ALTRUISM ȘI PROFESIONALISM, DOUĂ CALITĂȚI CARE DESCRIU CARIERA COMANDANTULUI ȘCOLII DE APLICAȚIE A FORȚELOR NAVALE

0
220

Cu pri­le­jul tre­ce­rii în rezer­vă a coman­dan­tu­lui Șco­lii de Apli­ca­ție a For­țe­lor Nava­le, coman­dor Vasi­le Săvu­les­cu, a fost orga­ni­za­tă, luni, 1 febru­a­rie, o cere­mo­n­ie mili­ta­ră, la sedi­ul insti­tu­ți­ei din gar­ni­zoa­na Man­ga­lia, la care a par­ti­ci­pat loc­ți­i­to­rul pen­tru resur­se al șefu­lui Sta­tu­lui Major al For­țe­lor Nava­le (SMFN), coman­dor ing. Dani­il Trică. 

Coman­do­rul Vasi­le Săvu­les­cu a îmbră­cat uni­for­ma de mari­nă la vâr­sta de 15 ani, în anul 1986, când a înce­put stu­di­i­le la Lice­ul Mili­tar de Mari­nă „Ale­xan­dru Ioan Cuza” din Con­stan­ța. După liceu, a urmat cur­su­ri­le Aca­de­mi­ei Nava­le „Mir­cea cel Bătrân”, Facul­ta­tea Navi­ga­ţie şi Ingi­ne­rie Nava­lă, iar după absol­vi­rea aces­te­ia, în anul 1995, a fost numit coman­dant al unei vede­te tor­pi­loa­re pe aripi por­tan­te din Bri­ga­da 29 vede­te torpiloare. 

În urmă­to­rii 12 ani, ofi­țe­rul și‑a des­fă­șu­rat acti­vi­ta­tea în divi­zi­oa­ne­le de nave de lup­tă din Man­ga­lia, unde a evo­lu­at în carie­ră, înde­pli­nind, suc­ce­siv, func­ți­i­le de coman­dant Sec­ție vede­te tor­pi­loa­re, coman­dant vede­tă tor­pi­loa­re mare, coman­dant sec­ție vede­te tor­pi­loa­re în cadrul Divi­zio­nu­lui 126 Vede­te Rapi­de, ofi­țer secund al nava pur­tă­toa­re de rache­te „Zbo­rul” (NPR 188) și, ulte­ri­or, coman­dant al aces­tei nave din Divi­zio­nul 150 Nave Pur­tă­toa­re de Rachete. 

În peri­oa­da 2007–2017, coman­do­rul Vasi­le Săvu­les­cu a con­dus două struc­turi din com­pu­ne­rea Bazei Logis­ti­ce Nava­le „Pon­ti­ca”, în cali­ta­te de coman­dant al Depo­zi­tu­lui 305 Mixt și de coman­dant al Divi­zio­nu­lui Nave Spe­ci­a­le din gar­ni­zoa­na Man­ga­lia. Din anul 2017, ofi­țe­rul a înde­pli­nit dife­ri­te func­ții de con­du­ce­re în cadrul Ser­vi­ci­u­lui instruc­ție și doc­tri­nă din Sta­tul Major al For­țe­lor Nava­le, până în anul 2020, când a fost împu­ter­ni­cit pe func­ția de coman­dant al Șco­lii de Apli­ca­ție a For­țe­lor Nava­le “Vicea­mi­ral Con­stan­tin Băles­cu” din Mangalia. 

Coman­do­rul ing. Dani­il Tri­că, pre­zent la cere­mo­n­ie, i‑a înmâ­nat coman­do­ru­lui Vasi­le Săvu­les­cu, din par­tea șefu­lui Sta­tu­lui Major al For­țe­lor Nava­le, o pla­che­tă repre­zen­ta­ti­vă, în semn de apre­ci­e­re a altru­is­mu­lui și pro­fe­sio­na­lis­mu­lui cu care și‑a înde­pli­nit înda­to­ri­ri­le, în acti­vi­ta­tea des­fă­șu­ra­tă în slu­j­ba For­țe­lor Nava­le Româ­ne. Tot­o­da­tă, coman­do­rul Tri­că i‑a urat coman­do­ru­lui Săvu­les­cu mul­tă sănă­ta­te și i‑a mul­țu­mit pen­tru exem­plul per­so­nal pe care l‑a dat sub­or­do­na­ți­lor săi de‑a lun­gul cari­e­rei militare.

Pen­tru rezul­ta­te­le deo­se­bi­te obţi­nu­te în tim­pul acti­vi­tă­ții sale, coman­do­ru­lui Vasi­le Săvu­les­cu i‑au fost con­fe­ri­te Emble­ma de Onoa­re a Logis­ti­cii, Emble­ma de Onoa­re a Arma­tei Româ­ni­ei, Emble­ma de Onoa­re a Forţe­lor Nava­le și Sem­nul ono­ri­fic „În Ser­vi­ci­ul Patriei”.


Man­ga­lia News, 02.02.2021. (sur­sa: ForteleNavaleRomane).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply