Restaurantele, cafenelele și cinematografele din județul Constanța se redeschid | Localitățile care fac excepție

0
716

Măsuri adoptate în ultima ședință a CJSU Constanța.

Mier­curi, 13 ianu­a­rie a.c., pre­fec­tul jude­țu­lui Con­stan­ța, Sil­viu-Iuli­an COȘA, a con­vo­cat Comi­te­tul Jude­țean pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță, în vede­rea votă­rii hotă­râri­lor nr. 1 și 2 din 2021. Aces­tea pre­văd con­sta­ta­rea înca­dră­rii jude­țu­lui Con­stan­ța în limi­ta de inci­den­ță cumu­la­tă a cazu­ri­lor în ulti­me­le 14 zile mai mare de 1,5 și mai mică sau ega­lă cu 3/1.000 de locu­i­tori, con­sta­ta­rea înca­dră­rii a 7 U.A.T.-uri: Con­stan­ța, Man­ga­lia, Cos­ti­nești, Cum­pă­na, Lima­nu, Lumi­na, Tuz­la, în limi­ta de inci­den­ță cumu­la­tă a cazu­ri­lor în ulti­me­le 14 zile mai mare de 3/1.000 de locu­i­tori și actu­a­li­za­rea lis­tei cen­tre­lor de vac­ci­na­re împo­tri­va COVID-19, la nive­lul jude­țu­lui Con­stan­ța.

Ast­fel, a fost vota­tă favo­ra­bil înca­dra­rea jude­țu­lui în limi­ta de inci­den­ță cuprin­să între 1,5 și mai mică sau ega­lă cu 3/1.000 de locu­i­tori. În acest caz, se vor apli­ca măsu­ri­le cuprin­se în ane­xa 3 a hotă­rârii, după cum urmea­ză:

1. Se insti­tu­ie obli­ga­ti­vi­ta­tea pur­tă­rii măș­tii de pro­tec­ție, ast­fel încât să aco­pe­re nasul și gura, pen­tru toa­te per­soa­ne­le care au împli­nit vâr­sta de 5 ani, în toa­te spa­ți­i­le publi­ce des­chi­se. Este per­mi­să înlă­tu­ra­rea aces­te­ia pen­tru peri­oa­de scur­te de timp în vede­rea fuma­tu­lui, con­su­mu­lui de pro­du­se ali­men­ta­re sau bău­turi în afa­ra tera­se­lor, cât și pen­tru des­fă­șu­ra­rea acti­vi­tă­ți­lor spor­ti­ve indi­vi­du­a­le sau altor ase­me­nea acti­vi­tăți, doar dacă per­soa­ne­le sunt în afa­ra zone­lor de tra­fic pie­to­nal și la mini­mum 2 metri față de alte per­soa­ne.

2. Administratorii/Proprietarii spa­ţi­i­lor publi­ce des­chi­se au obli­ga­ția afi­şă­rii la loc vizi­bil infor­ma­ţii pri­vind obli­ga­ti­vi­ta­tea pur­tă­rii măş­tii de pro­te­cţie în spa­ţi­i­le res­pec­ti­ve.

3. Orga­ni­za­rea şi desfă­şu­ra­rea acti­vi­tă­ţii cine­ma­to­gra­fe­lor, insti­tu­ţi­i­lor de spec­ta­co­le şi/sau con­cer­te este per­mi­să, cu par­ti­ci­pa­rea publi­cu­lui până la 30% din capa­ci­ta­tea maxi­mă a spa­ţi­u­lui.

4. Orga­ni­za­rea şi desfă­şu­ra­rea spec­ta­co­le­lor de tipul dri­ve-in este inter­zi­să.

5. Orga­ni­za­rea şi desfă­şu­ra­rea în aer liber a spec­ta­co­le­lor, con­cer­te­lor, fes­ti­va­lu­ri­lor publi­ce şi pri­va­te sau a altor eve­ni­men­te cul­tu­ra­le este inter­zi­să.

6. Acti­vi­ta­tea cu publi­cul a ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici care desfă­şoa­ră acti­vi­tă­ţi de pre­pa­ra­re, comer­ci­a­li­za­re şi con­sum al pro­du­se­lor ali­men­ta­re şi/sau bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce şi neal­co­o­li­ce, de tipul res­ta­u­ran­te­lor şi cafe­ne­le­lor, în inte­ri­o­rul clă­di­ri­lor, este per­mi­să  fără a depă­şi 30% din capa­ci­ta­tea maxi­mă a spa­ţi­u­lui şi în inter­va­lul orar 06.00–23.00.

7. Acti­vi­ta­tea res­ta­u­ran­te­lor şi a cafe­ne­le­lor din inte­ri­o­rul hote­lu­ri­lor, pen­siu­ni­lor sau altor uni­tă­ţi de caza­re, este per­mi­să  fără a depă­şi 30% din capa­ci­ta­tea maxi­mă a spa­ţi­u­lui şi în inter­va­lul orar 06.00–23.00 .

8. În situ­a­ţia în care acti­vi­ta­tea ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici pre­vă­zu­ţi la pct. 6 şi 7 este res­tri­cţio­na­tă sau închi­să, se per­mi­te pre­pa­ra­rea hra­nei şi comer­ci­a­li­za­rea pro­du­se­lor ali­men­ta­re şi bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce şi neal­co­o­li­ce care nu se con­su­mă în spa­ţi­i­le res­pec­ti­ve.

9. Ope­ra­to­rii eco­no­mici pre­vă­zu­ţi la pct. 6 şi 7 vor res­pec­ta obli­ga­ţi­i­le sta­bi­li­te prin ordin comun al minis­tru­lui sănă­tă­ţii şi al minis­tru­lui eco­no­mi­ei, ener­gi­ei şi mediu­lui de afa­ceri nr. 1493/2788/149/2020 pen­tru apro­ba­rea Nor­mei pri­vind sta­bi­li­rea măsu­ri­lor spe­ci­fi­ce de pre­ve­ni­re a răs­pân­di­rii viru­su­lui SARS-CoV‑2 pen­tru acti­vi­tă­ţi­le de pre­pa­ra­re, comer­ci­a­li­za­re şi con­sum al pro­du­se­lor ali­men­ta­re şi/sau bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce şi neal­co­o­li­ce în uni­tă­ţi­le de ali­men­ta­ţie publi­că de tipul res­ta­u­ran­te­lor şi cafe­ne­le­lor din inte­ri­o­rul clă­di­ri­lor, pre­cum şi în spa­ţi­i­le spe­cial ame­na­ja­te din exte­ri­o­rul clă­di­ri­lor.

10. Acti­vi­ta­tea cu publi­cul a ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici licenţi­a­ţi în dome­ni­ul jocu­ri­lor de noroc este per­mi­să fără a depă­şi 30% din capa­ci­ta­tea maxi­mă a spa­ţi­u­lui.

În alte 7 U.A.T.-uri (Con­stan­ța, Man­ga­lia, Cos­ti­nești, Cum­pă­na, Lima­nu, Lumi­na și Tuz­la), vor rămâ­ne vala­bi­le măsu­ri­le din ane­xa 4 a hotă­rârii, având în vede­re că în U.A.T.-urile men­țio­na­te rata de inci­den­ță depă­șeș­te pra­gul de 3/1.000 locu­i­tori (Con­stan­ța – 4,17; Man­ga­lia – 4,03; Cos­ti­nești – 4,61; Cum­pă­na – 3,08; Lima­nu – 3,03; Lumi­na – 3,13 și Tuz­la – 3,01).

Ast­fel, vor fi vala­bi­le urmă­toa­re­le măsuri:

1. Se insti­tu­ie obli­ga­ti­vi­ta­tea pur­tă­rii măș­tii de pro­tec­ție, ast­fel încât să aco­pe­re nasul și gura, pen­tru toa­te per­soa­ne­le care au împli­nit vâr­sta de 5 ani, în toa­te spa­ți­i­le publi­ce închi­se și des­chi­se. Este per­mi­să înlă­tu­ra­rea aces­te­ia pen­tru peri­oa­de scur­te de timp în vede­rea fuma­tu­lui, con­su­mu­lui de pro­du­se ali­men­ta­re sau bău­turi în afa­ra tera­se­lor, cât și pen­tru des­fă­șu­ra­rea acti­vi­tă­ți­lor spor­ti­ve indi­vi­du­a­le sau altor ase­me­nea acti­vi­tăți, doar dacă per­soa­ne­le sunt în afa­ra zone­lor de tra­fic pie­to­nal și la mini­mum 2 metri față de alte per­soa­ne.

2. Orga­ni­za­rea şi desfă­şu­ra­rea acti­vi­tă­ţii cine­ma­to­gra­fe­lor, insti­tu­ţi­i­lor de spec­ta­co­le şi/sau con­cer­te este inter­zi­să.

3. Orga­ni­za­rea şi desfă­şu­ra­rea spec­ta­co­le­lor de tipul dri­ve-in este inter­zi­să.

4. Orga­ni­za­rea şi desfă­şu­ra­rea în aer liber a spec­ta­co­le­lor, con­cer­te­lor, fes­ti­va­lu­ri­lor publi­ce şi pri­va­te sau a altor eve­ni­men­te cul­tu­ra­le este inter­zi­să.

5. Acti­vi­ta­tea cu publi­cul a ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici care desfă­şoa­ră acti­vi­tă­ţi de pre­pa­ra­re, comer­ci­a­li­za­re şi con­sum al pro­du­se­lor ali­men­ta­re şi/sau bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce şi neal­co­o­li­ce, de tipul res­ta­u­ran­te­lor şi cafe­ne­le­lor, în inte­ri­o­rul clă­di­ri­lor, este inter­zi­să.

6. Acti­vi­ta­tea res­ta­u­ran­te­lor şi a cafe­ne­le­lor din inte­ri­o­rul hote­lu­ri­lor, pen­siu­ni­lor sau altor uni­tă­ţi de caza­re, se desfă­şoa­ră doar pen­tru per­soa­ne­le caza­te în cadrul aces­tor uni­tă­ţi.

7. În situ­a­ţia în care acti­vi­ta­tea ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici pre­vă­zu­ţi la pct. 5 şi 6 este res­tri­cţio­na­tă sau închi­să, se per­mi­te pre­pa­ra­rea hra­nei şi comer­ci­a­li­za­rea pro­du­se­lor ali­men­ta­re şi bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce şi neal­co­o­li­ce care nu se con­su­mă în spa­ţi­i­le res­pec­ti­ve.

8. Ope­ra­to­rii eco­no­mici pre­vă­zu­ţi la pct. 5 şi 6 vor res­pec­ta obli­ga­ţi­i­le sta­bi­li­te prin ordin comun al minis­tru­lui sănă­tă­ţii şi al minis­tru­lui eco­no­mi­ei, ener­gi­ei şi mediu­lui de afa­ceri nr. 1493/2788/149/2020 pen­tru apro­ba­rea Nor­mei pri­vind sta­bi­li­rea măsu­ri­lor spe­ci­fi­ce de pre­ve­ni­re a răs­pân­di­rii viru­su­lui SARS-CoV‑2 pen­tru acti­vi­tă­ţi­le de pre­pa­ra­re, comer­ci­a­li­za­re şi con­sum al pro­du­se­lor ali­men­ta­re şi/sau bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce şi neal­co­o­li­ce în uni­tă­ţi­le de ali­men­ta­ţie publi­că de tipul res­ta­u­ran­te­lor şi cafe­ne­le­lor din inte­ri­o­rul clă­di­ri­lor, pre­cum şi în spa­ţi­i­le spe­cial ame­na­ja­te din exte­ri­o­rul clă­di­ri­lor.

9. Acti­vi­ta­tea cu publi­cul a ope­ra­to­ri­lor eco­no­mici licenţi­a­ţi în dome­ni­ul jocu­ri­lor de noroc este inter­zi­să.

9.1. Func­țio­na­rea ope­ra­to­ri­lor din dome­ni­ul jocu­ri­lor de noroc care comer­ci­a­li­zea­ză bile­te de tip LOTO, pariuri și lozuri, este per­mi­să doar pen­tru acti­vi­ta­tea de vân­za­re a aces­to­ra, cu res­pec­ta­rea măsu­ri­lor de pro­tec­ție sani­ta­ră.

Cele două măsuri sunt vala­bi­le de joi, 14 ianu­a­rie a.c., pen­tru o peri­oa­dă de 14 zile.

În ace­eași ședin­ță a CJSU Con­stan­ța a fost apro­ba­tă lis­ta actu­a­li­za­tă a cen­tre­lor de vac­ci­na­re din județ. Aces­tea vor intra în cir­cu­it eta­pizat. Lis­ta cuprin­de urmă­toa­re­le punc­te:
· Con­stan­ța — Pavi­li­o­nul Expo­zi­țio­nal; Spi­ta­lul Mili­tar de Urgen­ță „Al. Gafen­cu” — Sis­tem Mili­tar Modu­lar de Izo­la­re și Tra­ta­ment;
· Med­gi­dia — Poli­cli­ni­ca din cadrul Spi­ta­lu­lui Muni­ci­pal Med­gi­dia;
· Man­ga­lia — Sana­to­ri­ul Bal­near și de Recu­pe­ra­re Man­ga­lia;
· Năvo­dari — Cen­trul mul­ti­func­țio­nal de sănă­ta­te Năvo­dari;
· Cer­na­vo­dă — Fos­ta can­ti­nă incin­tă cam­pus șco­lar; Spi­ta­lul Oră­șe­nesc Cer­na­vo­dă;
· Ovi­diu — Cen­trul Cul­tu­ral Ele­na Roizen;
· Valu lui Tra­ian — Cen­trul pen­tru Tine­ret;
· Efo­rie — Com­plex „Stea­ua de Mare”;
· Cum­pă­na — Cen­trul socio-edu­ca­tiv;
· Hâr­șo­va — Spi­ta­lul Hâr­șo­va;
· Miha­il Kogăl­ni­cea­nu — Gră­di­ni­ță;
· Negru Vodă — Fos­tul Cine­ma­to­graf;
· Coba­din — Cămi­nul Cul­tu­ral Coba­din;
· Techir­ghi­ol — Cen­trul Spor­tiv „Spar­ta”;
· Bănea­sa — Incin­ta SAJ;
· Coge­a­lac – Gră­di­ni­ță.

În pre­gă­ti­rea eta­pei a doua de vac­ci­na­re împo­tri­va COVID-19 în Româ­nia, Comi­te­te­le Loca­le pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță (CLSU) vor dis­pu­ne măsu­ri­le nece­sa­re pen­tru iden­ti­fi­ca­rea moda­li­tă­ți­lor de trans­port pen­tru per­soa­ne­le nede­pla­sa­bi­le, de la loca­li­ta­tea de domi­ci­liu către cen­trul de vac­ci­na­re la care este aron­da­tă loca­li­ta­tea.

Insti­tu­ția Pre­fec­tu­lui – Jude­țul Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, 14.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply