Toate drumurile din județul Constanța sunt redeschise circulației rutiere

0
237

Toate drumurile din județul Constanța sunt redeschise circulației rutiere!

Dru­ma­rii con­stăn­țeni au lucrat în ulti­me­le 41 de ore pen­tru redes­chi­de­rea cir­cu­la­ți­ei pe dru­mu­ri­le jude­țe­ne blo­ca­te din cau­za nin­so­rii, a visco­lu­lui, a copa­ci­lor căzu­ţi pe caro­sa­bil și a auto­tu­ris­me­lor eșu­a­te și/sau răs­tur­na­te pe par­tea carosabilă.

Regia Auto­no­mă Jude­țea­nă de Dru­muri și Poduri Con­stan­ța anu­nţă că înce­pând de astăzi, 28 ianu­a­rie 2021, ora 18.00, cir­cu­la­ţia ruti­e­ră a fost redes­chi­să în tot jude­țul. În con­ti­nu­a­re se cir­cu­lă în con­di­ții de iar­nă, pe toa­te dru­mu­ri­le județene.

A fost un efort con­si­de­ra­bil depus de cole­gii noș­tri de la RAJDP, căro­ra vreau să le mul­țu­mesc. Vă mul­țu­mesc și dum­ne­a­voas­tră, celor care ați înțe­les îndem­nul meu refe­ri­tor la ceea ce tre­bu­ie să impli­ce călă­to­ri­i­le pe ase­me­nea con­di­ții atmosferice.

Cu spe­ran­ța că aces­te îndem­nuri vor ajun­ge în aten­ția a cât mai mulți din­tre dum­ne­a­voas­tră, insist să nu vă lăsați ten­tați de fru­mu­se­țea pei­sa­ju­lui. Por­ni­rea la drum, cu auto­tu­ris­mul, în jude­țul Con­stan­ța, pe o ase­me­nea vre­me, ascun­de nume­roa­se cap­ca­ne chiar și pen­tru cei care dețin auto­tu­ris­me puter­ni­ce și echi­pa­te cores­pun­ză­tor, ori­cât de expe­ri­men­tați ar fi. Mul­țu­mim echi­pa­je­lor și per­so­na­lu­lui Regi­ei Auto­no­me Jude­țe­ne de Dru­muri și Poduri Con­stan­ța și a celor ai Direc­ți­ei Regio­na­le de Dru­muri și Poduri Con­stan­ța, ISU Dobro­gea, Ser­vi­ci­u­lui de Ambu­lan­ța Jude­țean Con­stan­ța, Pri­ma­ri­lor UAT-uri­lor din jude­țul Con­stan­ța, struc­tu­ri­lor MAI și MAPN și tutu­ror celor care au con­tri­bu­it și s‑au impli­cat în acțiu­ni­le de inter­ven­ție și sal­va­re a per­so­ne­lor afla­te la nevo­ie” – Mihai Lupu, Pre­șe­din­te Con­si­li­ul Jude­țean Constanța.

Vă rea­min­tim, că ieri, 27.01.2021, după insta­la­rea codu­lui por­to­ca­liu de nin­sori impor­tan­te can­ti­ta­tiv și viscol, la 15.00, auto­ri­tă­ți­le au luat măsu­ra închi­de­rii cir­cu­la­ți­ei pe toa­te sec­toa­re de drum din jude­țul Con­stan­ța pen­tru toa­te cate­go­ri­i­le de auto­ve­hi­cu­le. Măsu­ra a fost lua­tă din cau­za visco­lu­lui și a nin­so­ri­lor con­sis­ten­te care a con­dus la o vizi­bi­li­ta­te extrem de redu­să și la o can­ti­ta­te mare de zăpa­dă pe dru­mu­ri­le din jude­țul Constanța.

În con­ti­nu­a­re, reco­man­dăm con­du­că­to­ri­lor auto ca pe dru­mu­ri­le aco­pe­ri­te cu zăpa­dă, să cir­cu­le pru­dent, să adap­te­ze vite­za la con­di­ți­i­le din tra­fic, să aibă auto­ve­hi­cu­le­le echi­pa­te cores­pun­ză­tor pen­tru con­di­ții de iar­nă și să se infor­meze în pre­a­la­bil cu pri­vi­re la con­di­ți­i­le de tra­fic din zone­le tranzitate.

Toate sectoarele de drumuri naționale și autostrăzi sunt deschise circulației!

Înce­pând cu ora 18:10 a fost des­chi­să cir­cu­la­ția ruti­e­ră pen­tru toa­te cate­go­ri­i­le de auto­ve­hi­cu­le și pe DN22F, km 8+000 – km 13+900, Izvoa­re­le – Nal­bant, jude­țul Tulcea.

Ast­fel, la aceas­tă oră nu mai sunt sec­toa­re de drum națio­nal sau autos­trăzi inchi­se din cau­za con­di­ți­i­lor meteorologice.

Pre­ci­zăm că pe rețea­ua de dru­muri națio­na­le și autos­trăzi s‑a acțio­nat, astăzi, 28.01.2021, în inter­va­lul orar 12:00 – 17:00, astfel:
· DRDP Bucu­rești: 4 auto­u­ti­la­je și s‑au răs­pân­dit 6 tone mate­ri­al antiderapant;
· DRDP Crai­o­va: 11 auto­u­ti­la­je și s‑a răs­pan­dit 1 tonă clo­ru­ră de calciu;
· DRDP Timi­șoa­ra: 2 auto­u­ti­la­je și s‑au răs­pân­dit 4 tone mate­ri­al antiderapant;
· DRDP Cluj: 4 auto­u­ti­laj și s‑a răs­pân­dit 22 tone mate­ri­al antiderapant;
· DRDP Bra­șov: 25 auto­u­ti­la­je și s‑au răs­pân­dit 114,5 tone mate­ri­al anti­de­ra­pant și 0.15 tone clo­ru­ră de cal­ciu tone mate­ri­al antiderapant;
· DRDP Iași: 22 auto­u­ti­la­je și s‑au răs­pân­dit 73 tone mate­ri­al antiderapant;
· DRDP Con­stan­ța:  28 auto­u­ti­la­je și s‑au răs­pân­dit 14  tone mate­ri­al anti­de­ra­pant și 6 tone clo­ru­ră de cal­ciu tone mate­ri­al antiderapant.

Total gene­ral: S‑a acțio­nat cu 96 auto­u­ti­la­je și s‑au răs­pân­dit 233,5 tone mate­ri­al anti­de­ra­pant și 7,15 tone clo­ru­ră de calciu.


Man­ga­lia News, 28.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply