ZIUA CULTURII NAȚIONALE, LA TEATRUL DE STAT CONSTANŢA — Evenimente în colaborare cu Primăria Constanța

0
283

ZIUA CULTURII NAȚIONALE, LA TEATRUL DE STAT CONSTANŢA

– Eve­ni­men­te în cola­bo­ra­re cu Pri­mă­ria Constanța –

Vineri, 15 ianu­a­rie, de Ziua Cul­tu­rii Națio­na­le, la ora 19:00, Tea­trul de Stat Con­stan­ța va difu­za onli­ne, pe pagi­na de Face­bo­ok, un pro­iect video-tea­tral, inti­tu­lat „Penin­su­la mis­te­ri­oa­să”, dedi­cat memo­ri­ei regre­ta­tei Doi­na Pău­lea­nu, mar­can­tă per­so­na­li­ta­te a Con­stan­ței, cri­tic și isto­ric de artă și direc­tor al Muze­u­lui de Artă din Constanța.

Pro­iec­tul este rea­li­zat de Tea­trul de Stat Con­stan­ța, în cola­bo­ra­re cu Pri­mă­ria Con­stan­ța și cu spri­ji­nul Radio Sky și Dobro­gea TV. Acto­rii care par­ti­ci­pă la acest pro­iect sunt Flo­ri­na Stăn­cu­leț, Mire­la Pană, Dan Cojo­ca­ru și Andrei Can­ta­ra­giu.

Prin voci­le lor, vom adu­ce în fața publi­cu­lui con­stăn­țean câte­va frag­men­te din ulti­ma carte[i] a Doi­nei Pău­lea­nu, dedi­ca­tă ora­șu­lui pe care l‑a iubit. Cu acri­bie și cu tena­ci­ta­te, fer­me­ca­tă fiind de isto­ria și de patri­mo­ni­ul cul­tu­ral al Con­stan­ței, ea a cer­ce­tat tre­cu­tul și ne‑a pus la dis­po­zi­ție mij­lo­cul de acces la infor­ma­ții necu­nos­cu­te sau igno­ra­te, care nu fac decât să ne spo­reas­că ata­șa­men­tul față de ora­șul în care trăim.

De ase­me­nea, mâi­ne vom lan­sa eve­ni­men­tul „CUL­tu­ră vs. COOL­tu­ră”, un con­curs de dez­ba­teri ce se va des­fă­șu­ra în peri­oa­da 15 – 24 ianu­a­rie 2020, de la Ziua Cul­tu­rii Națio­na­le până la Ziua Uni­rii Prin­ci­pa­te­lor, orga­ni­zat de Tea­trul de Stat Con­stan­ța, Con­stan­ța — Capi­ta­la Tine­re­tu­lui din Româ­nia 2021–2022 și Fede­ra­ția Orga­ni­za­ți­i­lor Non­gu­ver­na­men­ta­le de Tine­ret din Con­stan­ța, în par­te­ne­ri­at cu Pri­mă­ria Con­stan­ța. Opt echi­pe de lice­eni din Con­stan­ța vor dez­ba­te, în sis­te­mul com­pe­ti­tiv uzu­al de deba­te, teme lega­te de patri­mo­ni­ul cul­tu­ral româ­nesc. Fina­la va fi trans­mi­să în livestream.

La ora 20:00, vom difu­za pe pagi­na de Face­bo­ok a TSC spec­ta­co­lul „Niș­te năroji”, o dra­ma­ti­za­re de Iuli­an Ena­che după volu­mul lui Marin Sores­cu, „La Lilieci”.

Tot pen­tru a mar­ca ziua naș­te­rii celui mai mare și emble­ma­tic poet român, care, din 2010, a deve­nit Ziua Cul­tu­rii Națio­na­le, fața­da Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța va fi lumi­na­tă fes­tiv în sea­ra de 15 Ianu­a­rie, acțiu­ne prin care TSC se ală­tu­ră pro­iec­tu­lui „Fla­că­ra Cul­tu­rii” deru­lat, cu aceas­tă oca­zie, de Minis­te­rul Culturii.

Vă aștep­tăm să ne fiți mereu aproa­pe pen­tru cul­tu­ra națională!


[i] Doi­na Pău­lea­nu, „Penin­su­la mis­te­ri­oa­să. Incur­siu­ne în isto­ri­i­le Con­stan­ței”, Edi­tu­ra Moni­to­rul Ofi­ci­al, Bucu­rești, 2019.


Man­ga­lia News, 15.01.2021.

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply