Situația privind înscrierile și plățile pentru Măsura 1 – Microgranturi și Măsura 2 – Granturi pentru capital de lucru, la data de 22 ianuarie 2021

0
257

Situația privind înscrierile și plățile pentru Măsura 1 – Microgranturi și Măsura 2 – Granturi pentru capital de lucru la data de 22 ianuarie 2021.

Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Antre­pre­no­ri­a­tu­lui și Turis­mu­lui ges­tio­nea­ză  sche­ma  de aju­tor de stat insti­tu­i­tă prin ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 130 din 31 iulie 2020 pri­vind une­le măsuri pen­tru acor­da­rea de spri­jin finan­ci­ar din fon­duri exter­ne neram­bu­r­sa­bi­le, afe­ren­te Pro­gra­mu­lui ope­ra­țio­nal Com­pe­ti­ti­vi­ta­te 2014–2020, în con­tex­tul cri­zei pro­vo­ca­te de COVID-19.

Situ­a­ția apli­can­ți­lor în data de 22 ianu­a­rie 2021 este următoarea:

Situatie-granturi-la-22.01.2021

Cla­u­diu Nasui: Sta­tus măsuri eco­no­mi­ce CoVid din bani europeni 

”Am tre­cut de jumă­ta­te din dosa­re­le de ana­li­zat pen­tru măsu­ra 2. Am reu­șit să ajun­gem la 12.887 dosa­re pro­ce­sa­te sau în curs de cla­ri­fi­ca­re. Sta­tu­sul este aici: https://bit.ly/395ky52. Pen­tru măsu­ra 1, numă­rul dosa­re­lor afla­te în cla­ri­fi­ca­re a scă­zut sim­ți­tor. Mai sunt doar 350 de cla­ri­fi­cat. Numă­rul plă­ți­lor efec­tu­a­te pen­tru ambe­le măsuri vor creș­te ime­di­at ce avem noul buget. Până atunci, minis­te­rul este limi­tat la a face plăți în valoa­rea de 1/12 pe lună din buge­tul anu­lui ante­ri­or. Avem o pro­ble­mă cau­za­tă de epi­de­mie într-una din­tre cele mai încăr­ca­te agen­ții, lucru care ne‑a înce­ti­nit ușor față de rit­mul din săp­tămâ­na ante­ri­oa­ră. De ase­me­nea, săp­tămâ­na aceas­ta am pri­mit infor­ma­ții des­pre anun­țul min­ci­nos tri­mis către bene­fi­ci­ari. Anun­țul nu a pro­ve­nit de la minis­ter. Nu este apro­bat de minis­ter. Și nu a con­tri­bu­it decât la a mări sta­rea de ner­vo­zi­ta­te din rân­dul antre­pre­no­ri­lor care, în mod per­fect legi­tim, așteap­tă banii pe care li i‑a pro­mis statul”.


Man­ga­lia News, 22.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply