Final de exercițiu al Forţelor pentru Operaţii Speciale în Portul Militar Mangalia [FOTO]

0
207

Final de exercițiu!

În peri­oa­da 08–19 febru­a­rie 2021, în faci­li­tă­ți­le de instruc­ție din Por­tul Mili­tar Man­ga­lia s‑a des­fă­șu­rat exer­ci­ţi­ul Forţe­lor pen­tru Ope­ra­ţii Spe­ci­a­le JCET 21.1, pe un sce­na­riu aso­ci­at răz­bo­i­u­lui hibrid, cu struc­turi tac­ti­ce de ope­ra­ții spe­ci­a­le din cadrul Divi­zio­nu­lui 164 For­țe Nava­le pen­tru Ope­ra­ții Spe­ci­a­le, în par­te­ne­ri­at cu echi­pe NAVY SEAL apar­ținând arma­tei Sta­te­lor Uni­te ale Americii.

Obiec­ti­ve­le prin­ci­pa­le ale aces­tui com­plex exer­ci­țiu au fost dezvol­ta­rea inte­ro­pe­ra­bi­li­tă­ţii în rân­dul uni­tă­ţi­lor par­ti­ci­pan­te, armo­ni­za­rea pro­ce­du­ri­lor ope­ra­țio­na­le între mili­ta­rii celor două struc­turi, pen­tru exe­cu­ta­rea misiu­ni­lor de tip acțiuni direc­te în mediu mari­tim, toa­te aces­tea având ca fina­li­ta­te afir­ma­rea Româ­ni­ei ca pol regio­nal în dome­ni­ul For­țe­lor pen­tru Ope­ra­ții Spe­ci­a­le și pro­mo­va­rea secu­ri­tă­ții regionale.

Foto: Roxa­na Davi­do­vits. sur­sa: For­te­leS­pe­ci­a­le­Ro­ma­ne.


Man­ga­lia News, 22.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply