Unirea Principatelor Române, prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei și Munteniei, la 24 ianuarie 1859

0
281

În urmă cu 162 de ani, pe 24 ianu­a­rie, se rea­li­za Uni­rea Prin­ci­pa­te­lor Româ­ne, prin dub­la ale­ge­re a lui Ale­xan­dru Ioan Cuza ca domn al Mol­do­vei și Mun­te­ni­ei. Uni­rea din 1859 a adus împre­u­nă, sub titu­la­tu­ra de Prin­ci­pa­le­le Româ­ne Uni­te, Țara Româ­neas­că şi Mol­do­va. Aces­tea aveau să fie cunos­cu­te, mai apoi, drept Româ­nia Mică sau Vechiul Regat. După ce Mihai Vitea­zul făcu­se Pri­ma Uni­re a româ­ni­lor, mari­le puteri au zădăr­ni­cit Reu­ni­rea Mol­do­vei cu Țara Româ­neas­că, fie pe față, cu arme­le, cum s‑a întâm­plat la 1848, fie pe căi oco­li­te, cum s‑a întâm­plat de la 1856 până la 24 ianu­a­rie 1859.

Uni­rea Prin­ci­pa­te­lor s‑a putut înfăp­tui, într-un con­text inter­națio­nal favo­ra­bil, care a dus, apoi, la trans­for­ma­rea Româ­ni­ei de atunci într-un stat modern, adu­când, pen­tru pri­ma dată, câte­va ele­men­te occi­den­ta­le în via­ța româ­ni­lor. Vre­mu­ri­le mai favo­ra­bi­le, pe pla­nul poli­ti­cii euro­pe­ne nu tre­bu­ie să ne facă, însă, a uita tru­da în folo­sul ide­a­lu­lui națio­nal unor mari români, oameni poli­tici, mili­tari dar și căr­tu­rari, care au făcut par­te din Par­ti­da Uni­o­nis­tă, atât în Mol­do­va cât și în Vala­hia, tru­da fără de care Mica Uni­re, cum a fost ea numi­tă, pen­tru a o deo­se­bi de Uni­rea cea Mare de la 1918, nu ar fi fost înfăptuită.

Și tre­bu­ie să ne încli­năm aici memo­ri­ei mari­lor căr­tu­rari Miha­il Kogăl­ni­cea­nu și Cos­ta­che Negri, a colo­ne­lu­lui Ale­xan­dru Ioan Cuza, a poe­tu­lui Vasi­le Alec­san­dri, în fața memo­ri­ei lui Anas­ta­se Panu și Vasi­le Măli­ne­scu, cei care au însu­fle­țit Miș­ca­rea Uni­o­nis­tă din Mol­do­va. Desi­gur, nu putem da uită­rii lup­ta poli­ti­că și, dese­ori chiar cu arme­le, a uni­o­niș­ti­lor mun­te­ni, pre­cum mare­le căr­tu­rar și om poli­tic C. A. Rosetti, fra­ții Ste­fan și Nico­lae Goles­cu, fra­ții Ion și Dumi­tru Bră­ti­a­nu, A. G. Goles­cu sau Chris­ti­an Tell.


Man­ga­lia News, 24.01.2021. (sur­sa: Bibli­o­te­ca Muni­ci­pa­lă Mangalia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply