Valurile, vânturile“… eminescianiştilor. Opinie — Ioan Iacob

0
202

Cu fie­ca­re ZI EMINESCU, cre­ş­te “mare­ea emi­ne­sci­a­ni­ş­ti­lor”, încât îţi vine să citezi o vor­bă înţe­leap­tă care spu­ne „Puţini am fost, mulţi am rămas!“

Cu fie­ca­re ZI EMINESCU, cresc două feluri de “con­tri­bu­ţii”. În pri­ma cate­go­rie intră “oma­gi­a­to­rii” (pre­cum altă­da­tă lui Ceau­şes­cu!), cei care simt “un fior poe­tic intra­ve­nos” şi, nepu­tând scrie poe­me com­pa­ra­bi­le cu cele emi­ne­scie­ne, “taie nodul gor­dian” şi i le dedi­că! Pe prin­ci­pi­ul „Ce e dedi­cat lui Emi­ne­scu, nu se fluieră!”

A doua cate­go­rie sunt “con­tri­bu­ţi­o­ni­ş­tii oport­u­ni­şti”, cei care con­si­de­ră ca lite­ră de lege NERATAREA OPORTUNITĂŢII de a‑şi vedea nume­le în con­tex­tul… Zilei Cul­tu­rii Naţio­na­le, ală­tu­ri de – dacă    s‑ar putea – nume gre­le ale lite­ra­tu­rii şi cul­tu­rii naţionale!

Aş pro­pu­ne, pen­tru pro­te­ja­rea valo­ri­lor auten­ti­ce ale LITERATURII şi CULTURII NAŢIONALE, un „armis­ti­ţiu săr­bă­to­ris­ti­co-come­mo­ria­lis­tic” cu Emi­ne­scu: de 15 Ianu­a­rie şi de 15 Iunie, toţi cei care au ceva impor­tant de spus, toţi cei care au tru­dit ani întregi în bibli­o­teci sau, mai nou, şi-au afec­tat vede­rea dato­ri­tă fap­tu­lui că “au lucrat toa­tă ziua la cal­cu­la­tor“ şi acum tre­bu­ie să uti­li­ze­ze “pică­tu­ri pen­tru ochi usca­ţi şi roşii Vizik“, SĂ SE ABŢINĂ un an sau doi de a mai “con­tri­bui” la ZIUA EMINESCU!  Să se poa­tă vedea, în toa­tă “splen­doa­rea lor“ mare­e­le pse­u­do­li­te­ra­re bătu­te de “valu­ri­le şi vân­tu­ri­le… emi­ne­sci-epi­go­ni­ş­ti­lor” ahti­a­ţi de a căl­ca pe urme­le “glo­ri­ei lui Eminescu“!

Tea­mă mi‑e că „emi­ne­sci­a­ni­ş­tii” vor lua în seri­os / neînţelegând/ iro­nia şi, în doi ani, „mare­ea pse­u­do­va­lo­ri­lor” va inva­da “pei­sa­jul lite­rar şi cul­tu­ral“, pre­cum mane­le­le, pei­sa­jul muzi­cal. Ceea ce va face aproa­pe impo­si­bi­lă… ”dera­ti­za­rea” literaturii!

Prof. Dr. Ioan Iacob, Bucu­rești, 16 ianu­a­rie 2021.

P.S. Un exem­plu exce­pţio­nal de oma­gi­e­re rea­lă a lui MIHAI EMINESCU şi a CULTURII ROMÂNE a fost emi­siu­nea de la Radio Româ­nia Actu­a­li­tă­ţi — “Ser­vi­ci­ul de noap­te cu Ale­xan­dru Rusu”, unde invi­tat a fost mare­le poet şi tra­du­că­tor sârb Adam Puslojič. 

MN: Alte scri­eri, arti­co­le și pro­iec­te lite­ra­re pre­zen­ta­te de Prof. Dr. Ioan Iacob în coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News, puteți vizu­a­li­za AICI.


Man­ga­lia News, 16.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply