schel­de Naval Shi­pbu­il­ding BV a pier­dut și la Îna­l­ta Cur­te de Casa­ție și Jus­ti­ție, după ce, vara tre­cu­tă, Cur­tea de Apel Bucu­rești a res­pins cere­rea de anu­la­re a pro­ce­du­rii de atri­bu­i­re a con­trac­tu­lui de 1,6 mili­ar­de euro pen­tru con­stru­cţia cor­ve­te­lor mili­ta­re mul­ti­fun­cţio­na­le, con­tract câş­ti­gat de aso­ci­e­rea Naval Gro­up şi Şan­ti­e­rul Naval Constanţa.

În cur­sul anu­lui tre­cut, repre­zen­tan­ții com­pa­niei olan­de­ze Damen au invo­cat o excep­ție de necon­sti­tu­țio­na­li­ta­te pri­vind atri­bu­i­rea con­trac­tu­lui de achi­zi­ție a cor­ve­te­lor mili­ta­re, liti­giu înce­put în 2019. Mai exact, s‑a invo­cat arti­co­lul 20 alin. 3 din O.U.G. nr. 114/2011, pri­vind ”atri­bu­i­rea anu­mi­tor con­trac­te de achi­zi­ţii publi­ce în dome­ni­i­le apă­ră­rii şi secu­ri­tă­ţii”, care pre­ve­de că: ”Guver­nul are drep­tul de a sta­bili cir­cum­stanţe­le şi pro­ce­du­ri­le spe­ci­fi­ce pen­tru atri­bu­i­rea con­trac­te­lor de achi­zi­ţie publi­că în situ­a­ţi­i­le pre­vă­zu­te de art. 346 din TFUE”.

Cur­tea de Apel Bucu­rești a res­pins, vara tre­cu­tă, ca inad­mi­si­bi­lă excep­ția de necon­sti­tu­țio­na­li­ta­te, însă olan­de­zii au for­mu­lat recurs la ÎCCJ împo­tri­va aces­tei decizii.

Numai că nici aici nu aveau să pri­meas­că o solu­ție favo­ra­bi­lă, întru­cât instan­ța supre­mă a res­pins recur­sul ca nefon­dat. ”Res­pin­ge recur­sul decla­rat de recu­ren­tul-recla­mant Damen Schel­de Naval Shi­pbu­il­ding BV împo­tri­va înche­ie­rii din 24 iunie 2020, pro­nu­nţa­te de Cur­tea de Apel Bucu­reşti– Secţia a IX‑a con­ten­cios admi­nis­tra­tiv şi fis­cal, ca nefon­dat. Defi­ni­ti­vă. Pro­nu­nţa­tă în şedinţă publi­că, astăzi, 03 febru­a­rie 2021”, se ara­tă în înche­ie­rea de ședință.

În iulie 2019, minis­trul Apă­ră­rii de la acea vre­me, Gabriel Leş, a anu­nţat că aso­ci­e­rea din­tre com­pa­nia fran­ce­ză Naval Gro­up şi Şan­ti­e­rul Naval Con­stanţa a câş­ti­gat lici­ta­ţia refe­ri­toa­re la con­stru­cţia cor­ve­te­lor multifuncţionale.

Câte­va zile mai târ­ziu, gru­pul olan­dez Damen a îna­in­tat o plân­ge­re la Con­si­li­ul Naţio­nal pen­tru Solu­ţio­na­rea Con­tes­ta­ţi­i­lor (CNSC), con­ti­nu­ând un liti­giu ini­ţi­at ante­ri­or de com­pa­nia ita­li­a­nă Fin­can­ti­eri, şi, în para­lel, a sesi­zat instanţe­le invo­când mul­ti­ple nere­guli care au afec­tat rezul­ta­tul Pro­gra­mu­lui de înzes­tra­re “Cor­ve­tă multifuncţională“. 

Daniel ALBU, focuspress.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply