Vârstnicii și persoanele vulnerabile — prioritate la vaccinare | Comunicat CNCAV

0
177

Mier­curi, 20 ianu­a­rie a.c. a fost apro­ba­tă hotă­rârea de modi­fi­ca­re a Stra­te­gi­ei națio­na­le de
vac­ci­na­re împo­tri­va COVID-19. Repre­zen­tan­ții Comi­te­tu­lui Națio­nal de Coor­do­na­re a
Acti­vi­tă­ți­lor pri­vind Vac­ci­na­rea împo­tri­va COVID-19 (CNCAV) au trans­mis către echi­pa de
dezvol­ta­re a Ser­vi­ci­u­lui de Tele­co­mu­ni­ca­ții Spe­ci­a­le (STS) noi­le cerin­țe ope­ra­țio­na­le în baza
căro­ra să fie modi­fi­ca­tă plat­for­ma de pro­gra­ma­re și posi­bi­li­ta­tea de imple­men­ta­re a unor noi func­țio­na­li­tăți, care să pri­o­ri­ti­ze­ze vâr­st­ni­cii și per­soa­ne­le vul­ne­ra­bi­le, ast­fel încât pe par­cur­sul unei zile, 25% din pro­gra­mări să fie des­ti­na­te per­soa­ne­lor din dome­ni­i­le esen­ți­a­le și 75% per­soa­ne­lor vul­ne­ra­bi­le. Modi­fi­că­ri­le soli­ci­ta­te vor fi puse în pro­duc­ție în urmă­toa­re­le zile, după dezvol­ta­re și o scur­tă peri­oa­dă de testare.

Pen­tru per­soa­ne­le înscri­se de anga­ja­tor în plat­for­ma de pro­gra­ma­re la vac­ci­na­re, în baza
CUI sau CIF, numă­rul pro­gra­mă­ri­lor nu va putea depăși 25% din cele dis­po­ni­bi­le zil­nic, iar cei înscriși se vor auten­ti­fi­ca indi­vi­du­al pe baza CNP-ului. După atin­ge­rea pro­cen­tu­lui de 25% de locuri ocu­pa­te, nu va mai fi posi­bi­lă pro­gra­ma­rea altor anga­jați în ziua res­pec­ti­vă, iar cele­lal­te locuri vor putea fi ocu­pa­te de către per­soa­ne­le de pes­te 65 de ani, per­soa­ne­le cu afec­țiuni cro­ni­ce și cele cu diza­bi­li­tăți, pre­cum și de per­so­na­lul inclus în eta­pa I pen­tru care se con­ti­nuă pro­gra­ma­rea și în eta­pa a II‑a.

Aceas­tă nece­si­ta­te de core­la­re a numă­ru­lui de doze de vac­cin, sosi­te pe lan­țul de
apro­vi­zio­na­re din Uniu­nea Euro­pea­nă de la com­pa­ni­i­le far­ma­ce­u­ti­ce spre Româ­nia, cu numă­rul de per­soa­ne care s‑au înscris în plat­for­ma infor­ma­ti­că pen­tru vac­ci­na­re și, impli­cit, pen­tru rapel este o situ­a­ție întâl­ni­tă și în alte țări euro­pe­ne, ast­fel încât pro­ce­sul de vac­ci­na­re să fie opti­mi­zat în func­ție de sto­cu­ri­le exis­ten­te la momen­tul respectiv.

Gru­pul de comu­ni­ca­re al CNCAV.

Comi­te­tul Națio­nal de Coor­do­na­re a Acti­vi­tă­ți­lor pri­vind Vac­ci­na­rea împo­tri­va COVID-19
este un orga­nism inter­mi­nis­te­ri­al, fără per­so­na­li­ta­te juri­di­că, în sub­or­di­nea direc­tă a
Secre­ta­ri­a­tu­lui Gene­ral al Guver­nu­lui și coor­do­na­rea prim-ministrului.


Man­ga­lia News, 22.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply