Accident de muncă la Șantierul Naval Mangalia. Un bărbat, transportat de urgență la spital

0
808

Un băr­bat de 50 de ani, anga­jat al la SC Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia SA a ajuns în data de 29 ianu­a­rie la spi­tal după ce a sufe­rit un acci­dent de mun­că. Flo­rin. V. se afla la ser­vi­ciu, iar în tim­pul depla­să­rii în șan­ti­er a căl­cat greșit și s‑a acci­den­tat la picio­rul stâng. Ca urma­re a eve­ni­men­tu­lui, vic­ti­ma a fost trans­por­ta­ta la Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia pen­tru acor­da­rea îngri­ji­ri­lor medicale.

Acci­den­tul este în curs de cer­ce­ta­re de către o comi­sie numi­tă de către SC Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia SA în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le art.29 alin. (1) lit.a) din Legea nr.319/2006, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­ta­ri­le ulte­ri­oa­re. După fina­li­za­rea cer­ce­tă­rii, dosa­rul de cer­ce­ta­re întoc­mit de comi­sia numi­tă de către anga­ja­tor va fi îna­in­tat pen­tru veri­fi­ca­re și avi­za­re la Inspec­to­ra­tul Teri­to­ri­al de Mun­că Con­stan­ța, care va ana­li­za dosa­rul, îl va avi­za sau în cazul în care se con­sta­tă că cer­ce­ta­rea nu a fost efec­tu­a­tă cores­pun­za­tor, va dis­pu­ne în scris măsuri pen­tru refa­ce­rea pro­ce­su­lui ver­bal de cer­ce­ta­re sau com­ple­ta­rea dosa­ru­lui, după caz.

M.G., focuspress.ro, 02.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply