Specialiștii Sanatoriului Balnear Mangalia recomandă cura balneară cu nămol, care stimulează sistemul imunitar, accelerează metabolismul, relaxează corpul și mintea și ameliorează durerile musculare sau reumatismale

0
249

Sana­to­ri­ul Bal­near Man­ga­lia: Acu­zați dureri de spa­te, dureri reu­ma­tis­ma­le, sau doriți să vă rela­xați, pur și sim­plu? Sana­to­ri­ul Bal­near și de Recu­pe­ra­re Man­ga­lia vă pro­pu­ne acțiu­nea tera­pe­u­ti­că a nămo­lu­lui, prin care este cres­cu­tă capa­ci­ta­tea de apă­ra­re a orga­nis­mu­lui la con­di­ți­i­le stre­san­te ale vie­ții coti­die­ne.

Încă din anti­chi­ta­te, oame­nii au folo­sit nămo­lul pen­tru vin­de­ca­re sau pen­tru înfru­mu­se­ța­re. Cle­o­pa­tra, con­si­de­ra­tă o fru­mu­se­țe a tim­pu­lui său, este cunos­cu­tă și pen­tru folo­si­rea efec­te­lor bine­fă­că­toa­re ale nămo­lu­lui care, prin acțiu­nea de deto­xi­fi­e­re și exfo­li­e­re, cură­ță și puri­fi­că pie­lea, redându‑i lumi­no­zi­ta­tea și cati­fe­la­rea, mini­ma­li­zea­ză apa­ri­ția ridu­ri­lor, revi­ta­li­zea­ză țesu­tu­ri­le, eli­mi­nă toxi­ne­le, înde­păr­tea­ză gră­si­mi­le redu­când apa­ri­ția celuli­tei, puri­fi­că, cati­fe­lea­ză și rea­dă culoa­re și stră­lu­ci­re pie­lii.

Apli­cat local, aces­ta sti­mu­lea­ză sis­te­mul imu­ni­tar, acce­le­rea­ză meta­bo­lis­mul înde­păr­tea­ză exce­sul de apă din corp, redu­ce obo­sea­la, rela­xea­ză cor­pul și min­tea, creș­te sen­za­ția de con­fort și ame­li­o­rea­ză dure­ri­le mus­cu­la­re sau reu­ma­tis­ma­le.

Nămo­lul este uti­li­zat cu suc­ces și în tra­ta­men­tul afec­țu­ni­lor pre­cum: reu­ma­tis­mul cro­nic, oste­o­ar­tri­te, artri­te, dureri ale liga­men­te­lor mus­cu­la­re, sufe­rin­țe ale înche­ie­tu­ri­lor, ecze­me, pso­ri­a­zis, boli neu­ro der­ma­ti­ce, acnee, dureri de cap, nevral­gii, stres, insomnie, Cura bal­nea­ră cu nămol pro­du­ce efec­te favo­ra­bi­le ce per­sis­tă timp înde­lun­gat, prin modi­fi­ca­rea capa­ci­tă­ții de răs­puns adap­ta­tiv a orga­nis­mu­lui.

Pen­tru pro­gra­mări în luni­le ianu­a­rie-mar­tie, sunați la nr. de tele­fon: 0241.751337. Vă aștep­tăm!


Man­ga­lia News, 13.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply