STAGIU de KUNG-FU, probele „QI-KUNG” și „ZHA-QUAN”, la Casa Tineretului din Mangalia

0
188

STAGIU DE KUNG-FU,
PROBELE DEQI-KUNG” ŞI „ZHA-QUAN”.
Dumi­ni­că 10.01.2021, la Man­ga­lia la Sala „Sha­o­lin”, de la Casa Tine­re­tu­lui se va desfă­şu­ra un sta­giu de Kung-Fu, la „Qi-Kung” şi „Zha-Quan” (tao­lu tra­di­ţio­nal).
La pre­gă­ti­re pot să par­ti­ci­pe spor­tivi avan­sa­ţi (minim 10 ani, cu abi­li­tă­ţi pen­tru tao­lu), instruc­tori, antre­nori şi arbi­tri.
Pro­gram:
Dumi­ni­că 10.01.2021:
‑08.30–09.00: Sosi­rea par­ti­ci­panţi­lor.
‑09.00–11.00: Pre­gă­ti­re la „Qi-Kung”, teh­nici de bază.
‑11.00–13.00: Pre­gă­ti­re în sti­lul „Zha-Quan”, teh­nici de bază şi com­bi­na­ţii.
‑13.00–14.30: Pau­ză de masă.
‑14.30–17.00: Pre­gă­ti­re în sti­lul „Zha-Quan”, tao­lu tra­di­ţio­nal.
‑17.00: Acor­da­rea diplo­me­lor de par­ti­ci­pa­re şi înche­ie­rea sta­gi­u­lui.
Con­di­ţii de par­ti­ci­pa­re:
1).Sportiv, instruc­tor, antre­nor şi arbi­tru mem­bru al unui club afi­li­at la Aso­ci­a­ţia Româ­nă de Kung-Fu.
2).Ţinuta este obli­ga­to­rie! Pan­ta­lon lung, tri­cou alb cu mîne­ca scur­tă, cen­tu­ra de grad, espa­dri­le negre (ble­u­ma­rin).
3).Termen de înscri­e­re: 9.01.2021. Lis­ta cu nume­le şi pre­nu­me­le par­ti­ci­panţi­lor se va tri­mi­te prin ema­il la: [email protected]
4).Nu se per­ce­pe coti­za­ţie de par­ti­ci­pa­re, dar numă­rul de par­ti­ci­panţi este limi­tat la cca. 25 de per­soa­ne.
5).Cazarea şi masa, pe bază de coman­dă fer­mă, preţuri mini­me!
6).Se vor res­pec­ta con­di­ţi­i­le de pro­te­cţie medi­ca­lă. Intra­rea în sală, pe rînd, la 2 m dis­tanţă, cu mas­ca pe faţă. După intra­rea în sală, se dez­in­fec­tea­ză mîi­ni­le şi se ocu­pă locul des­ti­nat pen­tru pre­gă­ti­re. Pe tim­pul antre­na­men­tu­lui nu se poar­tă mas­ca!

 

Vă aştep­tăm!

Roma­nian Kung-Fu Asso­ci­a­tion.


Man­ga­lia News, 06.01.2021. (A trans­mis Flo­rin Ior­dă­noa­ia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply