A fost aprobat Calendarul admiterii în şcolile de agenţi şi subofiţeri din cadrul MAI

0
253

Minis­trul de Inter­ne, Lucian Bode, a apro­bat Calen­da­rul admi­te­rii pen­tru şco­li­le de agenţi şi sub­o­fi­ţeri din cadrul MAI, ast­fel că cere­ri­le se vor putea depu­ne în peri­oa­da 15–28 febru­a­rie, pen­tru cele 2.403 locuri disponibile.

”Sunt bucu­ros să dau o ves­te mult aștep­ta­tă de către foar­te mulți tineri: Am apro­bat Calen­da­rul admi­te­rii pen­tru șco­li­le de agenți și sub­o­fi­țeri ale Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne! Ast­fel, înce­pând cu 15 febru­a­rie și până în 28 febru­a­rie, cere­ri­le de înscri­e­re se pot depu­ne la struc­tu­ri­le de resur­se uma­ne apar­ținând inspec­to­ra­te­lor gene­ra­le și jude­țe­ne, cu pre­ci­zarea că dosa­rul de can­di­dat tre­bu­ie com­ple­tat până în 10 mar­tie 2021.
Vor fi dis­po­ni­bi­le 2.403 locuri repar­ti­za­te, astfel:
• 1.483 locuri spe­cia­li­za­re agent de poliție;
• 220 locuri spe­cia­li­za­re agent de poli­ție de frontieră;
• 400 locuri spe­cia­li­za­re sub­o­fi­țer de jandarmerie;
• 256 locuri spe­cia­li­za­re sub­o­fi­țer de pom­pieri și pro­tec­ție civilă;
• 22 locuri spe­cia­li­za­re mai­s­tru mili­tar auto.
Așa cum știți, în afa­ra eva­luă­rii cunoș­tin­țe­lor — care va avea loc în 27 mar­tie, can­di­da­ții vor mai sus­ți­ne tes­ta­rea psi­ho­lo­gi­că și pro­ba spor­ti­vă, con­form planificării.
Pen­tru cei care trec de aces­te eta­pe, urmea­ză exa­mi­na­rea medicală.

Știu că exis­tă un inte­res foar­te mare legat de admi­te­rea în șco­li­le MAI, de ace­ea sunt sigur că vă vor fi de aju­tor infor­ma­ți­i­le supli­men­ta­re pos­ta­te pe site-ul Min­ste­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne la: https://www.mai.gov.ro/cariera/institutii-de-invatamant-formare-profesionala/

De ase­me­nea, în urmă­toa­re­le zile, site-uri­le uni­tă­ți­lor de învă­țământ ale MAI — Școa­la de Agenți de Poli­ție “Vasi­le Las­căr” Câm­pi­na , Școa­la de Agenți de Poli­ție “Sep­ti­miu Mure­șan” Cluj-Napo­ca, Școa­la de Pre­gă­ti­re a Agen­ți­lor Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră “Avram Ian­cu” Ora­dea, Școa­la Mili­ta­ră de Sub­o­fi­țeri Jan­darmi “Gri­go­re Ale­xan­dru Ghi­ca” Dră­gă­șani, Școa­la Mili­ta­ră de Sub­o­fi­țeri Jan­darmi “Petru Rareș” Făl­ti­ceni și Școa­la de Sub­o­fi­țeri de Pom­pieri și Pro­tec­ție Civi­lă “Pavel Zăgă­ne­scu” Bol­dești , pre­cum și cele ale inspec­to­ra­te­lor gene­ra­le vor publi­ca infor­ma­ții utile.

Tutu­ror can­di­da­ți­lor, le doresc mult succes!”


Man­ga­lia News, 03.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply