Agenția Spațială Europeană caută noi astronauți — selecție deschisă cetățenilor români

0
168

Agenția Spațială Europeană caută noi astronauți — selecție deschisă cetățenilor români

Pen­tru pri­ma dată în decurs de 11 ani, Agen­ția Spa­ți­a­lă Euro­pea­nă (ESA) este în cău­ta­re de noi astro­na­uți. Agen­ția Spa­ți­a­lă Româ­nă (ROSA) invi­tă cetă­țe­nii români care răs­pund cri­te­ri­i­lor de selec­ție să can­di­de­ze. Pro­ce­sul de recru­ta­re este des­chis can­di­da­ți­lor din Româ­nia, ca urma­re a fap­tu­lui că țara noas­tră este Stat Mem­bru ESA.

Peri­oa­da de depu­ne­re a can­di­da­tu­ri­lor  este între 31 mar­tie și 28 mai 2021. ESA va lua în con­si­de­ra­re doar înscri­e­ri­le tri­mi­se pe par­cur­sul celor opt săp­tămâni prin inter­me­di­ul por­ta­lu­lui “Cari­e­re la ESA”. După înche­ie­rea peri­oa­dei de înscri­e­re, va urma un pro­ces de selec­ție în șase eta­pe, ce se pre­ve­de a fi fina­li­zat în octom­brie 2022.

Să fii astro­naut este un vis deve­nit rea­li­ta­te. Îmbi­nă mai mul­te pasiuni de ale mele: ști­in­ța, teh­no­lo­gia, mași­nă­ri­i­le com­ple­xe, un mediu ope­ra­țio­nal soli­ci­tant, lucrul în echi­pe inter­națio­na­le, pre­gă­ti­rea fizi­că și comu­ni­ca­rea cu publi­cul larg. Și, desi­gur, une­ori mergi cu rache­ta la ser­vi­ciu!”, a decla­rat Saman­tha Cris­to­fo­retti, unul din­tre astro­na­u­ții ESA, des­pre nume­roa­se­le posi­bi­li­tăți de viitor.

Astro­na­u­ții des­fă­șoa­ră expe­ri­men­te ști­in­ți­fi­ce, spri­ji­nă dezvol­ta­rea de noi teh­no­lo­gii, tes­tea­ză limi­te­le cor­pu­lui uman și explo­rea­ză Uni­ver­sul în con­di­ții extre­me. Can­di­da­ții care doresc să apli­ce tre­bu­ie să înde­pli­neas­că o serie de condiții: 

  • Să aibă o pre­gă­ti­re pro­fe­sio­na­lă excep­țio­na­lă și un isto­ric de rezul­ta­te remar­ca­bi­le pe dura­ta studiilor.
  • Sunt eli­gi­bili can­di­da­ții care au stu­dii cel puțin la nivel de mas­ter și cel puțin trei ani de expe­rien­ță profesională.
  • Prin­tre dome­ni­i­le cele mai frec­vent întâl­ni­te la astro­na­u­ții de carie­ră se numă­ră: ingi­ne­rie aeros­pa­ți­a­lă, avi­a­ție, diver­se ramuri de ingi­ne­rie, mate­ma­ti­că-fizi­că, ști­in­țe­le natu­rii, medi­ci­nă, ciber­ne­ti­că, fără ca lis­ta să fie exhaustivă.

O lis­tă com­ple­tă a cri­te­ri­i­lor de selec­ție poa­te fi acce­sa­tă pe site-ul dedi­cat poten­ți­a­li­lor can­di­dați

Misiu­ni­le pen­tru care se pre­gă­teș­te ome­ni­rea vor fi de explo­ra­re robo­ti­că și cu echi­paj uman. Ne refe­rim aici la misiuni pe Lună și ulte­ri­or pe Mar­te. Iden­ti­fi­ca­rea unei noi gene­ra­ții de astro­na­uți este esen­ți­a­lă astăzi pen­tru a ne pre­găti pen­tru misiu­ni­le de mâi­ne,” decla­ră Pre­șe­din­te­le Agen­ți­ei Spa­ți­a­le Româ­ne (ROSA), Dr. Fiz. Mari­us Ioan-Piso.

Româ­nia este impli­ca­tă în pro­gra­me­le euro­pe­ne de explo­ra­re spa­ți­a­lă, dezvol­tând tot­o­da­tă cola­bo­rări și cu par­te­neri inter­națio­nali, cum este cola­bo­ra­rea pen­tru misiu­ni­le ini­ția­te de NASA de explo­ra­re a Lunii cu echi­paj uman. Româ­nia este lider regio­nal în dome­ni­ul spa­ți­u­lui și este nece­sar să ne păs­trăm și dezvol­tăm aceas­tă pozi­ție deo­a­re­ce vii­to­rul este în spa­țiu, un dome­niu în care inves­ti­ți­i­le aduc dezvol­ta­re teh­no­lo­gi­că, ști­in­ți­fi­că, eco­no­mi­că și de talen­te de cel mai îna­lt nivel, pro­gres care gene­rea­ză ulte­ri­or bene­fi­cii pen­tru întrea­gă soci­e­ta­te”, a con­ti­nu­at Pre­șe­din­te­le ROSA.

În 2021, Româ­nia săr­bă­to­reș­te 40 de ani de la zbo­rul pri­mu­lui și sin­gu­ru­lui cos­mo­naut român, Dumi­tru-Dorin Prunariu.

Expe­rien­ța acti­vi­tă­ți­lor spa­ți­a­le pe care Româ­nia le des­fă­șu­ra acum 40 de ani, ele­men­tul de vârf fiind zbo­rul pri­mu­lui român în cos­mos, a fost fun­da­ția pe care Româ­nia a con­stru­it în acești ani cola­bo­rări inter­națio­na­le, con­so­li­dân­du-și rolul de națiu­ne spa­ți­a­lă. Sper ca în urma aces­tei cam­pa­nii să pot pre­da șta­fe­ta urmă­to­ru­lui astro­naut român, care să repre­zin­te Româ­nia în vii­toa­re­le misiuni de explo­ra­re spa­ți­a­lă” a decla­rat Dl Prunariu. 

La nivel națio­nal, Agen­ția Spa­ți­a­lă Româ­nă (ROSA) va con­du­ce o cam­pa­nie de infor­ma­re, cu sco­pul de a atra­ge cei mai buni can­di­dați români. 

Atât la nive­lul Agen­ți­ei Spa­ți­a­le Euro­pe­ne, cât și la nive­lul ROSA, ne dorim tot­o­da­tă să creș­tem numă­rul de apli­ca­ții din par­tea feme­i­lor cali­fi­ca­te pen­tru aceas­tă pozi­ție. De ase­me­nea, prin Biro­ul Euro­pean de Resur­se pen­tru Edu­ca­ție Spa­ți­a­lă (ESERO Româ­nia), vom folo­si aceas­tă oport­u­ni­ta­te pen­tru a atra­ge copi­ii și tine­rii de astăzi către cari­e­re din dome­nii STEM (Ști­in­ță, Teh­no­lo­gie, Ingi­ne­rie și Mate­ma­ti­că) întru­cât spa­ți­ul ofe­ră oport­u­ni­tăți diver­se de carie­ră, de la astro­na­uți, cer­ce­tă­tori și ingi­neri până la juriști”, a decla­rat Oana San­du, coor­do­na­to­rul cam­pa­niei de comu­ni­ca­re în România.

Pen­tru infor­ma­ții des­pre cam­pa­nie și alte acti­vi­tăți, vă invi­tăm să urmă­riți web­si­te-ul You­rWa­y­ToS­pa­ce și web­si­te-ul ROSA. Pro­ce­sul de selec­ție se va des­chi­de pe 31 mar­tie pe por­ta­lul “Cari­e­re la ESA”.


Man­ga­lia News, 18.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply