IMPORTANT! Se modifică scenariile de funcționare pentru instituțiile de învățământ din Municipiul Mangalia

0
462

Marți a fost vota­tă Hotă­rârea nr. 7 a CJSU, care pre­ve­de modi­fi­ca­rea sce­na­ri­i­lor de func­țio­na­re pen­tru 16 uni­tăți de învă­țământ din jude­țul Con­stan­ța. Comi­te­tul Jude­țean pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță Con­stan­ța hotărăște:

-Apro­bă pro­pu­ne­rea pri­vind modi­fi­ca­rea a 16 sce­na­rii de func­țio­na­re, cuprin­să în ane­xa care face par­te inte­gran­ta din pre­zen­ta hotă­râre, având în vede­re scă­de­rea ratei inci­den­ței cumu­la­te în ulti­me­le 14 zile.

- Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța va comu­ni­ca pre­zen­ta hotă­râre tutu­ror uni­tă­ți­lor de învă­țământ din jude­țul Constanța.

În sec­țiu­nea Docu­men­te, puteți con­sul­ta con­ți­nu­tul inte­gral al hotărârii.

Pro­pu­ne­re pri­vind modi­fi­ca­rea sce­na­ri­u­lui de orga­ni­za­re și des­fă­șu­ra­re a cur­su­ri­lor în uni­tă­ți­le de învă­țământ din jude­țul Con­stan­ța și struc­tu­ri­le aron­da­te înce­pând cu 10 febru­a­rie 2021.

Având în vede­re pre­ve­de­ri­le Ordi­nu­lui Minis­te­ru­lui Edu­ca­ți­ei nr. 3235/04.02.2021 și Cer­ce­tă­rii și Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ții nr. 93/04.02.2021 pen­tru apro­ba­rea măsu­ri­lor de orga­ni­za­re a acti­vi­tă­ții în cadrul unităților/instituțiilor de învă­țământ în con­di­ții de sigu­ran­ță epi­de­mi­o­lo­gi­că pen­tru pre­ve­ni­rea îmbol­nă­vi­ri­lor cu viru­sul SARS-CoV‑2, pro­pu­nem apli­ca­rea modi­fi­că­rii sce­na­ri­i­lor de orga­ni­za­re și des­fă­șu­ra­re a cur­su­ri­lor (an șco­lar 2020–2021), con­form tabe­lu­lui următor.

Pe par­cur­sul anu­lui șco­lar, Rata inci­den­ței cumu­la­te este sub 1/1000 de locu­i­tori și asi­gu­ra­rea con­di­ți­i­lor pen­tru învă­țământ „față în față”.


Man­ga­lia News, 10.02.2021. (sur­sa: ziuaconstanta.ro. foto: arhi­va MN).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply