Şcoala Gimnazială nr. 2 “Sfântul Andrei” Mangalia a fost dotată cu echipamente performante, care să sprijine profesorii în activitatea didactică, în contextul activităților on-line, prin proiectul „Școala‑n clasă de acasă” 

0
645

Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă nr. 2 “Sfân­tul Andrei” Man­ga­lia: Pen­tru învă­țămân­tul româ­nesc, anul 2020 a fost un an al schim­bă­ri­lor, adap­tă­ri­lor, dar mai ales al digi­ta­li­ză­rii. Pen­tru ca edu­ca­ția să con­ti­nue s‑au depus efor­turi mari din par­tea tutu­ror par­te­ne­ri­lor, s‑au rea­li­zat demer­suri spe­ci­fi­ce în vede­rea asi­gu­ră­rii unui pro­ces instruc­tiv-edu­ca­tiv echi­li­brat și efi­cient.

Ast­fel, prin pro­iec­tul „Școala‑n cla­să de aca­să”, finan­țat prin pro­gra­mul Start ONG, lan­sat de Kau­fland Româ­nia și imple­men­tat de Aso­ci­a­ția Act for Tomor­row, trei cla­se din cadrul Șco­lii gim­na­zi­a­le „Sf. Andrei ” din Man­ga­lia au fost dota­te cu echi­pa­men­te per­for­man­te care să spri­ji­ne pro­fe­so­rii în acti­vi­ta­tea didac­ti­că, în con­tex­tul acti­vi­tă­ți­lor on-line.

De ase­me­nea, ele­vii din cele trei cla­se, cât și pro­fe­sori din școa­lă, au bene­fi­ci­at de sesiuni de for­ma­re în vede­rea opti­mei uti­li­zări a table­lor inte­rac­ti­ve.

Start ONG este un pro­gram lan­sat de Kau­fland Româ­nia și imple­men­tat de Aso­ci­a­ția Act for Tomor­row. Dome­ni­i­le viza­te sunt: edu­ca­ție, sănă­ta­te, mediu, soci­al și cul­tu­ră. Valoa­rea tota­lă a pro­gra­mu­lui este de 500.000 euro. Pro­gra­mul Start ONG este cel mai sim­pli­fi­cat instru­ment de finan­ța­re comu­ni­ta­ră des­ti­nat ONG-uri­lor tine­re, insti­tu­ți­i­lor non-admi­nis­tra­ti­ve și gru­pu­ri­lor informale/de ini­ția­ti­vă.


Man­ga­lia News, 05.01.2021. (A trans­mis prof. Ele­o­no­ra Bur­ne­te).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply