ANRE derulează acțiuni de control la furnizorii de energie electrică

0
202

ANRE derulează acțiuni de control la furnizorii de energie electrică.

Auto­ri­ta­tea Națio­na­lă de Regle­men­ta­re în dome­ni­ul Ener­gi­ei dema­rea­ză o serie de acțiuni de con­trol la fur­ni­zo­rii de ener­gie elec­tri­că, pen­tru a veri­fi­ca modul în care fur­ni­zo­rii pun în prac­ti­că dis­po­zi­ți­i­le regle­men­tă­ri­lor pri­vind des­fă­șu­ra­rea pro­ce­su­lui de libe­ra­li­za­re a pie­ței de ener­gie electrică.
Având în vede­re libe­ra­li­za­rea pie­ței de ener­gie elec­tri­că înce­pând cu data de 1 ianu­a­rie 2021, acti­vi­ta­tea de infor­ma­re a cli­en­ți­lor finali repre­zin­tă un pro­ces esen­ți­al pe care fur­ni­zo­rul de ener­gie elec­tri­că are obli­ga­ția să îl des­fă­șoa­re în rela­ția cu cli­en­tul final.
Ast­fel, acțiu­ni­le de con­trol des­fă­șu­ra­te de ANRE la fur­ni­zo­rii de ener­gie elec­tri­că au în vedere:
• veri­fi­ca­rea modu­lui de orga­ni­za­re şi func­țio­na­re a cen­tre­lor de tele­fo­nie (call-cen­ter), ana­li­zând urmă­to­rii indicatori:
— numă­rul de ape­luri tele­fo­ni­ce înre­gis­tra­te prin call-center;
— numă­rul de ape­luri tele­fo­ni­ce pre­lu­a­te prin call-center;
— numă­rul de ape­luri nepreluate;
— tim­pul mediu de aștep­ta­re a ape­lu­ri­lor înre­gis­tra­te prin call-center;
— cali­ta­tea răs­pun­su­ri­lor oferite.
• veri­fi­ca­rea res­pec­tă­rii obli­ga­ți­ei de a comu­ni­ca soli­ci­tan­tu­lui, în scris, în ter­men de maxi­mum 15 zile lucră­toa­re de la data pri­mi­rii cere­rii, a unei ofer­te pri­vind con­di­ți­i­le de fur­ni­za­re a ener­gi­ei elec­tri­ce pe pia­ța con­cu­ren­ți­a­lă, ana­li­zând urmă­to­rii indicatori:
— numă­rul de soli­ci­tări înregistrate;
— numă­rul de ofer­te trans­mi­se în ter­me­nul legal;
— numă­rul de ofer­te trans­mi­se cu depă­și­rea ter­me­nu­lui legal;
• veri­fi­ca­rea res­pec­tă­rii obli­ga­ți­ei de înche­ie­re a con­trac­tu­lui de fur­ni­za­re a ener­gi­ei elec­tri­ce în ter­men de maxi­mum 5 zile de la data trans­mi­te­rii de către cli­en­tul final a docu­men­te­lor nece­sa­re, ana­li­zând urmă­to­rii indicatori:
— numă­rul de soli­ci­tări com­ple­te de înche­ie­re a con­trac­tu­lui de furnizare;
— numă­rul de con­trac­te înche­ia­te în ter­me­nul legal;
— numă­rul de con­trac­te înche­ia­te, cu depă­și­rea ter­me­nu­lui legal.

Pe măsu­ra fina­li­ză­rii, con­clu­zi­i­le acțiu­ni­lor de con­trol des­fă­șu­ra­te la fur­ni­zo­rii de ener­gie elec­tri­că vor fi făcu­te publice.


Man­ga­lia News, 08.02.2021. (ANRE).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply