Săptămâna Presei Românești. Pagini luminoase de istorie (II)

0
258

Săptămâna Presei Românești. Pagini luminoase de istorie (II)

După ce sâm­bă­tă, 16 ianu­a­rie a.c., v‑am invi­tat ală­tu­ri de noi pe site-ul www.uzp.org.ro, pen­tru a urmări onli­ne eve­ni­men­tul uni­cat dedi­cat bre­slei noas­tre, care adu­ce în fața publi­cu­lui une­le pagini lumi­noa­se de isto­rie, în care jur­na­liș­tii s‑au aflat în pri­me­le rân­duri, ală­tu­ri de oame­nii de cul­tu­ră, dumi­ni­că, 17 ianu­a­rie, de la ora ora 17:00, sunt ală­tu­ri de noi renu­mi­ții zia­riș­tii și con­de­ie­rii de for­ță ai pre­sei și lite­ra­tu­rii din Româ­nia, Ște­fan Mitroi, care ne va vor­bi des­pre mare­le isto­ric Nico­lae Ior­ga și ”Nea­mul Româ­nesc” și Nico­lae Dan Frun­te­la­tă, cu infor­ma­ții ine­di­te des­pre Tudor Arghezi și ”Măr­ți­șor”.

Vă aștep­tăm pe pagi­na noas­tră www.uzp.org.ro (UZP TV), de la ora 17,00!

Vă invi­tăm să vizio­nați pre­zen­ta­rea jur­na­lis­tu­lui prof. dr. Geor­ge Coan­dă:


Man­ga­lia News, 17.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply