Centrul de vaccinare pentru cetățenii din Mangalia și zonele limitrofe este la Sanatoriul Balnear Mangalia, pavilionul B, lângă Stadionul municipal Callatis

0
441

”Lucrăm intens la pre­gă­ti­rea Cen­tru­lui de vac­ci­na­re pen­tru cetă­țe­nii din Man­ga­lia și zone­le limi­tro­fe. Aces­ta va fi loca­li­zat la Sana­to­ri­ul Bal­near Man­ga­lia, pavi­li­o­nul B (lân­gă Sta­dio­nul muni­ci­pal Cal­la­tis, intra­rea de pe par­tea cu sta­dio­nul).

Sănă­ta­tea cetă­țe­ni­lor este pri­o­ri­ta­ră și de ace­ea, în ciu­da necla­ri­tă­ți­lor legi­sla­ti­ve pri­vind orga­ni­za­rea, am decis să ne impli­căm total în pre­gă­ti­rea cam­pa­niei de vac­ci­na­re. După cum știți, încă de la înce­pu­tul pan­de­mi­ei, am luat măsuri de pro­te­ja­re a popu­la­ți­ei și aju­to­ra­re a per­soa­ne­lor vul­ne­ra­bi­le. De vineri, per­soa­ne­le din eta­pa a doua de vac­ci­na­re se pot pro­gra­ma, urmând pașii reco­man­dați de auto­ri­tăți.

Fiind oraș turis­tic, am fost loviți puter­nic de aceas­tă pan­de­mie. Ne dorim să depă­șim aceas­tă cri­ză sani­ta­ră cât mai repe­de si de ace­ea vom face tot posi­bi­lul ca aceas­tă cam­pa­nie să decur­gă cât mai bine.

Fac un apel la fie­ca­re din­tre dum­ne­a­voas­tră să urmați doar sfa­tu­ri­le spe­cia­liș­ti­lor și să res­pec­tați regle­men­tă­ri­le auto­ri­tă­ți­lor, pen­tru a reve­ni cât mai curând la nor­ma­li­ta­te. Vă mul­țu­mesc pen­tru înțe­le­ge­re!” (Radu Cris­ti­an, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, pe Fb).


Man­ga­lia News, 14.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply