Valentin Tănase: La mulți ani, tuturor fraților întru Hristos, dar și tuturor celor care au cugetul și inima curate, chiar dacă nu sunt creștini!”

0
195

”Astăzi, creș­ti­nii săr­bă­to­resc “Bobo­tea­za”, “Bote­zul Dom­nu­lui Iisus Hris­tos” în apa Ior­da­nu­lui de către Sf. Ioan Bote­ză­to­rul (care era si vărul sau), act con­si­de­rat in reli­gia creș­ti­nă puri­fi­ca­rea ritu­a­la a cre­din­cio­si­lor, inde­par­ta­rea paca­te­lor si renas­te­rea spi­ri­tu­a­la intru Hris­tos. Prin tai­na Bote­zu­lui, pe care o pri­mim, de regu­la, ina­in­te de a fi con­sti­en­ti, deve­nim cres­tini, pur­tand aceas­ta matri­ce spi­ri­tu­a­la intrea­ga noas­tra via­ta, fie ca dorim, sau nu. Am rea­li­zat cu ani în urmă un mozaic monu­men­tal repre­zen­tând “Bote­zul Dom­nu­lui”, pen­tru Bise­ri­ca Ero­i­lor Revo­lu­ți­ei din Decem­brie 1989 din Bucu­rești (a tine­ri­lor care s‑au bote­zat prin moar­te, pen­tru un ide­al pe care cei de astăzi nu au ști­ut să îl împli­neas­că).

Astăzi, în Ziua Bobo­te­zei Dom­nu­lui, îmi asum tai­na bote­zu­lui pri­mi­tă pe când eram prunc și cred că jert­fa ace­lor tineri din Decem­brie 1989 rămâ­ne încă de împli­nit! La mulți ani, tutu­ror fra­ți­lor întru Hris­tos, dar și tutu­ror celor care au cuge­tul și ini­ma cura­te, chiar dacă nu sunt creș­tini!”

MN: Admi­ra­bi­le­le lucrări ale artis­tu­lui plas­tic Valen­tin Tăna­se, publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News pot fi vizu­a­li­za­te AICI.


Man­ga­lia News, 06.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply