Valori și modele naționale în educația românească | ÎN LUMINA CULTURIIOPERA LUI ANGHEL SALIGNY

0
183

Lavi­nia Dumi­traș­cu: Astăzi e Ziua Cutu­rii Națio­na­le. Și va fi săr­bă­to­ri­tă, așa cum o facem în fie­ca­re an. Doar că onli­ne. Pro­gra­mul e plin:
— dez­ba­te­rea pri­vind rea­li­za­rea unei Stra­te­gii Cul­tu­ra­le a muni­ci­pi­u­lui, orga­ni­za­tă de Pri­mă­ria Constanța;
— lan­sa­rea numă­ru­lui 2 a celei de‑a tre­ia serie a revis­tei „Ana­le­le Dobrogei”;
— webi­nar „Valori și mode­le națio­na­le în edu­ca­ția româ­neas­că — ÎN LUMINA CULTURIIOPERA LUI ANGHEL SALIGNY”.

Des­pre întâl­ni­rea online:
Cu oca­zia Zilei Cul­tu­rii Națio­na­le, săr­bă­to­ri­tă, în fie­ca­re an, pe 15 ianu­a­rie, Aso­ci­a­ția pen­tru edu­ca­ție socio-emo­țio­na­lă Com­bat Stress RO și Aso­ci­a­ția Psi­ter­ra — Iași, în cali­ta­te de ini­ția­tori, în par­te­ne­ri­at cu Bibli­o­te­ca Aca­de­mi­ei Româ­ne, Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, Muze­ul Por­tu­lui Con­stan­ța, Soci­e­ta­tea Națio­na­lă a Sării SALROM — Sucur­sa­la Târ­gu Ocna, Direc­ția de Cul­tu­ră Cer­na­vo­da, Tele­vi­ziu­nea ACUM TV – Bacău, rea­li­zea­ză pro­iec­tul cul­tu­ral “Valori și mode­le națio­na­le în edu­ca­ția românească.
ÎN LUMINA CULTURIIOPERA LUI ANGHEL SALIGNY”.

Pro­iec­tul se va des­fă­șu­ra în peri­oa­da 15–31 ianu­a­rie 2021, printr‑o serie de acti­vi­tăți care vor lega tema­tic șap­te ora­șe din țară — Bucu­rești, Iași, Con­stan­ța, Cer­na­vo­dă, Galați, Brăi­la și Târ­gu Ocna, locuri în care mare­le ingi­ner și inven­ta­tor român a rea­li­zat cele mai repre­zen­ta­ti­ve con­struc­ții cu valoa­re de patrimoniu.
Obiec­ti­vul pro­iec­tu­lui este ace­la de a pro­mo­va valo­ri­le româ­nești în soci­e­ta­tea noas­tră și, în mod spe­cial, în edu­ca­ția gene­ra­ți­i­lor tine­re, cu sco­pul de a men­ți­ne în memo­ria soci­a­lă ima­gi­nea mari­lor per­so­na­li­tăți care au con­tri­bu­it la con­stru­i­rea Româ­ni­ei Moder­ne și a civi­li­za­ți­ei sub sem­nul isto­ri­ei, cre­din­ței, tra­di­ți­i­lor, valo­ri­lor și mode­le­lor cul­tu­ra­le românești.

Ast­fel, pe 15 ianu­a­rie 2021, la Bibli­o­te­ca Aca­de­mi­ei Româ­ne, va fi ver­ni­sa­tă o expo­zi­ție foto-docu­men­ta­ră iti­ne­ran­tă și orga­ni­zat un webi­nar dedi­cat rea­li­ză­ri­lor mare­lui ingi­ner și inven­ta­tor român român Anghel Saligny.
PROGRAM WEBINAR
Mesa­je de salut:
— Lt.col. ® Cor­ne­lia PRIOTEASA – pre­șe­din­te al Aso­ci­a­ți­ei pen­tru edu­ca­ție socio-emo­țio­na­lă COMBAT STRESS RO
— conf. univ. dr. Ovi­diu GAVRILOVICI — pre­șe­din­te al Aso­ci­a­ți­ei PSITERRA – Iași
1. Ali­na SAVA – direc­tor al Cen­tru­lui de Infor­ma­re și Pro­mo­va­re Turis­ti­că Cernavodă
Per­so­na­li­ta­tea lui Anghel Saligny
2. dr. Lavi­nia DUMITRAȘCU – Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Constanța
Un pod pen­tru eter­ni­ta­te – Podul lui Anghel Salig­ny de la Cernavoda
3. dr. Delia CORNEA – Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Constanța
Anghel Salig­ny și Cui­bul Reginei;
4. prof. Mir­cea DOROBANȚU — Muze­ul CFR
Patri­mo­ni­ul cul­tu­ral teh­nic – Ampren­ta lui Anghel Salig­ny — funicular.
5. drd. Car­men MATEI – Aso­ci­a­ția pen­tru edu­ca­ție socio-emo­țio­na­lă Com­bat Stress RO- Funi­cu­la­rul de la Tar­gu Ocna;
6. ing. Ionel ILIE – Direc­tor al Sali­nei Tar­gu Ocna – Ope­re­le lui Anghel Salig­ny din Tar­gu Ocna.


Man­ga­lia News, 15.01.2021. (A trans­mis dr. în Isto­rie Lavi­nia Dumitrașcu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply