Să ne apărăm plămânii, având grijă și de intestinul gros!

0
307

În medi­ci­na tra­di­țio­na­lă orien­ta­lă, plămâ­nii (sis­te­mul res­pi­ra­tor) se află în ace­eași lojă ener­ge­ti­că cu intes­ti­nul gros. Aceas­ta înseam­nă că exis­tă o strân­să legă­tu­ră între plămâni și intes­ti­nul gros. O bună sau proas­tă func­țio­na­re a unu­ia, va influ­en­ța acti­vi­ta­tea celuilalt.

Cu alte cuvin­te, dacă exis­tă o pro­ble­mă pe meri­dia­nul Plămân, în scurt timp va apă­rea o pro­ble­mă și pe meri­dia­nul Intes­tin gros și invers. Deci, nu putem tra­ta efi­cient plămâ­nul, dacă nu tra­tăm – echi­li­brăm și intes­ti­nul gros. Exis­tă o legă­tu­ră și între mucoa­sa diges­ti­vă și mucoa­sa bronși­că, res­pi­ra­to­rie. Să nu uităm că trac­tul res­pi­ra­tor se între­pă­trun­de cu cel digestiv.

Semnele apariției unor perturbări și factori declanșatori

Sem­ne­le afec­tă­rii plămâ­nu­lui sunt: fati­ga­bi­li­ta­te fizi­că și psi­hi­că, tris­te­țe, modi­fi­ca­rea tim­bru­lui vocii, tuse, transpirație.

Sem­ne­le afec­tă­rii intes­ti­nu­lui gros sunt: dia­ree sau con­sti­pa­ție, înso­ți­te de tul­bu­rări hidro­e­lec­tro­li­ti­ce; mani­fes­tări la nive­lul anu­su­lui sau ano-rec­ta­le; aso­ci­e­rea cu tul­bu­rări urinare.

Fac­tori care afec­tea­ză legă­tu­ra Plămân — Intes­tin gros sunt, la nivel psi­hic, anxi­e­ta­tea, melan­co­lia, tris­te­țea, supă­ra­rea și gri­ji­le. Acum înțe­le­geți de ce anxi­e­ta­tea și gri­ji­le lega­te de îmbol­nă­vi­re ne pot șubrezi și mai mult orga­ne­le afec­ta­te de virus, creându‑i viru­su­lui cale libe­ră de a pătrun­de în orga­nism. Ca fac­tor fizic este de avut în vede­re uscăciu­nea mucoa­se­lor, care tre­bu­ie evi­ta­tă. De aici și reco­man­dă­ri­le lega­te de hidra­ta­re. O mucoa­să usca­tă este o mucoa­să cu imu­ni­ta­te scă­zu­tă și mai pre­dis­pu­să de a se infec­ta, de a favo­ri­za infec­ția și înmul­ți­rea fac­to­ri­lor pato­geni (bac­te­rii, viruși).

Sfaturi pentru starea de echilibru a plămânilor și intestinului gros

Pen­tru a păs­tra echi­li­brul orga­nis­mu­lui, care se va reflec­ta la nive­lul plămâ­ni­lor și intes­ti­nu­lui gros, este impor­tan­tă ali­men­ta­ția, hidra­ta­rea, oxi­ge­na­rea orga­nis­mu­lui.

Evi­tați supra-ali­men­ta­ția frec­ven­tă pe stres (buli­mie pe stres și anxi­e­ta­te), exce­sul de pro­te­i­ne ani­ma­le, con­ser­ve­le și ali­men­te­le intens pro­ce­sa­te indus­tri­al, cu mulți colo­ranți și adi­tivi ali­men­tari. Toa­te aces­tea vor face ca orga­nis­mul să tre­bu­ias­că să neu­tra­li­ze­ze toxi­ne­le din ali­men­ta­ția noas­tră și ener­gia va fi direc­țio­na­tă în acest sens și mai puțin pen­tru apă­ra­rea imu­ni­ta­ră – lup­ta cu viru­șii sau alți agenți pato­geni. Deci, ali­men­ta­ția tre­bu­ie să fie cât mai ușoa­ră. Puteți ape­la la pro­bi­o­ti­ce, pen­tru a refa­ce flo­ra intes­ti­na­lă și impli­cit a sus­ți­ne imu­ni­ta­tea. Ali­men­te­le care con­țin pro­bi­o­ti­ce sunt zea­ma de var­ză, gogo­ne­le­le (aces­tea con­țin și o can­ti­ta­te mare de vita­mi­na C naturală).

De ase­me­nea, ape­lați la gemo­te­ra­pie: Extract din mlă­di­țe de Meri­șor, pen­tru regla­rea tranzi­tu­lui și refa­ce­rea flo­rei intes­ti­na­le sau Poly­gem­ma 15 — intes­tin deto­xi­fi­e­re pen­tru o cură de între­ți­ne­re a func­țio­na­li­tă­ții intes­ti­ne­lor, chiar dacă nu aveți mani­fes­tări la acest nivel. Extrac­tul din muguri de Smo­chin este un gemo­te­ra­pic extrem de efi­cient pen­tru regla­rea func­țio­na­li­tă­ții sto­ma­cu­lui, cu efect de regla­re și la nivel neu­ro­ve­ge­ta­tiv, cal­mând stă­ri­le de agi­ta­ție, neliniște.

În aceas­tă peri­oa­dă ar tre­bui evi­tat lap­te­le, care poa­te pro­voa­ca infla­ma­ție și un exces de mucus. Puteți folo­si însă iaur­tul natu­ral și che­fi­rul, care con­țin pro­bi­o­ti­ce. De evi­tat și pro­du­se­le care con­țin zahăr — fer­men­tea­ză și dis­trug mucoa­sa — sau pro­du­se­le care con­țin droj­die — tot din cau­za fer­men­ta­ți­ei. Aten­ție și la con­su­mul de alcool !

Hidra­ta­rea este de ase­me­nea foar­te impor­tan­tă, 70–80% din gre­u­ta­tea cor­pu­lui fiind apă, așa cum bine știm — de aici impor­tan­ța ei în orga­nism și dere­glă­ri­le pe care le poa­te indu­ce un aport insu­fi­cient de apă. Apa este esen­ți­a­lă pen­tru eli­mi­na­rea toxi­ne­lor din orga­nism. Deci, țineți cont să vă hidra­tați cores­pun­ză­tor, cu 1 — 2 litri de apă zilnic.

Oxi­ge­na­rea este și ea foar­te impor­tan­tă pen­tru buna func­țio­na­re a celu­le­lor între­gu­lui orga­nism. Plămâ­nii sunt cei care aju­tă la schim­bul de gaze: intră aer cu oxi­gen și se eli­be­rea­ză dio­xid de car­bon. Aeri­siți cât mai des casa, având gri­jă tot­o­da­tă să nu stați în curent. Faceți exer­ci­ții de res­pi­ra­ție, cel puțin o dată pe zi, în fața feres­trei des­chi­se (inspir 5 secun­de — pau­ză 5 secun­de – expir 5 secun­de – de mai mul­te ori) minim 10–15 minu­te pe zi.

Tem­pe­ra­tu­ra este impor­tan­tă. Tre­bu­ie să men­ți­neți o tem­pe­ra­tu­ră con­stan­tă în casă, 20–22 gra­de Cel­si­us, ast­fel încât orga­nis­mul să nu chel­tu­ias­că ener­gie pen­tru termoreglare.

Intervenții la nivel respirator

De cele mai mul­te ori poar­ta de intra­re în orga­nism a fac­to­ri­lor pato­geni este cavi­ta­tea buca­lă și cea naza­lă, mai ales pen­tru afec­țiu­ni­le res­pi­ra­to­rii. Dacă găsesc aici un teren pro­pi­ce se vor dezvol­ta și vor migra în întreg organismul.

Putem face pre­ven­ție cură­țând cât mai bine aceas­tă zonă. În acest sens, se pot folo­si tinc­turi (de Cim­bruSocTrei frați pătați) sau pre­pa­ra­tul Mira — pen­tru gar­ga­ră (un extract de smir­nă, cu efect impor­tant dez­in­fec­tant, antiinflamator).

Extrac­te­le gemo­te­ra­pi­ce care sus­țin buna func­țio­na­re a apa­ra­tu­lui res­pi­ra­tor sunt cele din muguri de Bradmuguri de Mes­tea­căn și mlă­di­țe de Măceș — pe care le reco­mand pen­tru copii și Coa­căz negruArin negruLemn câi­nesc, pen­tru adulți. Indi­fe­rent de vâr­stă, puteți ape­la la pre­pa­ra­tul gemo­te­ra­pic com­plex Poly­gem­ma 5 – cavi­ta­te buca­lă și gât.

Pen­tru cei care au pro­ble­me cro­ni­ce la nive­lul apa­ra­tu­lui res­pi­ra­tor (bronși­te, tra­he­o­bronși­te), în cazul fumă­to­ri­lor și celor care au avut recent viro­ze res­pi­ra­to­rii și nu s‑au refă­cut în tota­li­ta­te, le reco­mand Poly­gem­ma 16 — plămâni (efect antis­cle­ros, antis­pas­tic, de echi­li­bra­re hidri­că, redu­ce fibros­cle­ro­za, creș­te capa­ci­ta­tea res­pi­ra­to­rie), în aso­ci­e­re cu Extrac­tul din muguri de Călin, admi­nis­trat seara.

Dacă apar afec­tări ușoa­re ale trac­tu­lui res­pi­ra­tor, cu tuse, ape­lați la Poly­gem­ma 3 — tuse (mer­ge pe tusea sea­că și cea pro­duc­ti­vă), în aso­ci­e­re cu cea­iuri cal­de de Scai vânăt și Pod­bal, pen­tru a favo­ri­za expectorația.

Sunt medic și închei spu­nân­du-vă că este bine să ape­lați la medic întot­dea­u­na când obser­vați că se insta­lea­ză un discon­fort la nivel res­pi­ra­tor. Nu tre­bu­ie să subes­ti­măm ris­cul infec­ți­ei, dar nici nu tre­bu­ie să con­si­de­răm că este o afec­țiu­ne de neînvins.

Ridi­cați-vă nive­lul de ener­gie cu gân­duri pozi­ti­ve și sen­ti­men­te de recu­noș­tin­ță, iubi­re. Orga­nis­mul nos­tru este un meca­nism minu­nat, pro­iec­tat să ne ape­re — tre­bu­ie doar să fim ală­tu­ri de el (nu împo­tri­va lui) în acest demers.

Dr. Dana Mișa Șela­ru — medic spe­cia­list de Medi­ci­nă de Fami­lie, cu com­pe­ten­ță in ramuri ale medi­ci­nei alter­na­ti­ve: acu­punc­tu­ră, home­o­pa­tie, gemo­te­ra­pie, apifitoterapie,
Lec­tor al Aso­ci­a­ți­ei Româ­ne de Gemo­te­ra­pie și Homeopatie.


Man­ga­lia News, 19.01.2021. (sur­sa: plantextrakt.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply