Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a dat startul primei sesiuni deschise de finanțare nerambursabilă pentru anul 2021

0
211

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a dat startul primei sesiuni deschise de finanțare nerambursabilă pentru anul 2021.

Docu­men­te nece­sa­re în eta­pa de eva­lu­a­re a proiectelor:

Cere­rea de finan­ța­re (Ane­xa nr. 1) se com­ple­tea­ză în lim­ba româ­nă și se sem­nea­ză de repre­zen­tan­tul legal al soli­ci­tan­tu­lui sau per­soa­na împu­ter­ni­ci­tă. Aceas­ta va fi înso­ți­tă de urmă­toa­re­le documente;
– Copii ale acte­lor de iden­ti­ta­te (în fun­cţie de ţara de domi­ci­liu sau de reşe­dinţă) al repre­zen­tan­tu­lui legal al soli­ci­tan­tu­lui sau al per­soa­nei împu­ter­ni­ci­te de aces­ta şi al coor­do­na­to­ru­lui de pro­iect, cu men­țiu­nea ”con­form cu originalul”;
– Actul con­sti­tu­tiv, sta­tu­tul, actul de numi­re al per­soa­ne­lor din con­du­ce­re, împre­u­nă cu ulti­ma modi­fi­ca­re a aces­to­ra, hotă­rârea jude­că­to­reas­că sau actul de înre­gis­tra­re, cer­ti­fi­ca­tul de înre­gis­tra­re fis­ca­lă, pre­cum și ori­ce alte docu­men­te care ates­tă sta­tu­tul juri­dic al soli­ci­tan­tu­lui, con­form legi­sla­ți­ei sta­tu­lui de reșe­din­ță (în copie şi tra­du­se în lim­ba româ­nă), cu men­țiu­nea ”con­form cu originalul”.
– CV-ul repre­zen­tan­tu­lui legal al soli­ci­tan­tu­lui sau al per­soa­nei împu­ter­ni­ci­te de aces­ta şi al coor­do­na­to­ru­lui de proiect;
– Decla­ra­ţia de eli­gi­bi­li­ta­te (Ane­xa nr. 5) com­ple­ta­tă și sem­na­tă de către repre­zen­tan­tul legal al soli­ci­tan­tu­lui sau de per­soa­na împu­ter­ni­ci­tă de acesta;
– Decla­ra­ţia pri­vind apar­te­nenţa la iden­ti­ta­tea cul­tu­ra­lă româ­nă (Ane­xa nr. 4), com­ple­ta­tă și sem­na­tă de către repre­zen­tan­tul legal al soli­ci­tan­tu­lui sau de per­soa­na împu­ter­ni­ci­tă de aces­ta. În cazul în care repre­zen­tan­tul legal al soli­ci­tan­tu­lui sau per­soa­na împu­ter­ni­ci­tă de aces­ta nu este cetă­ţean român, soli­ci­tan­tul o va depune;
– Decla­ra­ţie cu pri­vi­re la pre­lu­cra­rea şi trans­mi­te­rea date­lor cu carac­ter per­so­nal (Ane­xa nr. 6);
– Docu­men­te spe­ci­fi­ce, în func­ție de natu­ra acti­vi­tă­ți­lor deru­la­te în pro­iect, con­form Ane­xei nr. 13.

Cere­rea de finan­ța­re și docu­men­te­le men­țio­na­te pot fi tri­mi­se doar în for­mat elec­tro­nic (scan PDF), la adre­sa de e‑mail [email protected] Este nece­sar ca fie­ca­re ane­xă să fie ata­șa­tă ca un sin­gur docu­ment PDF, denu­mit ca ata­re.  (de exem­plu, Statut.pdf). Nu sunt accep­ta­te alte for­ma­te (JPEG, PNG etc.).

După trans­mi­te­rea pe e‑mail a docu­men­te­lor men­țio­na­te, soli­ci­tan­tu­lui i se trans­mi­te numă­rul de înre­gis­tra­re al cere­rii. Ulte­ri­or, res­pon­sa­bi­lul de pro­iect soli­ci­tă, prin e‑mail, docu­men­te supli­men­ta­re sau cla­ri­fi­cări, în func­ție de spe­ci­fi­cul pro­iec­tu­lui la care soli­ci­tan­tul are obli­ga­ția de a răs­pun­de în cel mult 3 zile lucrătoare.

Pen­tru a faci­li­ta pro­ce­sul de con­sti­tu­i­re a dosa­ru­lui, regă­siți mai jos Ghi­dul de finan­ța­re neram­bu­r­sa­bi­lă 2021. De ase­me­nea, de la punc­te­le 01–14, sunt ata­șa­te docu­men­te­le de inte­res, în for­mat editabil:
Ghi­dul de finan­ta­re neram­bu­r­sa­bi­la 2021
01. Cere­rea de finan­ta­re 2021
02. Tipuri de pro­iec­te actiuni si cheltuieli
03. Glo­sar de termeni
04. Decla­ra­tie pri­vind apar­te­nen­ta la iden­ti­ta­tea cul­tu­ra­la romana
05. Decla­ra­tie eligibilitate
06. Decla­ra­tie cu pri­vi­re la pre­lu­cra­rea si trans­mi­te­rea date­lor cu carac­ter personal
07. Con­tes­ta­tie 08. Con­tract de finan­ta­re nerambursabila
09. Decont cen­tra­li­za­tor de cheltuieli
10. Rapor­tul final de activitate
11. Docu­men­te jus­ti­fi­ca­ti­ve in func­tie de tipu­ri­le de cheltuieli
12. Ele­men­te de iden­ti­ta­te vizuala
13. Docu­men­te nece­sa­re pen­tru pro­iec­te specifice
14. Cri­te­rii-eva­lu­a­re-pro­iec­te-DRP-2021


Man­ga­lia News, 20.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply