Săptămâna presei românești | PAGINI LUMINOASE DE ISTORIE | Un nou eveniment online al UZPR

0
129

Un nou eveniment online al UZPR | Săptămâna presei românești | PAGINI LUMINOASE DE ISTORIE.

Anul 2021 și‑a des­chis por­ți­le. Nu știm încă ce se află din­co­lo de ele dar, după câte s‑au întâm­plat în 2020, nu prea mai are ce să ne ia prin sur­prin­de­re. O spu­nem nu cu pesi­mism, ci cu luci­di­ta­te. Un nou an, o nouă lup­tă, o nouă pro­vo­ca­re. Sau poa­te mai mul­te. Este de dato­ria noas­tră – con­si­de­răm noi – să ne păs­trăm cum­pă­tul și jude­ca­ta dreap­tă, până când ne vom da jos măș­ti­le. Și cele impu­se de împre­ju­rări, și cele auto­im­pu­se, din diver­se rațiuni, până când rea­li­ta­tea va fi sino­ni­mă cu ade­vă­rul. Încer­căm, așa­dar, să ne păs­trăm în limi­te­le nor­ma­li­tă­ții și să ne înde­pli­nim ros­tul în soci­e­ta­te și în isto­rie.

Înce­pem anul cu un eve­ni­ment-mara­ton uni­cat, „Săp­tămâ­na pre­sei româ­nești”, dedi­cat pro­mo­vă­rii bre­slei noas­tre, adu­când în fața publi­cu­lui pagini lumi­noa­se de isto­rie, o isto­rie în care jur­na­liș­tii s‑au aflat în pri­me­le rân­duri.

Vom mar­ca ziua de 15 ianu­a­rie, decla­ra­tă Ziua Cul­tu­rii Româ­ne, care e și ziua de naș­te­re mare­lui și ine­ga­la­bi­lu­lui nos­tru îna­in­taș Mihai Emi­ne­scu, zia­ris­tul, poe­tul, omul deplin și desă­vâr­șit al cul­tu­rii româ­ne, arhi­tect de con­ști­in­ță și zidi­tor de lim­bă, în felul nos­tru, jur­na­lis­tic.

În aceas­tă zi, la 171 de ani de la naș­te­rea sa, Miron Mane­ga și Dan Toma Dul­ciu vor pre­zen­ta cele mai recen­te și tul­bu­ră­toa­re des­co­pe­riri din zbu­ci­u­ma­ta exis­ten­ță a poe­tu­lui și jur­na­lis­tul nepe­re­che. Facem aceas­ta ca o cuve­ni­tă și nece­sa­ră com­ple­ta­re la evo­ca­rea lui Mihai Emi­ne­scu, pe care medi­ul aca­de­mic, în urmă cu un an, a făcut‑o trun­chiat, uitând sau elu­dând dimen­siu­nea jur­na­lis­ti­că a per­so­na­li­tă­ții sale.

Vom sem­na­la, prin­tre alte­le, pre­zen­ța nume­lui lui Emi­ne­scu în pre­sa din Ame­ri­ca, încă din 1879, pre­cum și în locuri mai puțin cunos­cu­te ale spa­ți­u­lui euro­pean. Ofe­rim, celor care vor urmări pro­gra­mul nos­tru onli­ne, pe pagi­na de inter­net uzp.org.ro, sau UZP TV, vineri, 15 ianu­a­rie 2021, de la ora 17:00 și pri­mul film docu­men­tar des­pre via­ța lui Emi­ne­scu, rea­li­zat de Octav Minar în anul 1914. Un film isto­ric, de refe­rin­ță, cu ima­gini emo­țio­nan­te ale locu­ri­lor pe care le‑a tra­ver­sat în scur­ta sa via­ță, Mihai Emi­ne­scu. În ace­lași con­text, artis­tul cân­tă­reț – dar de data asta în cali­ta­te de actor – Ser­giu Cio­iu va sus­ți­ne un micro­re­ci­tal liric, alcă­tu­it din cele mai fru­moa­se poe­zii ale poe­tu­lui.

Apoi, timp de alte șase zile dedi­ca­te pagi­ni­lor lumi­noa­se din isto­ria pre­sei, înce­pând cu 16 ianu­a­rie și până în 22 ianu­a­rie a aces­tui an, de la ore­le 17,00, pe ace­eași pagi­nă a UZPR (și UZP-TV), vor fi ilus­tra­te momen­te de maxi­mă inten­si­ta­te din isto­ria zbu­ci­u­ma­tă, efer­ves­cen­tă și boga­tă în eve­ni­men­te puter­ni­ce a pre­sei româ­nești, la uni­son cu tră­i­ri­le aces­tui popor greu încer­cat.

De la Radă­cini, de la înce­pu­tu­ri­le pre­sei moder­ne, cti­to­ri­te și con­sa­cra­te de Ion Heli­a­de Rădu­les­cu, la peri­oa­de mar­ca­te de Nico­lae Ior­ga și „Nea­mul Româ­nesc”, de la Tudor Arghezi și „Măr­ți­șo­rul” său, până la vas­ta și den­sa pre­să transil­va­nă și ară­dea­nă de la sfâr­șit de secol XIX și înce­put de secol XX, vor fi sus­ți­nu­te dizer­ta­ții de către per­so­na­li­tăți ale pre­sei națio­na­le con­tem­po­ra­ne. În ace­lași spi­rit evo­ca­tor vor fi pre­zen­ta­te momen­te­le, de‑a drep­tul emo­țio­nan­te din pre­sa Sărin­da­ri­u­lui bucu­reș­tean, sau tra­see publi­cisti­ce cu des­tin isto­ric dra­ma­tic, cum ar fi cel al bătrâ­nei revis­te „Vatra”, până la actu­a­la „Vatra Veche”. Va fi pre­zen­ta­tă impli­ca­rea lui Dimi­trie Gusti în juris­dic­ția pre­sei de la noi și vom afla spec­ta­cu­loa­sa și impor­tan­ta evo­lu­ție a pre­sei ști­in­ți­fi­ce și teh­ni­ce din țara noas­tră. Nu vor lip­si momen­te­le anto­lo­gi­ce gene­ra­te de apa­ri­ția radi­o­u­lui și tele­vi­ziu­nii națio­na­le. Argu­men­te puter­ni­ce, sufi­cien­te pen­tru a rele­va nece­si­ta­tea și impor­tan­ța mass-media în soci­e­ta­te.

Săp­tămâ­na pre­sei româ­nești, cu pagini lumi­noa­se de isto­rie, se va înche­ia cu un alt oma­giu adus lui Mihai Emi­ne­scu, prin pre­zen­ta­rea unui film, excep­țio­nal rea­li­zat, având ca subiect mult dis­cu­ta­tu­lui Cufăr al poe­tu­lui, din pere­gri­nă­ri­le sale.

Prin acest eve­ni­ment-mara­ton, Uniu­nea Zia­riș­ti­lor Pro­fe­si­o­niști din Româ­nia vă invi­tă la o mai pro­fun­dă cunoaș­te­re a pre­sei și a rolu­lui aces­te­ia în pro­mo­va­rea mari­lor idei și a valo­ri­lor româ­nești, pre­cum și a pur­tă­to­ri­lor lor, în toa­te peri­oa­de­le isto­ri­ce.


Man­ga­lia News, 12.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply