Concertul de Anul Nou al Filarmonicii din Viena, 1 ianuarie 2021, în faţa unei Săli de Aur fără spectatori. Artiştii au fost, însă, aplaudaţi online

0
483

Tra­di­ţio­na­lul Con­cert de Anul Nou al Filar­mo­ni­cii din Vie­na a avut loc sâm­bă­tă, 1 ianu­a­rie, la ora 12.15 (ora Româ­ni­ei), în faţa unei Săli de Aur fără spec­ta­tori. Arti­ş­tii au putut fi, însă, apla­u­da­ţi onli­ne.

În con­di­ţi­i­le unei situ­a­ţii cu totul neo­bi­ş­nu­i­te, pro­vo­ca­te de pan­de­mie, pen­tru a nu pri­va orches­tra diri­ja­tă de Maes­trul Ric­car­do Muti de rea­cţi­i­le spec­ta­to­ri­lor, ORF (radi­o­di­fu­zo­rul public națio­nal din Aus­tria) a ima­gi­nat un pro­iect spe­cial ce se adre­sea­ză publi­cu­lui din întrea­ga lume.

Pen­tru pri­ma dată, mili­oa­ne­le de oameni ce urmă­resc acest con­cert în pes­te 90 de ţări din întrea­ga lume vor putea rea­cţio­na, în direct, la per­for­manţa arti­ş­ti­lor.

Cele două părţi ale con­cer­tu­lui vor putea fi apla­u­da­te live de mii de spec­ta­tori. Cei inte­re­sa­ţi se pot înscrie încă de pe acum pe www.mynewyearsconcert.com, pen­tru a‑i putea ova­ţio­na pe muzi­cie­nii Filar­mo­ni­cii din Vie­na.

Con­tri­bu­ţia sono­ră live din par­tea publi­cu­lui este o dova­dă în plus de apre­ci­e­re pen­tru comu­ni­ta­tea artis­ti­că, într-un moment în care aceas­ta se află în impas, în întrea­ga lume.

Apla­u­ze­le vor fi difu­za­te atât în sala Musi­k­ve­re­in, cât şi în trans­mi­siu­nea în direct a ORF. Sune­tul colec­tiv al bătă­i­lor din pal­me va fi gene­rat de un softwa­re spe­cial insta­lat pe şase ser­ve­re şi va putea fi auzit în cele 20 de boxe ampla­sa­te în Sala de Aur.


Man­ga­lia News, 20.12.2020. (sur­sa: Radio Româ­nia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply