SENZATIONAL!!! FOTOGRAFIA ZILEI: PASAREA PHOENIX DEASUPRA ISLANDEI

0
225

APOD: A Pho­e­nix Auro­ra over Ice­land (2021 Jan 03).
Ima­ge Cre­dit & Copyri­ght: Hall­gri­mur P. Hel­ga­son; Rol­lo­ver Anno­ta­tion: Judy Sch­mi­dt.
https://apod.nasa.gov/apod/ap210103.html

Expla­na­tion: All of the other auro­ra wat­chers had gone home. By 3:30 am in Ice­land, on a quiet Sep­tem­ber night, much of that nigh­t’s auro­ras had died down. Sud­den­ly, unex­pec­te­d­ly, a new bur­st of par­ti­cles strea­med down from spa­ce, ligh­ting up the Ear­th’s atmos­phe­re once again. This time, sur­pri­sin­gly, parei­do­l­i­a­ca­l­ly, the night lit up with an ama­zing sha­pe remi­nis­cent of a giant pho­e­nix. With came­ra equi­p­ment at the rea­dy, two qui­ck sky ima­ges were taken, fol­lowed imme­di­a­te­ly by a third of the land. The moun­tain in the bac­k­gro­und is Hel­ga­fe­ll, whi­le the sma­ll fore­gro­und river is cal­led Kal­dá, both loca­ted abo­ut 30 kilo­me­ters nor­th of Ice­lan­d’s capi­tal Rey­k­ja­vík. Sea­so­ned skywat­chers will note that just abo­ve the moun­tain, toward the left, is the con­ste­l­la­tion of Orion, whi­le the Ple­ia­des star clus­ter is also visi­ble just abo­ve the fra­me cen­ter. The 2016 auro­ra, whi­ch las­ted only a minu­te and was soon gone fore­ver — would pos­si­bly be dis­mis­sed as an fan­ci­ful fable — were it not cap­tu­red in the fea­tu­red, digi­ta­l­ly-com­po­sed, ima­ge mosaic.

Expli­ca­ție: Toți cei­lalți obser­va­tori ai auro­rei ple­ca­se­ră aca­să. Până la 3:30 dimi­nea­ța, în Islan­da, într‑o noap­te liniș­ti­tă de sep­tem­brie, o mare par­te din auro­re­le din acea noap­te s‑au stins. Dintr‑o dată, în mod neaș­tep­tat, o nouă explo­zie de par­ti­cu­le cur­gea din­spre spa­țiu, luminând din nou atmosfe­ra Pămân­tu­lui. De aceas­tă dată, sur­prin­ză­tor, noap­tea s‑a lumi­nat cu o for­mă uimi­toa­re, care amin­teș­te de un Pho­e­nix uri­aș. Cu echi­pa­men­te­le de came­ră pre­gă­ti­te, au fost rea­li­za­te două ima­gini rapi­de ale ceru­lui, urma­te ime­di­at de o tre­i­me din teren. Mun­te­le din fun­dal este Hel­ga­fe­ll, în timp ce micul râu din prim-plan se numeș­te Kal­dá, ambe­le situ­a­te la apro­xi­ma­tiv 30 de kilo­me­tri nord de capi­ta­la Islan­dei, Rey­k­ja­vík. Skywat­chers expe­ri­men­tați vor obser­va că dea­su­pra mun­te­lui, spre stân­ga, este con­ste­la­ția Orio­nu­lui, în timp ce gru­pul de ste­le Ple­ia­des este vizi­bil și dea­su­pra cen­tru­lui cadru­lui. Auro­ra din 2016, care a durat doar un minut și a dis­pă­rut în curând pen­tru tot­dea­u­na — ar putea fi res­pin­să ca o fabu­lă fan­te­zis­tă — dacă nu ar fi fost sur­prin­să în mozai­cul de ima­gi­ne pre­zen­tat, com­pus digi­tal.

sur­sa: Astro­no­my Pic­tu­re of the Day (APOD).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply