Fondurile UE de reziliență pentru antreprenori vor fi mai ales sub formă de credite garantate

0
256

Fondurile UE de reziliență pentru antreprenori vor fi mai ales sub formă de credite garantate și mai puțin nerambursabile.

Antre­pre­no­rii români vor putea să acce­se­ze vii­toa­re­le fon­duri euro­pe­ne din Meca­nis­mul UE de Redre­sa­re și Rezi­li­en­ță pre­pon­de­rent sub for­mă de cre­di­te ban­ca­re garan­ta­te de stat și mai puțin ca fon­duri neram­bu­r­sa­bi­le, au decla­rat, vineri, pen­tru StartupCafe.ro, sur­se guver­na­men­ta­le impli­ca­te în pro­ce­sul de nego­ci­e­re a Pla­nu­lui Națio­nal de Redre­sa­re și Rezi­li­en­ță (PNRR).

Potri­vit sur­se­lor, 20–30% din alo­ca­rea pen­tru antre­pre­nori va fi sub for­mă de gran­turi (neram­bu­r­sa­bi­le), iar 70–80% va fi sub for­mă de împru­mu­turi ban­ca­re cu garan­ții publi­ce, în con­di­ții mai avan­ta­joa­se decât cele din piață.

De ase­me­nea, antre­pre­no­rii vor tre­bui să res­pec­te con­di­ția ca inves­ti­ți­i­le din acești bani să nu afec­te­ze medul încon­ju­ră­tor, au men­țio­nat sursele.

Rea­min­tim că Uniu­nea Euro­pea­nă va alo­ca Româ­ni­ei fon­duri de rezi­li­en­ță de 30,4 mili­ar­de de euro, din care 13,7 mili­ar­de de euro vor fi gran­turi (neram­bu­r­sa­bi­le) și 16,6 mili­ar­de de euro vor fi împru­mu­turi cu dobân­dă avan­ta­joa­să. Banii vor putea fi chel­tu­iți până în anul 2026.

În aceas­tă anve­lo­pă buge­ta­ră, intră și apro­xi­ma­tiv 3,4 mili­ar­de de euro pen­tru IMM-uri, potri­vit draf­tu­lui PNRR lan­sat de fos­ta guver­na­re Orban, dar redis­cu­tat de actu­a­la Guver­na­re Cîțu în plan intern și la Comi­sia Euro­pea­nă. (sur­sa: startupcafe.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply