400.000 lei pentru 18 proiecte în beneficiul a 773 de copii cu dizabilități — Programul MOL pentru sănătatea copiilor, ediția a 12‑a

0
126

MOL Româ­nia finan­țea­ză 18 pro­iec­te de tera­pie emo­țio­na­lă, tera­pie prin artă și inter­ven­ții psi­ho­so­ci­a­le, selec­ta­te în cadrul edi­ți­ei a 12‑a a Pro­gra­mu­lui MOL pen­tru sănă­ta­tea copi­i­lor, orga­ni­zat împre­u­nă cu Fun­da­ția Pen­tru Comunitate.

Suma tota­lă alo­ca­tă este de 400.000 de lei, iar pro­iec­te­le se vor des­fă­șu­ra în bene­fi­ci­ul a 773 de copii și al fami­li­i­lor lor.

În cadrul celor 12 edi­ții ale Pro­gra­mu­lui MOL pen­tru sănă­ta­tea copi­i­lor, au fost finan­ța­te 227 de pro­iec­te cu pes­te 4 mili­oa­ne de lei, în bene­fi­ci­ul a aproa­pe 13.000 de copii și adolescenți.

MOL Româ­nia va finan­ța 18 pro­iec­te de tera­pie emo­țio­na­lă, tera­pie prin artă și inter­ven­ții psi­ho­so­ci­a­le, suma alo­ca­tă aces­to­ra fiind de 400.000 de lei. Este vor­ba des­pre pro­iec­te selec­ta­te în cadrul celei de‑a 12‑a edi­ții a Pro­gra­mu­lui MOL pen­tru sănă­ta­tea copi­i­lor, orga­ni­zat împre­u­nă cu Fun­da­ția Pen­tru Comu­ni­ta­te. Bene­fi­ci­a­rii finali vor fi 773 de copii care tră­iesc cu dife­ri­te diza­bi­li­tăți, sufe­ră de boli cro­ni­ce sau se află în curs de recu­pe­ra­re după afec­țiuni grave.

MOL Româ­nia își men­ți­ne anga­ja­men­tul asu­mat de a fi par­te­ne­rul de nădej­de al comu­ni­tă­ți­lor. Con­ti­nu­ăm și în acest an pro­gra­mul de res­pon­sa­bi­li­ta­te soci­a­lă pen­tru sănă­ta­tea copi­i­lor. Aceas­tă edi­ție, mai mult decât cele pre­ce­den­te, ne‑a ară­tat cât de nece­sar este aju­to­rul nos­tru. Pan­de­mia a acu­ti­zat pro­ble­me­le copi­i­lor cu diza­bi­li­tăți sau boli cro­ni­ce, adă­u­gând sufe­rin­țe­lor lor și stări de anxi­e­ta­te și stres. Ne‑a dat spe­ran­ță fap­tul că mul­te ONG-uri de spe­cia­li­ta­te au pre­gă­tit un răs­puns pro­fe­sio­nal, au îmbo­gă­țit și adap­tat meto­do­lo­gia apli­ca­tă, au abor­dat noi moduri  pro­fun­de de lucru cu copi­ii, dar și cu fami­li­i­le aces­to­ra. MOL Româ­nia va rămâ­ne un sus­ți­nă­tor al efor­tu­ri­lor aces­to­ra și sun­tem con­vinși că, împre­u­nă, putem schim­ba în bine vie­ți­le aces­tor copii”, a decla­rat Came­lia Ene, Coun­try Chair­man & CEO MOL România.

Cele 18 pro­iec­te câști­gă­toa­re au fost selec­ta­te din­tr-un total de 77 de pro­pu­neri pri­mi­te în peri­oa­da 2 noiem­brie — 2 decem­brie 2020. Pro­iec­te­le au fost depu­se de orga­ni­za­ții negu­ver­na­men­ta­le spe­cia­li­za­te în pro­iec­te de tera­pie emo­țio­na­lă, tera­pie prin artă și inter­ven­ții psi­ho­so­ci­a­le pen­tru copii și tineri cu defi­cien­țe, cu boli cro­ni­ce sau aflați în curs de recu­pe­ra­re după afec­țiuni gra­ve. Orga­ni­za­ți­i­le înscri­se pro­vin din 26 de jude­țe, iar 43 din­tre aces­tea au mai par­ti­ci­pat și la edi­ți­i­le pre­ce­den­te ale Pro­gra­mu­lui. Pro­iec­te­le selec­ta­te pen­tru finan­ța­re vor fi imple­men­ta­te în peri­oa­da februarie–august 2021.

Din­tre cele 18 ONG-uri câști­gă­toa­re, 8 obțin finan­ța­re pen­tru pri­ma dată, în timp ce 10 au mai bene­fi­ci­at de spri­jin și la edi­ți­i­le anterioare.

Orga­ni­za­ți­i­le câști­gă­toa­re pro­vin din Bucu­rești și din jude­țe­le Bihor, Bra­șov, Cluj, Cova­s­na, Galați, Giur­giu, Har­ghi­ta, Mureș. În acti­vi­tă­ți­le tera­pe­u­ti­ce și inter­ven­ții psi­ho­so­ci­a­le vor uti­li­za diver­se meto­de, pre­cum tera­pia prin artă (muzi­că, desen, pic­tu­ră), tera­pia prin joc, tera­pi­i­le emo­țio­na­le (mario­ne­te, jocuri de rol, psi­ho­dra­mă pen­tru copii, povești tera­pe­u­ti­ce), inte­gra­rea sen­zo­ri­a­lă, tera­pia ocu­pa­țio­na­lă, tera­pi­i­le asis­ta­te de animale.

Peri­oa­da de imple­men­ta­re a pro­iec­te­lor finan­ța­te în cadrul aces­tei edi­ții va fi mai scur­tă, va dura șap­te luni, înce­pând din febru­a­rie. Ofe­rim infor­ma­ții tutu­ror ONG-uri­lor inte­re­sa­te, atât în decur­sul celor șap­te luni, cât și la final, în sep­tem­brie, când orga­ni­za­ți­i­le sus­ți­nu­te vor pre­zen­ta public rezul­ta­te­le pro­iec­te­lor rea­li­za­te. Men­ți­nem inten­ția noas­tră de a acor­da și în acest an Pre­mi­ul MOL pen­tru sănă­ta­tea copi­i­lor orga­ni­za­ți­ei care rea­li­zea­ză cel mai bun pro­iect, împre­u­nă cu invi­ta­ția de a dele­ga un mem­bru în juri­ul edi­ți­ei vii­toa­re. Este o prac­ti­că a infor­mă­rii cuprin­ză­toa­re și șansei ega­le pen­tru toți cei inte­re­sați în pre­gă­ti­rea și înscri­e­rea pro­iec­te­lor la acest con­curs”, a decla­rat András Imre, direc­to­rul exe­cu­tiv al Fun­da­ți­ei Pen­tru Comunitate.

Lis­ta pro­iec­te­lor finan­ța­te poa­te fi acce­sa­tă pe www.molromania.ro și www.pentrucomunitate.ro


Man­ga­lia News, 02.02.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply