ARCA TV: Andrei Partoș, la Istorie și Istorii, cu Simona Preda, duminică, 7 februarie! VIDEO

0
276

Arca TV: Andrei Partoș, la Istorie și Istorii, cu Simona Preda, duminică, 7 februarie, la ora 17.00, ora României!

În anul 2003, lui Andrei Par­toș i se acor­dă, din par­tea CNA, Pre­mi­ul de Exce­len­ță pen­tru întrea­ga acti­vi­ta­te audi­o­vi­zu­a­lă. Pri­ma edi­ție a emi­siu­nii “Isto­rie și Isto­rii” îl are ca invi­tat pe Andrei Par­toș, unul din­tre cei mai cunos­cuți jur­na­liști români și, cu sigu­ran­ță, cel mai îndră­git și mai lon­ge­viv comen­ta­tor muzi­cal din Româ­nia. Des­pre comu­nism, secu­riș­tii care îl filau în Cos­ti­nești, des­pre rapoar­te­le făcu­te de “pri­e­te­ni” sau actu­ali jur­na­liști către Securitate…

De nume­le lui Andrei Par­toș se lea­gă Radio Vacan­ța Cos­ti­nești și Radio Vacan­ța, Mama­ia, fiind, în tim­pul comu­nis­mu­lui, vocea de pe lito­ral care se adre­sa mii­lor de tineri dor­nici de muzi­că bună și de libertate.

După Revo­lu­ție, a fost fon­da­tor și rea­li­za­tor al mai mul­tor emi­siuni, prin­tre care „Vineri Noap­tea în Direct”, „Vox Pop Rock”, „Fri­day I’m in love” și „Sun­day oldies”. Înce­pând cu anul 2003, poa­te fi ascul­tat în nop­ți­le de vineri la „Psi­ho­lo­gul Muzi­cal” – la Radio Româ­nia Actu­a­li­tăți – emi­siu­ne ce a tre­cut de 900 de ediții.

Andrei Par­toș, la Isto­rie și Isto­rii cu Simo­na Pre­da, dumi­ni­că, 7 febru­a­rie la ora 17.00, ora României!

MN: Emi­siu­ni­le Arca TV, tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA, pot fi vizu­a­li­za­te aici: Arca­TVU­SA și aici: arcatv.us. Mul­țu­mim rea­li­za­to­ru­lui Lucian Bla­ga! Man­ga­lia News este par­te­ner media Arca TV.


Man­ga­lia News, 07.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply