Claudiu Nasui: Măsura 3 de ajutor de stat nu își atinge scopul pentru care a fost creată

0
208

Măsura 3 de ajutor de stat nu își atinge scopul pentru care a fost creată.

”Din cei 27.736 de apli­canți, avem 8.275 care au apli­cat pen­tru imo­bi­le. Dacă ne rapor­tăm doar la pro­iec­te­le finan­ța­te, cu buge­tul actu­al sunt doar 3.580 de fir­me finan­ța­te. Din­tre aces­tea, 1.807 finan­țea­ză imobile.
Prac­tic, mai mult din jumă­ta­te din pro­iec­te­le eli­gi­bi­le sunt pe imo­bi­le. Nu aces­ta era sco­pul măsu­rii. Ea era meni­tă să fie o măsu­ră de aju­tor în peri­oa­dă CoVid și ajun­ge să finan­țe­ze cum­pă­rări de apartamente.
Am încer­cat să rezol­văm cât mai mul­te pro­ble­me lega­te de aces­te sche­me de aju­tor de stat. De la blo­ca­je în eva­lu­a­re, la găsit finan­ța­re pen­tru ele. Pen­tru toa­te cele 3 măsuri, a tre­bu­it să repa­răm mași­na din mers. Am reu­șit să găsim și finan­ța­re, gra­ție minis­tru­lui Cris­ti­an Ghi­nea. Am reu­șit să creș­tem rit­mul de pro­ce­sa­re pe M2 de 7 ori. M1 avem toa­tă inten­ția să‑l refa­cem, de data asta cu cei care au fost omiși pri­ma dată.
De când am venit în minis­ter, am zis că voi asi­gu­ra con­ti­nu­i­ta­tea măsu­ri­lor deja înce­pu­te în ide­ea că nimeni nu tre­bu­ie să sufe­re din cau­za schim­bă­rii guver­nu­lui. Cu cifre­le aces­tea însă ne dăm sea­ma că măsu­ra nu își atin­ge sco­pul. Am dis­cu­tat cu pre­mi­e­rul solu­ții. Vă voi ține la curent”.

Cla­u­diu Năsui, 5 febru­a­rie 2021.

MN: Citiți și comen­ta­ri­i­le de pe pos­ta­rea dom­nu­lui ministru!


Man­ga­lia News, 05.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply