AMINTIRI DRAGI — Modern, OZN, Styx, Orpheus, AMICII, sau ce cântam noi prin anii ’64 – ’69… | Albumul cu Memorii — prof. Traian Lupu — partea a II‑a

0
240

AMINTIRI DRAGI — Modern, OZN, Styx, Orpheus, AMICII, sau ce cântam noi prin anii ’64 – ’69… | Albumul cu Memorii — prof. Traian Lupu — partea a II‑a.

Așa cum vă măr­tu­ri­seam în arti­co­lul ante­ri­or, dragi pri­e­te­ni, aceas­tă pos­ta­re mi‑a fost inspi­ra­tă de câte­va foto­gra­fii din peri­oa­da stu­denţi­ei şi, mai ales, de schi­ţa unui reper­to­riu cu pie­se­le pe care le inter­pre­tam pe vre­mea ace­ea cu for­ma­ţi­i­le în care am cân­tat, o hâr­tie îngăl­be­ni­tă pe care am găsit‑o prin­tre poze­le de familie…

Şi atunci, am por­nit la o mun­că de „res­ta­u­ra­re” a amin­ti­ri­lor atât de dragi din cea mai fru­moa­să peri­oa­dă, cea de stu­dent la Arte plas­ti­ce, Uni­ver­si­ta­tea din Timi­şoa­ra… Pe măsu­ră ce voi mai găsi infor­ma­ţii, poze, sau mă vor con­tac­ta vechii mei colegi de tru­pe cu care am cân­tat, voi com­ple­ta cu  bucu­rie aceas­tă pagină…

Din reper­to­ri­ul for­ma­ţi­i­lor stu­denţeşti OZNSTYXORPHEUSAMICII
Timi­şoa­ra – anii ‘64 – ‘69, spec­ta­co­le la Casa de cul­tu­ră a stu­denţi­lor, seri de dans la can­ti­na “U”, tur­nee prin judeţ şi prin ţară, tabă­ra stu­denţeas­că inter­na­ţio­na­lă de la Tuşn­ad, iar­na 67–68 şi la Pre­de­al, vara anu­lui 1968 etc etc…

Selecţie, partea a II‑a:

Man­fred Mann – Ha! ha! Said the Clown (1967):

BOB DYLANBLOWIN IN THE WIND:

The Kin­ks – Dandy:

The Ani­mals – Hou­se of the Rising Sun (1964) High Defi­ni­tion [HD]:

The Rol­ling Sto­nes – Satis­fac­tion (rare):

The Moo­dy Blu­es – Nights In Whi­te Satin´67:

The Bea­tles – Hey, Jude:

The Bea­tles – Obla Di, Obla Da:

The Bea­tles – Yel­low Submarine:

Scott McKen­zie – San Francisco:

Ali­ne – Christophe:

Cre­e­den­ce Clea­rwa­ter Revi­val: Down On The Corner

Cre­e­den­ce Clea­rwa­ter Revi­val: Hey, Tonight:

Cre­e­den­ce Clea­rwa­ter Revi­val: Loo­kin’ Out My Back Door:

MESAJE:

Petru (Puiu) Ciasc: ”Dra­gă Tra­ia­ne, iți tri­mit o poză veche cu for­ma­ția Ami­cii, din pri­mă­va­ra lui 1968. De la dreap­ta la stân­ga: Puiu Ciasc, voce (oca­zio­nal, chi­ta­ră armo­nie), Cos­tel Ene, bate­rie, Dorel Petru­es­cu, chi­ta­ră armo­nie, Ghi­ță Bal­tă, chi­ta­ră bas și Dan Ione­scu, chi­ta­ră solo. Cu tine, cu Dan și cu Hor­sti, am cân­tat în ’67, la Can­ti­na veche de la U”.

COMENTARII

Mari­us G. Miha­la­che: Amin­tiri super­be…, pre­cum si cele din cela­lalt arti­col. Pen­tru cati­va ani am facut par­te din juri­ul unui fes­ti­val jazz / rock / folk orga­ni­zat in Seme­nic si Tur­nu Seve­rin… pana la moar­tea neas­tep­ta­ta a celui ce era ini­ti­a­to­rul si sufle­tul ace­lui eve­ni­ment, bunul pri­e­ten si prea devre­me ple­cat din­tre noi, la var­sta de 49 de ani, com­po­zi­to­rul si poli-instru­men­tis­tul… Razvan Sla­ma. Cu acea oca­zie, l‑am cunos­cut pe Hari (Bujor Hari­ga), un om tare fain de care ma lea­ga amin­tiri foar­te foar­te pla­cu­te. Hari a con­ti­nu­at in ace­le vre­muri, in Timi­soa­ra, ala­turi de gru­pul rock Pro­Mu­zi­ca. Pen­tru cei ce nu stiu insa, prin­tre cei amin­ti­ti in foto­gra­fi­i­le de mai sus se afla chiar pio­ni­e­rii muzi­cii rock, pop-rock sau pro­gre­siv din tara noas­tra. S‑ar spu­ne ca in Cluj si in Timi­soa­ra s‑a nas­cut rock-ul autoh­ton. Daca nu ma insel si cele­bri­ta­tea fos­tei “ser­pa­rii”, adi­ca a satu­lui de vacan­ta Vama Veche, se dato­rea­za stu­den­ti­lor din Cluj…, care, prin anii ’60 sau ’70 obti­nu­se­ra o taba­ra ofi­ci­a­la in zona res­pec­ti­va. Mul­tu­mi­ri pen­tru fap­tul ce ne-ati impar­ta­sit arhi­va de foto­gra­fie! Mul­ta sanatate!

Man­ga­lia News: Mul­țu­mim, dra­gă Mari­us, pen­tru cuvin­te­le minu­na­te. Rămâi ace­lași roman­tic, fas­ci­nat de muzi­ca ace­lor ani, ca și noi… Ținem aproa­pe. Scrie-ne ori­când, pe adre­sa redac­ți­ei: [email protected]

Mari­us G.Mihalache: Mul­tu­mesc fru­mos… Pana una alta urma­resc arti­co­le­le publi­ca­te aici, cu inte­res. Da, sunt pasio­nat de fas­ci­nan­ta isto­rie a muzi­cii si a arte­lor, poa­te fiind­ca am tre­cut prin cla­sa bunu­lui pri­e­ten acum, Flo­ri­an Lun­gu, sau Moșu, pen­tru pasio­na­tii de jazz, a com­po­zi­to­ru­lui post-moder­nist Doru Popo­vici, muzi­co­lo­gu­lui si com­po­zi­to­rul Vasi­le Dono­se, tatal mez­zo­so­pra­nei Ruxan­dra Dono­se, prin mana isto­ri­ci­lor si mari­lor cine­fili Calin Cali­man si a doam­nei Dana Duma, dar si a lui Ion Trui­ca, pio­ni­er al fil­mu­lui de ani­ma­tie si bun pri­e­ten al cele­bru­lui nos­tru Gopo, sau Vale­ria Bart­zer, sotia remar­ca­bi­lu­lui orches­tra­tor, Richard Bart­zer, fos­ta mea diri­gin­ta si pro­fe­soa­ra de muzi­ca in scoa­la gene­ra­la, care ne imbu­i­ba nu doar cu muzi­ca cla­si­ca, ci si cu Bea­tles, Doors, Joplin, Maria Tana­se, Ioa­na Radu, Mia Bra­ia sau muzi­ca prea putin cunos­cu­ta,.. si ar mai fi desi­gur oare­ce oameni care si-au infipt mai­ne­le intr-un fel sau altul in lutul cam nesta­tor­nic al fiin­tei mele. Ii amin­tesc fiind­ca ei fac sau faceau par­te din acea cate­go­rie de oameni des­chi­si la min­te, cute­za­tori sa spu­nem, curi­o­si si gata ori­cand de un expe­ri­ment. Acei oameni pre­o­cu­pati de… sin­te­za — anti­te­za — teza, punc­tand in felul lor mer­sul evolutiei. 

De la ei am inte­les des­tul de devre­me ca arte­le se nasc in zona lai­ca — fara cono­ta­tii reli­gi­oa­se — sau mai bine spus, in bata­tu­ra, pe pris­pa sau in maha­la­le, in sub­so­lul unui liceu, intr-un garaj unde­va. La polul opus aflan­du-se feno­me­nul migra­rii, de la mun­te la mare, din­tr-un sat intr-un oras, dintr‑o tara in alta, de pe un con­ti­nent pe altul…, iar asta este fas­ci­nant. In zona cul­ta se asea­za doar lucru­ri­le fru­mos, se orga­ni­zea­za, se cata­lo­ghea­za, se ada­u­ga o tușă…, in func­tie de prin­ci­pii este­ti­ce si chiar reguli…, iar asta este cel putin inte­re­sant. Este moti­vul bucu­ri­ei mele de a vedea mate­ri­a­le pre­cum cele de mai sus. Erau “cara­mi­zi­le” lip­sa din “zidu­ri­le” Cetății.

Cos­tel Ela­de, Tra­ian Lupu, Enzo Dane­tiu, Sigy Pate­ra — For­ma­tia rock a Casei raio­na­le de cul­tu­ra San­ni­co­lau Mare, 1965–66.

Tra­ian Lupu: …Mai am o poză dra­gă mie, – pri­ma foto­gra­fie color! -, din peri­oa­da când eram meto­dist la Casa raio­na­lă de cul­tu­ră din Sân­ni­co­lau Mare (ime­di­at după absol­vi­rea lice­u­lui) şi am alcă­tu­it pri­ma for­ma­ţie rock din oraş, împre­u­nă cu Cos­tel Ela­de (chi­ta­ră solo), cu Siggi Pat­te­ra (chi­ta­ră armo­nie) şi Enzo Dane­tiu (bas şi vocal)… Ce ani fru­moşi… Eram supra­nu­mi­ţi „Bea­tles-ii raionului”!!!

MN: Vă invi­tăm să vizio­nați pri­ma par­te a arti­co­lu­lui aici: Modern, OZN, Styx, Orphe­us, AMICII, sau ce cân­tam noi prin anii ’64 – ’69… 

NB: Mai mul­te note bio­gra­fi­ce ale pro­fe­so­ru­lui Tra­ian Lupu, aici: amin­tiri-dragi


Dragi pri­e­te­ni,

Luna mar­tie a anu­lui 2012 a debu­tat cu o mare bucu­rie: Ne-am regă­sit pe Inter­net cu BUJOR HARIGA, vaj­ni­cul chi­ta­rist al tru­pei „Pro Musi­ca” din Timi­şoa­ra!!! Vă ofer schim­bul nos­tru de mesa­je cu acest pri­lej isto­ric (pen­tru noi):

Gri­go­re-Bujor Hari­ga, on 3 mar­tie 2012:
1. Tra­ia­ne, va salut cu mult drag, pe toti cei care ati trait momen­te­le alea fru­moa­se in care ascul­tam in cur­sul sap­ta­ma­nii la “Euro­pa Libe­ra” nou­ta­ti­le si sam­ba­ta le si can­tam la dans, la can­ti­na “U”, impre­u­na cu tine, cu fra­tii OTT din Medi­as: KROKS voce &amp, OPI chi­ta­ra, care erau stu­den­ti la Poli, ROBI KLEIN, la bas… Era asa mul­ta lume, incat faceai un sfert de ora de la intra­re pana la sce­na…, desi, la nici 100 m, la can­ti­na POLI, can­ta “PHOENIX”!!! CU MULT DRAG, GRIGORE-BUJOR HARIGA, care inca mai can­ta… Sper sa pri­mesc un e‑mail de la tine, ca sa putem comu­ni­ca macar in felul asta… Ulti­ma data ne-am vazut prin 1984, cand eram in tur­neu cu “Cena­clul Fla­ca­ra” in zona Man­ga­lia, iar tu erai direc­to­rul Casei de cultura.

Tra­ian: CE BUCURIETEREVAD”, MĂCAR VIRTUAL, HARI, DRAGULE!!! Iti mul­tu­mesc din ini­mă pen­tru cuvin­te­le care evo­că amin­ti­ri­le noas­tre atât de fru­moa­se din peri­oa­da de aur a stu­denţi­ei de la „Cimi­şoa­ra” nata­lă !!! Dacă ai ceva poze din vre­mea ace­ea, te rog să mi le tri­mi­ţi, ca să com­ple­tăm pano­plia ima­gi­ni­lor pos­ta­te pe “blo­gul meu de suflet”. Te aştept cu mare drag pe la noi, la mare, la vară sau, ori­când poţi veni! Mă bucur mult că mai ţii stea­gul sus, pen­tru că mai cânţi! Te-am des­co­pe­rit în pos­tu­ra asta “acti­vă” pe net şi te-am pos­tat pe blog. O să-ţi scriu şi pe adre­sa ta de mail. Tăt Banatu‑i frun­cea ! HAI, TIMIŞOARA !!! Te îmbră­ţi­sez cu mult, mult drag, Tra­ian Lupu.

Rein­tal­ni­re vir­tu­a­la!!! From: Bujor Hariga:
Salut, Tra­ia­ne! Ma bucur de rein­tal­ni­re. Din paca­te, nu cred ca am poze din peri­oa­da aia, dar voi cau­ta ori­cum, poa­te or mai fi si nu tin eu min­te! Dupa ple­ca­rea lui DIXI KRAUSER in Ger­ma­nia, am can­tat in PRO MUSICA, cand eram in tur­neu cu Cena­clul Fla­ca­ra, cu 2 „maki­doni” din Con­stan­ta care faceau par­te din tru­pa SYRYNX,  Ghe­or­ghe Tas­cu – voce  si Eugen Cos­ma – chi­ta­ra…, pri­mul e acum in Sue­dia, cela­lalt in Con­stan­ta, can­ta melo­dii gre­ces­ti, mai mult cu buzu­ki, la un res­ta­u­rant, aco­lo. Cu Cos­tel Ela­de, am can­tat intr‑o tru­pa stu­den­teas­ca OMICRON, a Poli­teh­ni­cii din Timi­soa­ra, la dans si in taba­ra stu­den­teas­ca de la Bus­te­ni, vara, apoi la Para­ul Rece, iar­na, dupa peri­oa­da in care am can­tat impre­u­na cu tine. Avea o sta­tie DYNACORD de 50 W, pri­mi­ta din Ger­ma­nia…, mare lucru pe vre­mea ace­ea, cand noi can­tam cu sta­tii si boxe facute!
In sep­tem­brie 2011, am avut un con­cert cu PRO MUSICA, din care s‑au mai dat sec­ven­te la TVR3, TV Cul­tu­ral si TVR2. Mai sunt ceva pie­se si pe youtube:

 

Am mai gasit o com­po­zi­tie de‑a mea, LIVE in sala Olim­pia, din 1993, inre­gis­tra­re facu­ta de un ama­tor din public… Cu mult drag, Bujor Hari­ga, 4 mar­tie 2012.

Tra­ian: Mul­tam fain pen­tru mail, Bujor. Cu per­mi­siu­nea ta, o sa pun pe site tex­te­le reve­de­rii noas­tre, ca să se bucu­re si cei­lalti pri­e­te­ni ai nos­tri. Mă bucur tare mult că „vechea gar­dă moa­re, dar nu se pre­dă” si că „faci şcoa­lă”, în con­ti­nu­a­re, cu minu­na­ta tru­pă „Pro Musi­ca” din Timi­şoa­ra. Bra­vo, Hari! Bra­vo, Bujor!!! Sun­teţi mag­ni­fici!!! Pe curand, Tra­ian Lupu, 4 mar­tie 2012.

N.B: Con­ti­nu­a­rea și alte amin­tiri dragi, pe blo­gul personal.


Man­ga­lia News, 17.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply