Urgentarea acordării finanțărilor pe Măsura 2 – Capital de lucru pentru IMM-uri | Poziția CNIPMMR

0
111

Urgentarea acordării finanțărilor pe Măsura 2 – Capital de lucru pentru IMM-uri.

CONTEXTUL ACTUAL

Având în vede­re:

 • Lip­sa alo­că­rii sume­lor nece­sa­re finanţă­rii.

Ini­ţi­al pen­tru măsu­ra 2 au fost alo­ca­ţi 350 mili­oa­ne EURO, aceas­tă sumă ajun­gând pen­tru apro­xi­ma­tiv 3000 de bene­fi­ci­ari. Ulte­ri­or, Guver­nul a adop­tat OUG nr. 199/2000 prin care a cres­cut buge­tul măsu­rii 2 la valoa­rea de 1,067 mili­ar­de EURO, din care 142 mili­oa­ne de euro fon­duri de la buge­tul de stat, pen­tru finanţa­rea tutu­ror celor 22.226 apli­ca­ţii admi­se elec­tro­nic. La acest moment supli­men­ta­rea de buget este doar scrip­ti­că doa­re­ce buge­tul pe anul 2021 nu a fost adop­tat.

 • Decla­ra­ți­i­le ofi­ci­a­li­lor con­form caro­ra tim­pul de ana­li­ză al cere­ri­lor de finanţa­re pe măsu­ra 2 – gran­turi pen­tru capi­tal de lucru este înde­lun­gat.

În pre­zent din infor­ma­ţi­i­le publi­ce rezul­tă că sunt ana­li­za­te 90 de cereri/zi din cele 17.430 răma­se, ceea ce ne ara­tă că Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, Antre­pre­no­ri­a­tu­lui și Turis­mu­lui i‑ar mai fi nece­sa­re 194 de zile pen­tru eva­lu­a­rea tutu­ror cere­ri­lor (apro­xi­ma­tiv 10 luni dacă cal­cu­lăm doar zile­le lucră­toa­re).

 • Apli­ca­ţia elec­tro­ni­că pre­ia în mod auto­mat cifra de afa­ceri și numă­rul de sala­ri­a­ţi ale între­prin­de­ri­lor soli­ci­tan­te.

În plus, apli­ca­ția cal­cu­lea­ză auto­mat valoa­rea gran­tu­lui și valoa­rea cofi­nan­ță­rii în func­ție de cifra de afa­ceri, gene­rea­ză auto­mat decla­ra­ți­i­le care sunt doar sem­na­te de repre­zen­tan­tul legal/împuternicit.

 • Con­tex­tul eco­no­mic difi­cil cu care se con­frun­tă medi­ul de afa­ceri, în spe­cial IMM-uri­le care îşi văd acti­vi­ta­tea eco­no­mi­că limi­ta­tă sau chiar închi­să în anu­mi­te situ­a­ţii şi care se con­frun­tă cu o lip­să gra­vă de lichi­di­tă­ţi;
 • Sco­pul ime­di­at al finanţă­rii este asi­gu­ra­rea rapi­dă de finanţa­re pen­tru IMM-uri în vede­rea pre­ve­ni­rii dis­pa­ri­ţi­ei aces­to­ra din medi­ul eco­no­mic româ­nesc;
 • Peri­oa­da înde­lun­ga­tă scur­să de la data adop­tă­rii OUG nr. 130/2020, res­pec­tiv 31 iulie 2020 şi data la care fir­me­le afla­te în difi­cul­ta­te au putut să apli­ce;
 • Nume­roa­se­le modi­fi­cări adu­se actu­lui nor­ma­tiv, pre­cum şi fap­tul că aces­tea tre­bu­ie noti­fi­ca­te şi supu­se avi­zu­lui Comi­si­ei Euro­pe­ne (nee­xis­tând infor­ma­ţii că modi­fi­că­ri­le adu­se OUG 130/2020 prin Legea nr. 220/2020 au fost comu­ni­ca­te către Comi­sia Euro­pea­nă).

POZIŢIA CNIPMMR

Con­si­li­ul Naţio­nal al Între­prin­de­ri­lor Pri­va­te Mici şi Mij­lo­cii din Româ­nia soli­ci­tă Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, Antre­pre­no­ri­a­tu­lui și Turis­mu­lui:

 • Fina­li­za­rea eta­pei de ana­li­ză a cere­ri­lor în ter­men de 2 săp­tămâni, având în vede­re că în aceas­tă eta­pă se veri­fi­că înca­dra­rea acti­vi­tă­ţii eco­no­mi­ce în codu­ri­le CAEN sta­bi­li­te prin OUG nr.130/2020 cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re şi înre­gis­tra­rea cores­pun­ză­toa­re a docu­men­te­lor nece­sa­re în apli­ca­ţie.
 • Alo­ca­rea sume­lor buge­ta­re nece­sa­re deru­lă­rii măsu­rii 2 con­form art. 27, alin. 3 din OUG nr.130/2020 cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re “Buge­te­le pen­tru for­me­le de spri­jin sub for­mă de gran­turi pre­vă­zu­te la art. 1 alin. (2) lit. b) şi c) sunt indi­ca­ti­ve şi se pot relo­ca între tipu­ri­le de măsuri în fun­cţie de nevo­i­le IMM-uri­lor şi în con­di­ţi­i­le înca­dră­rii în alo­ca­rea tota­lă a măsu­ri­lor din pre­zen­ta ordo­nanţă de urgenţă, în limi­ta alo­că­ri­lor cu aceas­tă des­ti­na­ţie din POC şi faci­li­ta­tea de finanţa­re REACT-EU.”, ast­fel încât pla­ta către bene­fi­ci­ari să se facă până la sfârşi­tul lunii febru­a­rie.
 • Veri­fi­ca­rea cri­te­ri­i­lor de înca­dra­re în cate­go­ria IMM-uri să se facă pe bază de eşan­tion, con­form OUG nr. 130/2020 cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re. Veri­fi­ca­re poa­te fi rea­li­za­tă atât în faza de eva­lu­a­re a cere­rii de finanţa­re dar şi ulte­ri­or, după sem­na­rea con­trac­tu­lui de finanţa­re, ast­fel cum se menţio­nea­ză la art. 10, alin. (3) din OUG nr. 130/2020. “Veri­fi­ca­rea înca­dră­rii bene­fi­ci­a­ru­lui în cate­go­ria IMM se rea­li­zea­ză pe bază de eşan­tion, de către MEEMA/AIMMAIPE după depu­ne­rea cere­rii de finanţa­re şi înche­ie­rea con­trac­te­lor de finanţa­re, cu con­di­ţia recu­pe­ră­rii spri­ji­nu­lui din fon­duri exter­ne neram­bu­r­sa­bi­le dacă bene­fi­ci­a­rul nu se înca­drea­ză în cate­go­ria de IMM la data depu­ne­rii cere­rii de finanţa­re.”
 • Trans­pa­ren­ti­za­rea modu­lui de eva­lu­a­re a cere­ri­lor depu­se şi a plă­ţi­lor către bene­fi­ci­a­rii finanţă­rii;
 • Asi­gu­ra­rea finanţă­rii nece­sa­re tutu­ror bene­fi­ci­a­ri­lor admi­şi.

Indi­fe­rent de cri­te­ri­ul de alo­ca­re a finan­ță­rii „pri­mul venit, pri­mul ser­vit” pre­vă­zut în OUG nr.130/2020, din modi­fi­că­ri­le adu­se prin OUG nr. 199/2020, rezul­tă că vor fi finan­țați toți bene­fi­ci­a­rii.

Prin urma­re, pen­tru ca toți bene­fi­ci­a­rii să-și pri­meas­că banii la timp, este impor­tant ca eta­pa de eva­lu­a­re a apli­ca­ți­i­lor să se înche­ie în ter­men de 2 săp­tămâni, iar pla­ta sume­lor soli­ci­ta­te prin aces­tea să se facă până la sfâr­și­tul lunii febru­a­rie.

 • Pen­tru a nu apă­rea alte impe­di­men­te în pro­ce­sul de alo­ca­re a aces­tor fon­duri, dacă nu s‑a rea­li­zat încă, să se noti­fi­ce cu cele­ri­ta­te modi­fi­că­ri­le adu­se celor 3 sche­me de finan­ța­re prin Legea nr.220/2020 către Comi­sia Euro­pea­nă.

sur­sa: cnipmmr.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply