Situația granturilor pentru IMM-uri la data de 15 ianuarie 2021, prezentată de Claudiu Năsui, ministrul Economiei

0
415

”Ieri am pos­tat pe site-ul Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei sta­tu­sul pro­ce­să­rii dosa­re­lor pen­tru măsu­ri­le 1, 2 și 3 (https://bit.ly/3su7UEo). Rit­mul pro­ce­să­rii apli­ca­ți­lor a cres­cut. Ceea ce e de bine. Înseam­nă că acti­vi­ta­tea cole­gi­lor din direc­ția de spe­cia­li­ta­te și a noas­tră dă roa­de. Nu ne oprim aici. În mod ide­al, noi tre­bu­ie să pro­ce­săm cât mai repe­de toa­te apli­ca­ți­i­le. În urmă­toa­re­le zile, mă aștept să mai cre­as­că rit­mul. Nu mai reiau măsu­ri­le lua­te, sunt cele de care am vor­bit deja pe pagi­nă. Am pri­o­ri­ti­zat comu­ni­ca­rea res­pin­ge­ri­lor, ast­fel încât cei care au apli­cat să poa­tă fi infor­mați și să poa­tă con­tes­ta, dacă este cazul. De ace­ea, veți vedea o creș­te­re a res­pin­ge­ri­lor procesate.

În momen­tul aces­ta, func­țio­năm cu 1/12 din buge­tul pe anul ante­ri­or. Sun­tem limi­tați de asta, pen­tru a putea sem­na și plăti mai mul­te con­trac­te. Aici solu­ția este adop­ta­rea cât mai rapi­dă a nou­lui buget pe anul 2021. De ase­me­nea, am con­ti­nu­at demer­su­ri­le pen­tru a face rost de bani pen­tru a putea plăti Măsu­ra 3, atunci când vom avea pri­me­le dosa­re admi­se. Cău­tăm 500 de mili­oa­ne de euro, din fon­duri euro­pe­ne. Sun­tem în per­ma­nen­tă legă­tu­ră cu Minis­te­rul Inves­ti­ți­i­lor și Pro­iec­te­lor Euro­pe­ne (fos­tul Minis­te­rul fon­du­ri­lor euro­pe­ne) pen­tru a găsi bani. Este vor­ba de 1.5 mili­ar­de de euro din bani euro­peni în aces­te măsuri care tre­bu­ie să se regă­seas­că în buzu­na­re­le între­prin­de­ri­lor care au sufe­rit din cau­za închi­de­ri­lor pro­vo­ca­te de pan­de­mie. Ne lup­tăm ca acești bani să vină cât mai curând”.

 

Cla­u­diu Năsui, minis­trul Economiei.


Man­ga­lia News, 16.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply