VIBRAȚIA ZILEI – 01 ianuarie 2021, cu Milena Haleț

0
208

Un an, 2021, în care dorin­ța de liber­ta­te este în sufle­te­le tutu­ror (vibra­ție uni­ver­sa­lă 5), în care înțe­le­gem nece­si­ta­tea schim­bă­rii și în care vom asis­ta la modi­fi­ca­rea nor­me­lor, a modu­lui de a vedea lucru­ri­le, a sti­lu­lui de via­ță.

Exis­tă ris­cul să ne câști­găm mult râv­ni­ta liber­ta­te și să nu știm ce să facem cu ea, să nu o înțe­le­gem, să ne iro­sim șanse­le. Ar putea fi un an al vin­de­că­rii dacă vom înțe­le­ge că asta depin­de și de noi. Cu sigu­ran­ță anul în care vom fi dis­puși să chel­tu­im mai mult, vom munci mai puțin și vom inven­ta per­ma­nent. Vom pre­fe­ra să creăm rea­li­tăți alter­na­ti­ve doar pen­tru a nega ceea ce ne deran­jea­ză, ne vom stri­ga nevo­ia de liber­ta­te dar vom fi prea comozi să lup­tăm pen­tru ea (poa­te prin luni­le mar­tie și decem­brie vom acțio­na efec­tiv).

O lună, ianu­a­rie, cu o vibra­ție uni­ver­sa­lă 6 care ne îndeam­nă să ne gân­dim cu seri­o­zi­ta­te la ceea ce ne dorim în rela­ția cu cei­lalți, unii se vor gră­bi a se căsă­tori, alții pur și sim­plu vor înțe­le­ge că nu le mai este bine împre­u­nă, ori­cât ar încer­ca.

Ori­cum, vibra­ția uni­ver­sa­lă a aces­tei luni ne va deter­mi­na să ne impli­căm în pro­pri­i­le vieți, măcar pen­tru o lună, să ne res­pon­sa­bi­li­zăm, să găsim răs­pun­suri și rezol­vări pro­ble­me­lor cas­ni­ce, să luăm deci­zii impor­tan­te.

Pri­ma zi din acest an al spe­ran­ței ne îndeam­nă să reflec­tăm, să ana­li­zăm, să plă­nu­im, sin­guri-sin­gu­rei, fie­ca­re pen­tru fie­ca­re, pen­tru pro­pri­ul des­tin, pen­tru pro­pri­ul suflet.

Vibra­ția uni­ver­sa­lă a zilei de 01 ianu­a­rie 2021 este 7.

Par­că ușor obo­siți, par­că ceva mai tăcuți, vom încer­ca să înțe­le­gem ce s‑a întâm­plat în anul care toc­mai a tre­cut, ne vom per­mi­te să fim melan­co­lici, să văr­săm o lacri­mă pen­tru ceea ce a fost și ne lip­seș­te, să ne pre­gă­tim sufle­teș­te pen­tru ceea ce va veni și încă nu știm sub ce for­mă și în ce mod. Ne vom retra­ge în pro­pri­i­le sufle­te­le, ne vom ascun­de în cele mai sigu­re unghe­re ale ini­mi­lor și ne vom ana­li­za tre­cu­tul și ne vom jude­ca pașii făcuți pen­tru a putea pre­găti acțiu­ni­le vii­toa­re.

O zi în care rolul cre­din­ței este impor­tant, în care soci­a­li­za­rea exa­ge­ra­tă ni se va părea a fi o cor­voa­dă, în care cine­va pare a se juca schim­bân­du-ne pla­nu­ri­le neaș­tep­tat, pro­vo­cân­du-ne. Cu greu vom reu­și să fim atenți la cei­lalți, vom fi pre­o­cu­pați să ne ascul­tăm pro­pri­i­le gân­duri. Nu vom fi inte­re­sați de sfa­tu­ri­le pri­mi­te, cu atât mai puțin să le urmăm. O zi în care mis­te­rul se va înstă­pâni pes­te lume, o zi în care spe­ran­ța într-un bine­fă­că­tor suprem care să rezol­ve mari­le pro­ble­me ale ome­ni­rii ne poa­te mân­gâia sufle­te­le.

Ar tre­bui să fim atenți, acci­den­te­le se pot întâm­pla ușor, ar tre­bui să fim pru­denți, să ne apă­răm sănă­ta­tea.

VIBRAȚIA ZILEI – 01 ianu­a­rie 2021,
Mile­na Halet. (sur­sa: halettv.ro).


Man­ga­lia News, 01.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply