Situația implementării programului „Masa Caldă”, în județul Constanța

0
208

În con­tex­tul pro­gre­se­lor făcu­te în pro­gra­mul „Masa Cal­dă”, des­fă­șu­rat în cadrul POAD, pre­fec­tul jude­țu­lui Con­stan­ța, Sil­viu-Iuli­an COȘA a con­ti­nu­at seria demer­su­ri­lor pen­tru imple­men­ta­rea pro­gra­mu­lui în tot jude­țul. Cu spri­ji­nul spe­cia­liș­ti­lor din Insti­tu­ția Pre­fec­tu­lui, dar și cu par­te­ne­rii externi, con­stant sunt iden­ti­fi­ca­te solu­ții pen­tru ca toți cei care intră în cate­go­ri­i­le de per­soa­ne defa­vo­ri­za­te și care pot pri­mi car­duri pen­tru mese cal­de, să bene­fi­cie­ze de acest serviciu.

Jude­țul Con­stan­ța a pri­mit, în data de 6 noiem­brie 2020, un număr de 5.823 de tiche­te soci­a­le pe suport elec­tro­nic — car­duri pen­tru mese cal­de, des­ti­na­te bene­fi­ci­a­ri­lor finali ai aces­tei com­po­nen­te a Pro­gra­mu­lui Ope­ra­țio­nal Aju­to­ra­rea Per­soa­ne­lor Dez­a­van­ta­ja­te POAD:

  • 780 de per­soa­ne cu vâr­sta de 75+ afla­te în evi­den­ța Casei Națio­na­le de Pen­sii Publi­ce, cu veni­turi modes­te, mai mici sau ega­le cu 800 lei, repre­zen­tând indem­ni­za­ție soci­a­lă pen­tru pen­sio­nari sau alte drep­turi pre­vă­zu­te de legi cu carac­ter spe­cial, plăti­te prin case­le teri­to­ri­a­le de pensii;
  • 43 de persoane/familii fără adă­post, inclu­siv persoane/familii care au fost eva­cu­a­te și fami­lii cu copii care nu au domi­ci­liu sta­bil, mai ales cele monoparentale.

În peri­oa­da 11 – 13 noiem­brie 2020, Insti­tu­ția Pre­fec­tu­lui Jude­țul Con­stan­ța a pre­dat către  U.A.T.- uri­le din județ car­du­ri­le indi­vi­du­a­li­za­te cu nume­le și CNP-uri­le bene­fi­ci­a­ri­lor finali,  pen­tru a fi dis­tri­bu­i­te aces­to­ra: 2.698 de car­duri în medi­ul urban (46,33%) și 3.125 de car­duri în medi­ul rural (53,67%).

Car­du­ri­le sunt ali­men­ta­te cu 180 lei lunar, pri­me­le vira­men­te fiind efec­tu­a­te în cur­sul lunii decem­brie 2020, cores­pun­ză­tor ulti­me­lor 4 luni din anul tre­cut, res­pec­tiv peri­oa­dei sep­tem­brie – decem­brie 2020.

Bene­fi­ci­a­rii pose­sori ai car­du­ri­lor de mese cal­de, pot achi­zi­țio­na numai hra­nă găti­tă, în valoa­re de cel mult 40 lei/zi, de la fur­ni­zori de mân­ca­re pre­pa­ra­tă – uni­tăți de ali­men­ta­ție publi­că din tot jude­țul, indi­fe­rent de loca­li­ta­tea de domiciliu.

În pre­zent, din cele 70 de U.A.T. – uri com­po­nen­te ale jude­țu­lui Constanța:

  • în 58 de U.A.T.-uri pro­gra­mul POAD mese cal­de este în pli­nă des­fă­șu­ra­re: în 27 din­tre ele bene­fi­ci­a­rii folo­sesc car­du­ri­le atât la nive­lul loca­li­tă­ții de domi­ci­liu, cât și la nive­lul altor loca­li­tăți, de unde coman­dă în mod inde­pen­dent mân­ca­re pre­pa­ra­tă de la uni­tăți de ali­men­ta­ție publi­că, par­te­neri afi­li­ați SODEXO, iar în 31 de U.A.T.-uri fur­ni­za­rea de mese cal­de se asi­gu­ră bene­fi­ci­a­ri­lor în cadru orga­ni­zat prin impli­ca­rea pri­mă­ri­i­lor, în anu­mi­te zile din săp­tămâ­nă, pres­ta­bi­li­te, prin livra­re la domi­ci­liu sau în anu­mi­te punc­te din loca­li­ta­te, de unde mân­ca­rea este ridi­ca­tă de bene­fi­ci­ari sau de apar­ți­nă­to­rii acestora;
  • la nive­lul a 11 U.A.T.-uri nu a înce­put încă livra­rea de mese cal­de către bene­fi­ci­ari, deși exis­tă inten­ție și impli­ca­re din par­tea pri­mă­ri­i­lor, din cau­za dura­tei de ope­ra­țio­na­li­za­re a uni­tă­ți­lor de ali­men­ta­ție publi­că din aria aces­to­ra sau a loca­li­tă­ți­lor învecinate;
  • un sin­gur U.A.T. nu a ridi­cat car­du­ri­le pen­tru mese calde.

Guver­nul Româ­ni­ei vine în spri­ji­nul cate­go­ri­i­lor de per­soa­ne cele mai defa­vo­ri­za­te, prin acor­da­rea de tiche­te soci­a­le pe suport elec­tro­nic pen­tru asi­gu­ra­rea de masă cal­dă prin pro­iec­tul deru­lat de Minis­te­rul Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne și finan­țat prin Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal pen­tru Aju­to­ra­rea Per­soa­ne­lor Defa­vo­ri­za­te (POAD).

În jude­țul Con­stan­ța, res­pon­sa­bi­lă de imple­men­ta­rea Pro­gra­mu­lui Ope­ra­țio­nal pen­tru Aju­to­ra­rea Per­soa­ne­lor Defa­vo­ri­za­te (POAD), este Insti­tu­ția Prefectului.

Cu toții am înțe­les impor­tan­ța aces­tui pro­gram, prin inter­me­di­ul căru­ia mii de locu­i­tori ai aces­tui județ au par­te de mese cal­de. Văd foar­te mul­tă impli­ca­re în rân­dul cole­gi­lor mei, dar și în rân­dul uno­ra din­tre par­te­neri, iar aici mă refer la emi­ten­tul car­du­ri­lor — SODEXO, cu care am avut ieri o dis­cu­ție și cu care am punc­tat mai mul­te aspec­te impor­tan­te, cum ar fi auto­ri­za­rea cât mai rapi­dă și faci­lă a ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici care ofe­ră mese cal­de prin inter­me­di­ul car­du­ri­lor. De ase­me­nea, mă bucu­ră fap­tul că foar­te mulți agenți eco­no­mici au răs­puns ape­lu­lui nos­tru și al auto­ri­tă­ți­lor loca­le. Dacă, la înce­put, în pro­gram erau inclu­se doar 31 de uni­tăți de ali­men­ta­ție publi­că din 6 U.A.T.-uri, acum vor­bim de nu mai puțin de 88, care ofe­ră în pre­zent mese cal­de bene­fi­ci­a­ri­lor finali din 42 de comu­ni­tăți constănțene.

Am obser­vat o impli­ca­re impor­tan­tă și din par­tea auto­ri­tă­ți­lor loca­le. Unii pri­mari au făcut tot posi­bi­lul ca oame­nii din loca­li­tă­ți­le lor să bene­fi­cie­ze de acest aju­tor. Mai sunt și excep­ții, dar sper că, în foar­te scurt timp, și în loca­li­tăți în care pro­gra­mul fie nu a dema­rat, fie se miș­că mai greu, să vedem o schim­ba­re. Lansez un apel către toți edi­lii din județ să depu­nă efor­turi în acest pro­gram, pen­tru că o fac pen­tru bine­le celor care i‑au înves­tit cu încre­de­re. Este păcat ca oame­nii să aibă un drept, un bene­fi­ciu, dar să nu fie spri­ji­niți toc­mai de cei îndri­tu­iți în acest sens”, a decla­rat Sil­viu-Iuli­an COȘA, pre­fec­tul jude­țu­lui Constanța.

 

UPDATE: Cele 11 loca­li­tăți în care nu a înce­put încă livra­rea de mese cal­de către bene­fi­ci­ari sunt: Cas­te­lu, Coba­din, Cor­bu, Dum­bră­ve­ni, Horia, Inde­pen­den­ța, Istria, Lumi­na, Ovi­diu, Sara­iu și Tuzla.
Facem men­țiu­nea că, în fie­ca­re din­tre aces­te U.A.T.-uri, auto­ri­tă­ți­le loca­le au făcut efor­turi pen­tru imple­men­ta­rea pro­gra­mu­lui. Livra­rea mese­lor cal­de va înce­pe, însă, după ce uni­tă­ți­le de ali­men­ta­ție publi­că din loca­li­tă­ți­le amin­ti­te, sau din cele înve­ci­na­te, se vor înre­gis­tra în sis­tem. De exem­plu, Ovi­diu a pro­pus șase fur­ni­zori, din care trei au pri­mit con­trac­te­le, unul a și sem­nat con­trac­tul, mai are doar de comu­ni­cat codul POS-ului. Urmea­ză să sem­ne­ze și cei­lalți doi furnizori.
Sin­gu­rul U.A.T. care nu și‑a ridi­cat car­du­ri­le pen­tru mese cal­de este Vulturu.

Insti­tu­ția Pre­fec­tu­lui – Jude­țul Constanța.


Man­ga­lia News, 20.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply