APIA — Situația plăților în campania 2020

0
144

APIA efec­tu­ea­ză pla­ta aju­to­ru­lui de stat în sec­to­rul creș­te­rii animalelor

Agen­ția de Plăți şi Inter­ven­ție pen­tru Agri­cul­tu­ră (APIA), prin Cen­tre­le Jude­țe­ne, infor­mea­ză că efec­tu­ea­ză pla­ta aju­to­ru­lui de stat în sec­to­rul creș­te­rii ani­ma­le­lor pen­tru cere­ri­le depu­se în luna decem­brie 2020, afe­ren­te ser­vi­ci­i­lor pres­ta­te în luna noiem­brie 2020.

Suma tota­lă auto­ri­za­tă la pla­tă este de 717.250,41 lei și se acor­dă de la buge­tul de stat, prin buge­tul Minis­te­ru­lui Agri­cul­tu­rii și Dezvol­tă­rii Rura­le (MADR), pen­tru un număr de 25 de soli­ci­tanți care au acce­sat aceas­tă for­mă de aju­tor de stat în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le Hotă­rârii de Guvern nr.1179/2014 pri­vind insti­tu­i­rea unei sche­me de aju­tor de stat în sec­to­rul creș­te­rii ani­ma­le­lor, cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulterioare.


Stadiul plăților în Campania 2020

Agen­ția de Plăți şi Inter­ven­ție pen­tru Agri­cul­tu­ră (APIA) con­ti­nuă auto­ri­za­rea plă­ții regu­la­re pen­tru Cam­pa­nia 2020, până la acest moment fiind auto­ri­zați la pla­tă un număr de 767.907 fer­mi­eri, repre­zen­tând un pro­cent de 93,54% din numă­rul total al fer­mi­e­ri­lor eli­gi­bili care au depus Cere­re uni­că de pla­tă în Cam­pa­nia 2020.

Suma tota­lă auto­ri­za­tă la pla­tă este de 2,14 mili­ar­de euro, din care:
    — 1,69 mili­ar­de euro din Fon­dul Euro­pean de Garan­ta­re Agri­co­lă (FEGA);
    — 373,36 mili­oa­ne euro din Fon­dul Euro­pean Agri­col pen­tru Dezvol­ta­re Rura­lă (FEADR);
    — 74,21 mili­oa­ne euro cofi­nan­ța­re de la Buge­tul Națio­nal (BN1).

Plă­ţi­le finan­ța­te din FEGA se efec­tu­ea­ză la cur­sul de schimb de 4,8725 lei pen­tru un euro, iar plă­ţi­le finan­ța­te din FEADR la cur­sul de schimb de 4,7830 lei pen­tru un euro.

Tot­o­da­tă, vă infor­măm că până la data de 1 febru­a­rie 2021, suma tota­lă auto­ri­za­tă la pla­tă pen­tru spri­ji­nul cuplat în sec­to­rul zoo­teh­nic se ridi­că la 162,62 mili­oa­ne euro, din care: 

  • 86,27 mili­oa­ne euro  — Spri­jin cuplat în sec­to­rul zoo­teh­nic — Vaci de lapte;
  • 1,44 mili­oa­ne euro — Spri­jin cuplat în sec­to­rul zoo­teh­nic — Bivo­li­țe de lapte;
  • 10,87 mili­oa­ne euro — Spri­jin cuplat în sec­to­rul zoo­teh­nic — Tau­ri­ne de carne;
  • 64,02 mili­oa­ne euro  — Spri­jin cuplat în sec­to­rul zoo­teh­nic — Ovine/Caprine;
  • 0,02 mili­oa­ne euro — Spri­jin cuplat în sec­to­rul zoo­teh­nic – Viermi de mătase.

Plă­ți­le se efec­tu­ea­ză în lei, la cur­sul de schimb de 4,8725 lei pen­tru un euro, sta­bi­lit de Ban­ca Cen­tra­lă Euro­pea­nă la data de 30 sep­tem­brie 2020 și publi­cat în Jur­na­lul Ofi­ci­al al Uniu­nii Euro­pe­ne, seria C, nr.323 din 1 octom­brie 2020.

Agen­ția de Plăți şi Inter­ven­ție pen­tru Agri­cul­tu­ră depu­ne toa­te efor­tu­ri­le pen­tru a efec­tua în timp util plă­ți­le afe­ren­te Cam­pa­niei 2020. 


Man­ga­lia News, 05.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply