Cum să ne ferim de viroze în această perioadă cu fluctuații mari de temperatură – Sfatul medicului

0
257

Cum să ne ferim de viroze în această perioadă cu fluctuații mari de temperatură – Sfatul medicului.

In pri­mul rând, e impor­tant să știm sigur că nu este o infec­ție cu COVID 19. Anun­țăm medi­cul de fami­lie, ne tes­tăm și ne izo­lăm la domi­ci­liu, până știm rezul­ta­tul tes­tu­lui. Încer­căm să‑i pro­te­jăm și pe cei ală­tu­ri de care locu­im, în măsu­ra in care se poa­te acest lucru. Pen­tru ca un orga­nism să poa­te rezis­ta la infec­ți­i­le res­pi­ra­to­rii, este de pre­fe­rat să con­su­măm fruc­te care con­țin mul­tă vita­mi­na C (citri­ce), mul­te legu­me și fruc­te proas­pe­te. Să aeri­sim foar­te bine locu­in­țe­le, spa­ți­i­le de lucru. Să pur­tăm mas­ca, nu ca pe o obli­ga­ție, ci ca pe un gest de măsu­ră civică.

Îmbră­că­min­tea să fie adec­va­tă sezo­nu­lui rece, să evi­tăm pe cât posi­bil locu­ri­le aglo­me­ra­te și nu în cele din urmă, să ne vac­ci­năm. Vac­ci­na­rea anti COVID este nece­sa­ră, nu obli­ga­to­rie. Pen­tru mulți din­tre noi repre­zin­tă pri­ma spe­ran­ță că ne vom întoar­ce la vie­ți­le noas­tre, așa cum le-am lăsat îna­in­te de pan­de­mie. Ne întoar­cem la nor­ma­li­ta­te. Cu pași mici, dar nu e impo­si­bil. Sfa­tul meu este să vă vac­ci­nați pen­tru voi, pen­tru cei din jurul vos­tru, pen­tru pla­ne­ta care a obo­sit de atâ­ta suferință.

Să aveți un sfâr­șit de săp­tămâ­nă așa cum vi‑l doriți și să vă pro­te­jați împo­tri­va infec­ți­i­lor res­pi­ra­to­rii. Sănă­ta­tea ta este cea mai importantă!

Dr. Ele­na-Mădă­li­na Mirea.


Man­ga­lia News, 21.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply