Șantierul Naval Mangalia S.A. nu mai înregistrează datorii restante (obligații si accesorii) către bugetul consolidat al statului

0
386

COMUNICAT OFICIAL: În anul 2020, Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia S.A. a imple­men­tat un amplu „Plan de reor­ga­ni­za­re și res­truc­tu­ra­re, în vede­rea res­truc­tu­ră­rii obli­ga­ți­i­lor buge­ta­re res­tan­te ale soci­e­tă­ții către ANAF, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le Ordo­nan­ței Guver­nu­lui nr. 6/2019”.

Pla­nul a fost apro­bat de Adu­na­rea Gene­ra­lă a Acțio­na­ri­lor soci­e­tă­ții Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia S.A. în data de 27.01.2020 și, pe lân­gă masuri de res­truc­tu­ra­re a arie­ra­te­lor soci­e­tă­ții, a inclus și masuri de reteh­no­lo­gi­za­re și rea­bi­li­ta­re a unor capa­ci­tați de pro­duc­ție exis­ten­te.

La jumă­ta­tea anu­lui 2020, a fost fina­li­za­tă inves­ti­ția de rea­bi­li­ta­re și moder­ni­za­re a Calei de lan­sa­re-ridi­ca­re nave, ast­fel încât la data pre­zen­tei, insta­la­ția func­țio­nea­ză în con­di­ții de maxi­mă sigu­ran­ță și poa­te ando­ca nave cu un depla­sa­ment de până la 800 tone.

În luna noiem­brie 2020, soci­e­ta­tea desem­na­tă să moni­to­ri­ze­ze imple­men­ta­rea măsu­ri­lor din Pla­nul de reor­ga­ni­za­re si res­truc­tu­ra­re a întoc­mit un raport final prin care a con­sta­tat fina­li­za­rea aces­tu­ia.

Ca urma­re a deru­lă­rii pro­gra­mu­lui, în anul 2020 au fost puse în func­țiu­ne inves­ti­ții de cca. 1 mil. Euro și au fost lichi­da­te toa­te dato­ri­i­le isto­ri­ce de cca. 3,8 mil. euro, ast­fel încât la data de 31.12.2020, Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia S.A. nu mai înre­gis­trea­ză dato­rii res­tan­te (obli­ga­ții si acce­so­rii) către buge­tul con­so­li­dat al sta­tu­lui.

COMITETUL DE DIRECȚIE AL SOCIETĂȚII.


Man­ga­lia News, 12.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply