Cum să creezi un design deosebit în bucătăria ta? Iată 3 elemente care pot schimba fundamental atmosfera generală

0
155

Cum să creezi un design deosebit în bucătăria ta? Iată 3 elemente care pot schimba fundamental atmosfera generală.

Un design bine pus la punct poa­te fi rea­li­zat cu aju­to­rul fie­că­rui mic deta­liu – atmosfe­ra din ori­ce came­ră poa­te fi influ­en­ța­tă de o serie de fac­tori, apa­rent insig­ni­fi­anți, care pot avea un efect nemai­po­me­nit asu­pra deco­ru­lui. Așa­dar, dacă vrei să te simți bine la tine în bucă­tă­rie, tre­bu­ie să ai în vede­re câte­va sfa­turi pe care este reco­man­dat să le pui în apli­ca­re. Pen­tru a te bucu­ra de momen­te­le petre­cu­te în acest spa­țiu, este impor­tant ca aces­ta să-ți dea o sta­re plă­cu­tă, prin modul în care este ame­na­jat. Însă, chiar dacă alegi o mobi­lă ide­a­lă și fini­sa­je atrac­ti­ve, mai sunt și alte lucruri de care tre­bu­ie să ții cont.

În acest arti­col, vei afla 3 ele­men­te pe care este obli­ga­to­riu să le iei în cal­cul, pen­tru a crea o bucă­tă­rie pri­mi­toa­re, pli­nă de armonie!

1. Accesorii textile

Acce­so­ri­i­le tex­ti­le pot părea deta­lii neim­por­tan­te – însă, aces­tea sunt obiec­te cu care te întâl­nești extrem de des atunci când gătești. Așa­dar, ele tre­bu­ie să fie ale­se în așa fel încât fie­ca­re cli­pă în care le vezi să repre­zin­te un mic moment de bucu­rie. Fie că este vor­ba des­pre fața de masă sau mănu­șa pen­tru cup­tor, supor­turi pen­tru far­fu­rii sau coșu­le­țe pen­tru depo­zi­ta­re, toa­te arti­co­le­le tre­bu­ie să fie pe gus­tul tău! Cu aju­to­rul aces­to­ra, toa­te acti­vi­tă­ți­le vor deve­ni mai dis­trac­ti­ve – este esen­ți­al să selec­tezi mode­le care să-ți pla­că din punct de vede­re vizu­al, deo­a­re­ce impri­me­u­ri­le vese­le sau culo­ri­le atrac­ti­ve îți pot influ­en­ța dis­po­zi­ția, în mod pozitiv. 

Prin urma­re, nu ezi­ta să-ți îndrepți aten­ția către ast­fel de pro­du­se și cer­ce­tea­ză gama de tex­ti­le de bucă­tă­rie ofe­ri­te de bran­dul Home­lux, pen­tru a des­co­peri cele mai spe­ci­a­le variante.

2. Tacâmuri

Fur­culi­țe­le, lin­gu­ri­le, cuți­te­le și cele­lal­te usten­si­le sunt pio­nii prin­ci­pali, de fie­ca­re dată când pre­gă­tești și ser­vești un fel de mân­ca­re. Ast­fel, ele intră în câm­pul tău vizu­al, ori de câte ori acțio­nezi în acest spa­țiu – de ace­ea, tre­bu­ie să optezi pen­tru acce­so­rii de cali­ta­te, deo­se­bi­te ca aspect. Vei vedea că atmosfe­ra se va schim­ba major, iar tu te vei simți ca un ade­vă­rat chef care ope­rea­ză cu aju­to­rul instru­men­te­lor pre­fe­ra­te! Cu sigu­ran­ță vei găsi tacâ­muri moder­ne, con­tem­po­ra­ne, care să aibă un design extra­va­gant și ieșit din comun!

3. Decorațiuni

Deco­ra­țiu­ni­le din bucă­tă­rie pot per­so­na­li­za încă­pe­rea, într‑o manie­ră cre­a­ti­vă. Fie că îți plac abți­bil­du­ri­le pen­tru faian­ță sau fri­gi­der, fie că pre­feri tablo­u­ri­le sau cera­mi­ca deco­ra­ti­vă, sigur vei des­co­peri o moda­li­ta­te prin care să le inte­grezi în con­cep­tul este­tic gene­ral. Indi­fe­rent de dimen­siu­ni­le came­rei, în mod cert vei obține rezul­ta­te­le pe care le vrei. În cazul în care ai de ame­na­jat un spa­țiu mic și îți e tea­mă că nu vei reu­și să intro­duci toa­te lucru­ri­le de care ai nevo­ie, poți ține cont de o serie de sfa­turi uti­le, care te vor aju­ta în acest sens.

În con­clu­zie, rela­ția din­tre design și atmosfe­ră nu tre­bu­ie igno­ra­tă – pen­tru a te simți con­for­ta­bil în pro­pria bucă­tă­rie, este obli­ga­to­riu să cre­ezi un decor spe­cial, per­fect pen­tru tine. Așa­dar, ame­na­jea­ză totul exact așa cum îți dorești și ia în cal­cul chiar și mici­le acce­so­rii care pot face diferența!


Man­ga­lia News, 19.02.2021. ℗. Sur­să foto: pixabay.com.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply