APEL pentru familia Leca din Vama Veche, rămasă fără agoniseala de‑o viață, în urma unui incendiu devastator

0
1091

Acum câte­va zile, o fami­lie de la noi din comu­nă a rămas… pe stra­dă. În doar câte­va ore, un incen­diu devas­ta­tor a mis­tu­it tot ceea ce au con­stru­it fami­lia Leca într‑o via­ta. Au reu­șit să se sal­veze la timp, dar si-au pier­dut com­plet cămi­nul, pre­cum și toa­te bunu­ri­le pe care le aveau. Sun­tem o comu­ni­ta­te în care oame­nii sunt ală­tu­ri de seme­nii lor care trec prin momen­te gre­le. Și vrem să aju­tăm! Ală­tu­ri de Pri­mă­ria comu­nei Lima­nu, prin Com­par­ti­men­tul de Asis­ten­ță Soci­a­lă, le sun­tem aproa­pe aces­tor oameni. Pri­ma pro­ble­ma, mai exact un spa­țiu de locu­it s‑a rezol­vat. De ase­me­nea, de mâi­ne, locul incen­di­u­lui va fi cură­țat și vor fi înde­păr­ta­te rui­ne­le casei de către anga­ja­ții ser­vi­ci­u­lui Lima­nu Verde.

Însa, nevo­i­le aces­tei fami­lii sunt uri­a­șe, în acest moment, și ori­ce gest de aju­tor con­tea­ză enorm. O dona­ție finan­ci­a­ră, sau anu­mi­te mate­ri­a­le de con­struc­ții, elec­tro­ca­s­ni­ce sau mobi­li­er, fie chiar aju­tor volun­tar pen­tru recon­struc­ția unei mici locu­in­țe — toa­te aces­tea con­tri­bu­ie la sus­ți­ne­rea unei fami­lii care a pier­dut tot ce avea în doar câte­va ore. Cel care a făcut focul într-un mod atât de ires­pon­sa­bil este reți­nut de Poli­tie, însă acest lucru nu dimi­nu­ea­ză dra­ma pe care o tra­ver­sea­ză acești oameni. Este impor­tant sa ne mobi­li­zam și să ofe­rim cât putem din ceea ce avem. Gân­diți-vă ca ori­ca­re din­tre noi ar fi putut să fie în locul aces­tei fami­lii, iar rui­ne­le din care încă iese fum să fie ale casei noastre!

Hai­deți, oameni buni, să spri­ji­nim fami­lia Leca și să le fim aproa­pe în aces­ta peri­oa­dă grea a vie­ții lor. Fie­ca­re, cum și cu ce poa­te! Pen­tru ca puțin de la noi, cu puțin de la voi… inseam­na mult mai mult decât ceea mai au acum acești oameni. Mai exact: abso­lut nimic! Poa­te doar spe­ran­ța că vor avea, cân­d­va, un aco­pe­riș dea­su­pra capului!

Pen­tru ca știm că sunt mulți cei care și-au ofe­rit aju­to­rul, dar nu știu unde sa îl acor­de — noi, Aso­ci­a­ția Peo­ple are Peo­ple, punem la dis­po­zi­ția tutu­ror celor care vor să fie ală­tu­ri de fami­lia Leca urmă­toa­re­le con­turi pen­tru dona­ții financiare:
Aso­ci­a­ția Peo­ple are Peo­ple — Vama Veche, CIF 39362839,
lei: RO14 BACX 0000 0016 2588 7002 — Uni­cre­dit Bank Mangalia
euro: RO84 BACX 0000 0016 2588 7003 — Uni­cre­dit Bank Mangalia.

Cola­bo­răm cu ser­vi­ci­ul de Asis­ten­ță Soci­a­la al Pri­mă­ri­ei Lima­nu, iar sume­le strân­se vor fi uti­li­za­te pen­tru a sus­ți­ne nevo­i­le pri­o­ri­ta­re ale aces­tor oameni.
De ase­me­nea, atât noi cât și doam­na Simo­na Geor­ges­cu — repre­zen­tan­tă a Com­par­ti­men­tu­lui Asis­ten­ță Soci­a­lă, sun­tem dis­po­ni­bili ori­când pen­tru a va îndru­ma pri­vind ori­ce aju­tor non-finan­ci­ar pe care sun­teți dis­puși sa îl ofe­riți. Ne refe­rim la bunuri sau ser­vi­cii pe care con­si­de­rați ca le puteți dona.

Ne găsiți la urmă­toa­re­le nume­re de tele­fon: 0756 712 404, sau 0741 225 737.
Toa­te sume­le de bani, dar și toa­te dona­ți­i­le care se vor stran­ge, vor fi uti­li­za­te în mod trans­pa­rent, ast­fel încât comu­ni­ta­tea să fie impli­ca­tă per­ma­nent în acest gest colec­tiv de empa­tie și sus­ți­ne­re reciprocă.

Vă mul­tu­mim anti­ci­pat pen­tru fie­ca­re gând bun, dona­ție și aju­tor pe care îl veți face pen­tru acești oameni!

Aso­ci­a­ția Peo­ple are Peo­ple, Vama Veche.


Man­ga­lia News, 15.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply