Consiliul Județean Constanța este convocat în ședință ordinară, pentru data de Miercuri, 17.02.2021, şedinţă ce se va desfăşura în sistem video-conferinţă

0
187

Dis­po­zi­ţia nr.55/11.02.2021,
pri­vind con­vo­ca­rea Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa în şedinţă ordinară
pen­tru data de Mier­curi, 17.02.2021, ora 13,00.

Lupu Mihai, în cali­ta­te de Preşe­din­te al Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa,

În con­for­mi­ta­te cu dis­po­zi­ți­i­le art. 178 alin.(1), 179 alin.(1) şi (2) din Ordo­nan­ța  de Urgen­ță a Guver­nu­lui nr.57/2019 pri­vind Codul administrativ;

În teme­iul art.196 al. (1) lit.b din Ordo­nanţa de Urgenţă a Guver­nu­lui  nr.57/2019 pri­vind Codul administrativ,

D I S P U N:

Art.1. Se con­voa­că Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța în ședin­ță ordi­na­ră, pen­tru data de 17.02.2021, ora 13,00,  şedinţă ce se va desfă­şu­ra în sis­tem videoconferinţă.

Art.2. Pro­iec­te­le Ordi­nii de zi sunt cuprin­se în ane­xa care face par­te inte­gran­tă din pre­zen­ta dispoziţie.

Art.3. Pro­iec­te­le de hotă­râre vor fi puse la dis­po­zi­ţia con­si­li­e­ri­lor judeţeni prin inter­me­di­ul site-ului Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa la secţiu­nea „pro­iec­te şedinţă CJC”;

- Pro­iec­te­le de hotă­râre vor fi ana­li­za­te şi avi­za­te de către Comi­si­i­le de spe­cia­li­ta­te ale Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa;

- Se pot for­mu­la şi depu­ne amen­damen­te cu pri­vi­re la aces­te pro­iec­te de hotă­râre în scris pe adre­sa de e‑mail a Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa ([email protected]) sau la sedi­ul Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa din b‑dul Tomis nr.51.

Art.4. Pro­iec­te­le ce fac obiec­tul ordi­nii de zi vor avea avi­ze­le cu carac­ter con­sul­ta­tiv ale comi­si­i­lor de spe­cia­li­ta­te ale con­si­li­u­lui judeţean îna­in­te de dez­ba­te­rea aces­to­ra în plen/începerea şedinţei.

Art.5. Pre­zen­ta dis­po­zi­ţie va fi adu­să la cunoş­tinţa locu­i­to­ri­lor judeţu­lui Con­stanţa prin mass media şi prin afi­şa­rea pe pagi­na de inter­net a Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa.

Art.6. Secre­ta­rul gene­ral al Judeţu­lui Con­stanţa, prin gri­ja Dire­cţi­ei Gene­ra­le de Admi­nis­tra­ţie Publi­că şi Juri­di­că, comu­ni­că pre­zen­ta dis­po­zi­ţie  Insti­tu­ţi­ei Pre­fec­tu­lui Judeţul Con­stanţa în con­for­mi­ta­te cu art.197 din Ordo­nanţa de Urgenţă nr.57 din 5 iulie 2019 pri­vind Codul  administrativ.


Pro­iec­te­le ordi­nii de zi – Ane­xă la Dis­po­zi­ţia nr.55 din 11.02.2021 pri­vind con­vo­ca­rea Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa în şedinţa ordi­na­ră pen­tru data 17.02.2021, ora 13,00.

1. Pro­iec­tul de hotă­râre nr. 32  pri­vind înce­ta­rea drep­tu­lui de admi­nis­tra­re con­sti­tu­it în favoa­rea Tea­tru­lui de Stat Con­stanţa asu­pra imo­bi­lu­lui (teren+construcţii) Tea­trul de Vară Sove­ja situ­at în Muni­ci­pi­ul Con­stanţa, Judeţ Con­stanţa, Zona Parc Tăbăcărie.

Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa.

2. Pro­iec­tul de hotă­râre nr. 33 pri­vind înce­ta­rea drep­tu­lui de admi­nis­tra­re con­sti­tu­it în favoa­rea Spi­ta­lu­lui Cli­nic Judeţean de Urgenţă Sf.Apostol Andrei Con­stanţa, asu­pra imo­bi­le­lor-locu­inţe de ser­vi­ciu situ­a­te în muni­ci­pi­ul Con­stanţa, Bdul Mama­ia nr.534 şi nr. 538, judeţ Constanţa.

Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa.

3. Pro­iec­tul de hotă­râre nr. 34 pri­vind desem­na­rea repre­zen­ta­tu­lui Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa în Comi­sia de eva­lu­a­re, supra­ve­ghe­re şi con­trol a acti­vi­tă­ţii Fun­da­ţi­ei Judeţe­ne pen­tru Tine­ret Constanţa.

Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa

4. Pro­iec­tul de hotă­râre nr.35 pri­vind apro­ba­rea for­mu­lă­rii unei soli­ci­tări de pre­lu­a­re a unui bun imo­bil din dome­ni­ul public al UAT Muni­ci­pi­ul Con­stanţa în dome­ni­ul public al UAT Judeţul Constanţa.

Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa

5. Pro­iec­tul de hotă­râre nr. 36 pri­vind apro­ba­rea pro­to­co­lu­lui de cola­bo­ra­re între Insti­tu­tul de Arhe­o­lo­gie „Vasi­le Pâr­van”, Insti­tu­tul Naţio­nal al Patri­mo­ni­u­lui şi UAT Judeţul Con­stanţa prin Con­si­li­ul Judeţean Constanţa.

Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa

6. Pro­iec­tul de hotă­râre nr. 37 pri­vind par­ti­ci­pa­rea Uni­tă­ţii Admi­nis­tra­tiv Teri­to­ri­a­lă Judeţul Con­stanţa în cali­ta­tea sa de mem­bru fon­da­tor la înfi­inţa­rea Aso­ci­a­ţi­ei „Aso­ci­a­ţia pen­tru Dezvol­ta­rea Dura­bi­lă a Judeţu­lui Constanţa”.

Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa

7. Pro­iec­tul de hotă­râre nr. 39 pen­tru com­ple­ta­rea HCJC nr.290/27.11.2020 pri­vind apro­ba­rea asi­gu­ră­rii ser­vi­ci­i­lor de pază şi moni­to­ri­za­re pe anul 2021 la obiec­ti­ve­le apa­rţinând Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa cu Dire­cţia de Pază a Judeţu­lui Constanţa.

Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa

8. Pro­iec­tul de hotă­râre nr. 40 pri­vind apro­ba­rea indi­ca­to­ri­lor teh­ni­co-eco­no­mici pen­tru obiec­ti­vul de inves­ti­ţii „Extin­de­re, rea­bi­li­ta­re şi moder­ni­za­re cen­tru de zi pen­tru per­soa­ne cu diza­bi­li­tă­ţi, stra­da Bujo­ru­lui FN, comu­na Bănea­sa, judeţul Constanţa”.

Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa.

9. Pro­iec­tul de hotă­râre nr. 41  pri­vind apro­ba­rea indi­ca­to­ri­lor teh­ni­co-eco­no­mici pen­tru obiec­ti­vul: „Con­stru­i­re 4 locu­inţe pro­te­ja­te, str. Tran­da­fi­ri­lor nr. 179-lot1/­lo­t2/­lo­t3/­lo­t4, comu­na Bănea­sa, judeţul Con­stanţa”- faza SF.

Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa

10. Pro­iec­tul de hotă­râre nr. 42  pri­vind apro­ba­rea, înce­pând cu data de 01 febru­a­rie 2021, a sala­ri­i­lor de bază ale per­so­na­lu­lui con­trac­tu­al şi fun­cţio­na­ri­lor publici din cadrul apa­ra­tu­lui de spe­cia­li­ta­te al Dire­cţi­ei Gene­ra­le de Asis­tenţă Soci­a­lă şi Pro­te­cţia Copi­lu­lui Constanţa.

Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa

11. Pro­iec­tul de hotă­râre nr. 43  pri­vind sta­bi­li­rea com­po­nenţei Cole­gi­u­lui Direc­tor al Dire­cţi­ei Gene­ra­le de Asis­tenţă Soci­a­lă şi Pro­te­cţia Copi­lu­lui Constanţa.

Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa

12. Pro­iec­tul de hotă­râre nr. 44  pri­vind apro­ba­rea acor­du­lui de par­te­ne­ri­at între Agenţia pen­tru Dezvol­ta­re Regio­na­lă Sud-Est şi UAT Judeţul Con­stanţa pen­tru pro­iec­tul „Spri­jin la nive­lul Regiu­nii Sud-Est pen­tru pre­gă­ti­rea de pro­iec­te finanţa­te din peri­oa­da de pro­gra­ma­re 2021–2027 pe dome­ni­i­le: infras­truc­tu­ră ruti­e­ră de inte­res judeţean, inclu­siv vari­an­te oco­li­toa­re şi/sau dru­muri de legă­tu­ră, infras­truc­tu­ră şi ser­vi­cii publi­ce de turism, inclu­siv obiec­ti­ve­le de patri­mo­niu cu potenţi­al turis­tic, cen­tre de agrement/baze turis­ti­ce (tabe­re şcolare)”.

Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa

13. Pro­iec­tul de hotă­râre nr. 45  pri­vind com­ple­ta­rea HCJC nr.286/27.11.2020 pri­vind apro­ba­rea tari­fe­lor pen­tru des­ză­pe­zi­re şi com­ba­te­rea lune­cu­şu­lui pen­tru iar­na 2020–2021 ce vor fi apli­ca­te de Regia Auto­no­mă de Dru­muri şi Poduri Con­stanţa în reor­ga­ni­za­re, in judi­ci­al reor­ga­ni­sa­tion, en redressment.

Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa

14. Pro­iec­tul de hotă­râre nr. 46  pri­vind apro­ba­rea acor­du­lui de cola­bo­ra­re între UAT Judeţul Con­stanţa prin Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa şi Inspec­to­ra­tul Şco­lar Judeţean Con­stanţa şi desem­na­rea repre­zen­tanţi­lor Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa în cadrul Comi­te­tu­lui local de dezvol­ta­re a par­te­ne­ri­a­tu­lui soci­al din judeţul Constanţa

Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa

15. Pro­iec­tul de hotă­râre nr. 47  pri­vind actu­a­li­za­rea Pro­gra­mu­lui de trans­port public judeţean de per­soa­ne prin cur­se regu­la­te, în judeţul Con­stanţa cu vala­bi­li­ta­te pana la 31.12.2021.

Ini­ţi­a­tor, Preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui Judeţean Constanţa.

P R E Ş E D I N T E,
LUPU MIHAI
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI,
GEAFAR NESRIN.


Man­ga­lia News, 12.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply