Corina Bârlădeanu — Trebuie să facem din sănătatea noastră, din viitorul și educația copiilor noștri o prioritate!

0
282

De astăzi, înapoi la școală!

”Cât de trist a fost ulti­mul an pen­tru copi­ii care nu au mai inte­rac­țio­nat cu pro­fe­so­rii și cole­gii lor, nu vom putea cân­tări nici­o­da­tă. Nu știm dacă anul șco­lar nu se va frac­tu­ra din nou. Ce știm clar e că, expe­rien­ța de a sta cu copi­ii în casă, cu ochii în com­pu­ter, nu a fost deloc sănă­toa­să. După ce am văzut ade­vă­ra­ta dimen­siu­ne a gău­ri­lor din edu­ca­ție și din sănă­ta­te, e impor­tant să fim și mai vocali în a cere refor­me și inves­ti­ții masi­ve în vii­to­rul Româ­ni­ei, alt­fel tra­ge­di­i­le vor con­ti­nua să se repete.

Am cre­zut mult timp că, dacă rămân în țară și con­stru­iesc un mediu inte­gru, sănă­tos, în afa­ce­rea mea, îmi plă­tesc impo­zi­te­le la timp și con­tri­bui la dezvol­ta­rea unor ONG-uri, la deve­ni­rea tine­ri­lor cu care am lucrat, va fi sufi­cient. Se pare că nu este.

Nu, nu vreau să plec din țară! Și nici nu vreau ca băie­tii mei să ple­ce din țară, ca să se rea­li­ze­ze. Tre­bu­ie să facem din sănă­ta­tea noas­tră, din vii­to­rul și edu­ca­ția copi­i­lor noș­tri o pri­o­ri­ta­te. Apa­tia nu a fost nici­o­da­tă o solu­ție. E tim­pul să sunăm clo­poțe­lul și să ne mobi­li­zăm. Avem mult mai mul­tă for­ță decât credem!”

Cori­na Bâr­lă­dea­nu, Inspi­ring com­mu­ni­ca­tion, Bucu­rești.


Man­ga­lia News, 08.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply