Cea mai mare fabrică de biciclete din Europa se va deschide în septembrie la Timișoara

0
215

Cea mai mare fabrică de biciclete din Europa se va deschide în septembrie la Timișoara!

Lucră­ri­le la cea mai mare fabri­că de bici­cle­te din Euro­pa, care este ridi­ca­tă la Timi­șoa­ra, sunt aproa­pe de fina­li­za­re. Aceas­ta apar­ți­ne celor de la Sport Mecha­ni­cal Wor­k­shop, un par­te­ner care asam­blea­ză ase­me­nea mij­loa­ce de depla­sa­re pen­tru cei de la Deca­th­lon și care în pre­zent își des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea într-un spa­țiu închi­ri­at din oraș.

Con­struc­ția noii fabrici a fost ini­ția­tă anul tre­cut. Con­form celei mai recen­te pla­ni­fi­cări, fabri­ca de bici­cle­te se va des­chi­de în luna sep­tem­brie, con­form celor de la bike-eu.com. După faza de por­ni­re, noua faci­li­ta­te a SMW va avea o pro­duc­ție anu­a­lă de 1,5 mili­oa­ne de uni­tăți, inclu­zând atât bici­cle­te obiș­nu­i­te, cât și bici­cle­te elec­tro­ni­ce. Pre­sa loca­lă rela­tea­ză că Ate­li­e­rul meca­nic pen­tru sport asam­blea­ză deja bici­cle­te pen­tru lan­țul fran­cez de maga­zi­ne de sport Deca­th­lon, într-un spa­țiu închi­ri­at de 5.000 metri pătrați în Timi­șoa­ra. Noua hală de pro­duc­ție con­stru­i­tă în apro­pi­e­rea ora­șu­lui se va întin­de pe o supra­fa­ță de 23.000 metri pătrați.

Citi­tți con­ti­nu­a­rea pe debanat.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply