Romanian Music Export, primul program românesc de promovare și de export muzical la nivel european, va avea o ediție online pe 31 ianuarie 2021

0
201

Romanian Music Export, primul program românesc de promovare și de export muzical la nivel european, va avea o ediție online pe 31 ianuarie 2021.

După un an sărac în eve­ni­men­te, cu un sec­tor cul­tu­ral greu încer­cat și cu per­spec­ti­ve neclare pen­tru 2021, pro­fe­si­o­niș­tii din indus­tria muzi­ca­lă și a enter­tain­men­tu­lui din Româ­nia au mare nevo­ie de îndru­ma­re, solu­ții și întâl­niri pen­tru pro­vo­că­ri­le curen­te și vii­toa­re. În acest con­text, Roma­nian Music Export, pri­mul pro­gram româ­nesc din zona antre­pre­no­ri­a­lă care își asu­mă misiu­nea de pro­mo­va­re și de export muzi­cal la nivel euro­pean, va lan­sa pe 31 ianu­a­rie 2021 Roma­nian Music Export Onli­ne. Eve­ni­men­tul este gân­dit cu un for­mat de emi­siu­ne TV, ce va con­sta din panel-uri de dis­cu­ție live și înre­gis­tra­te cu spea­keri români și stră­ini rele­vanți pen­tru indus­trie și show­ca­se-uri de tru­pe românești.

Sus­ți­ne­re pen­tru artiș­tii români în creș­te­re pe plan intern și internațional

Roma­nian Music Export s‑a dezvol­tat pen­tru a fi un pro­gram pro­mo­țio­nal atât în iden­ti­fi­ca­rea și sus­ți­ne­rea artiș­ti­lor români la înce­put de drum, cât și pen­tru a‑i spri­jini în creș­te­rea cari­e­rei lor națio­na­le și inter­națio­na­le. RME pune la dis­po­zi­ție o sce­nă pen­tru noi voci și talen­te, prin plat­for­ma care își pro­pu­ne să adu­că lao­lal­tă artiști tineri, pro­fe­si­o­niști ai indus­tri­ei muzi­ca­le, direc­tori de fes­ti­val și public, având cre­din­ța că muzi­ca este acel liant uni­ver­sal care uneș­te, vin­de­că și motivează.

Roma­nian Music Export a prins via­ță la cea de‑a doua edi­ție a East Euro­pean Music Con­fe­ren­ce, pe 26 iulie 2018, eve­ni­ment la care pro­du­că­tori, agenți de boo­king, pro­mo­tori și ope­ra­tori cul­tu­rali din Româ­nia și Euro­pa au asis­tat la un spec­ta­col sus­ți­nut de cinci tru­pe româ­nești, a căror selec­ție a fost făcu­tă după o înscri­e­re pre­a­la­bi­lă pe plat­for­ma con­stru­i­tă spe­cial pen­tru acest program.

Ori­ce tru­pă din Româ­nia s‑a putut înscrie, cu con­di­ția ca pie­se­le înscri­se să fie cre­a­ții ori­gi­na­le. Juri­za­rea a fost făcu­tă în două eta­pe, pre­se­lec­ția fiind făcu­tă la nivel local, în timp ce selec­ția fina­lă a celor cinci tru­pe a avut par­te de un juriu inter­națio­nal. 71 de artiști s‑au înscris în com­pe­ti­tie și tru­pe­le Am Fost La Mun­te Și Mi‑a Plă­cut, Gra­mo­fo­ne, Jaz­zy­BIT, NEXT EX și Whi­te Walls au sus­ți­nut con­cer­te de excep­ție, iar în pau­ze au răs­puns între­bă­ri­lor și curi­o­zi­tă­ți­lor pre­sei și ale agen­ți­lor de boo­king de la fes­ti­va­luri mari ale Europei.

Roma­nian Music Export Onli­ne pre­gă­teș­te tere­nul pen­tru vii­toa­re­le eve­ni­men­te offline

Edi­ția onli­ne din 31 ianu­a­rie este esen­ți­a­lă pen­tru con­ti­nu­a­rea pro­gra­mu­lui Roma­nian Music Export și pen­tru a putea face posi­bi­lă edi­ția live offli­ne din 2021, din cau­za situ­a­ți­ei fără pre­ce­dent cre­a­te de pan­de­mia de coro­na­vi­rus, care a for­țat anu­la­rea, amâ­na­rea sau reo­rien­ta­rea spre onli­ne a tutu­ror eve­ni­men­te­lor și acti­vi­tă­ți­lor cul­tu­ra­le. Plat­for­ma digi­ta­lă RME este cre­a­tă pen­tru artiști români, în spe­cial cei în ascen­siu­ne, cu o nevo­ie vita­lă de îndru­ma­re și suport în tim­pul aces­tei peri­oa­de fără con­cer­te și fără plăți, având o nevo­ie con­stan­tă de par­te­neri cu care să dis­cu­te posi­bi­le solu­ții pen­tru recon­struc­ția cari­e­re­lor lor în vii­to­rul apropiat.

Eve­ni­men­tul onli­ne va con­sta din 10 panel-uri  de dis­cu­ții, prin­tre care Can music help us thri­ve? / Muzi­ca ne vin­de­că, Heal­th & Safe­ty post pan­de­mic events reo­pe­ning, Fre­e­lan­ce musi­cian or artist? Can it be done?,  Solu­ții ale indus­tri­ei muzi­ca­le pen­tru redes­chi­de­rea vie­ții cul­tu­ra­le, How do fes­ti­val boo­kers cho­o­se new­co­mers for their line-up?, The futu­re of clubs and sma­ll con­cert venu­es și Women in music industry.

Din­tre spea­keri fac par­te Fru­z­si­na Szép (Direc­tor, Super­blo­om Fes­ti­val — Ger­ma­nia), Greg Par­m­ley (Direc­tor Inter­na­tio­nal Live Music Con­fe­ren­ce & Inter­na­tio­nal Fes­ti­val Forum, UK), Michal Kas­cak (Fon­da­tor / CEO — Poho­da fes­ti­val, Slo­va­cia), Chris­tof Huber (Direc­tor, You­ro­pe – Euro­pean Fes­ti­val Asso­ci­a­tion Elve­ția), Baris Basa­ran (Pro­mo­ter / Head of Eas­tern & Cen­tral Euro­pe — TEG / MJRUK), Lina Ugri­no­v­s­ka (Inter­na­tio­nal Boo­king /  Pas­sword Pro­duc­tion, Nor­th Mace­do­nia), repre­zen­tanți ai fes­ti­va­lu­ri­lor euro­pe­ne Sum­mer­bre­e­ze Open Air (Ger­ma­nia), Wide Days (Sco­ția), Nova Rock (Aus­tria), dar și repre­zen­tanți ai celor loca­le (ART­ma­nia, Untold, Elec­tric Cas­tle, Sum­me­rwe­ll, Jazz in the Park), ai Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii și clu­bu­ri­lor de eve­ni­men­te din țară (Quan­tic, Roc­ks­ta­dt, Form Spa­ce, Club Con­trol, Expi­rat), mana­geri de tea­tru și cul­tu­rali, artiști români și repre­zen­tanți ai com­pa­ni­i­lor de boo­king și mana­ge­ment. Întreg pro­gra­mul și invi­ta­ții pot fi con­sul­tați pe site-ul https://musicexport.ro/.

Tru­pe­le care vor sus­ți­ne con­cer­te în cadrul Roma­nian Music Export Onli­ne sunt: Luci­fer — A Rock Ope­ra, Bal­kan Tak­sim, Psi­ho­drom, Bla­nă Bom­bă, Whi­te Walls,  Dir­ty Shirt, Roa­d­ki­ll­so­da, Gra­mo­fo­ne, Jaz­zy Bit.

Eve­ni­men­tul va fi trans­mis pe 31 ianu­a­rie pe site-ul https://musicexport.ro/, dar și pe cana­le­le de Face­bo­ok și de You­tu­be, vizio­na­rea fiind gra­tu­i­tă pen­tru public.

Roma­nian Music Export onli­ne este un pro­iect muzi­cal și de antre­pre­no­ri­at cul­tu­ral rea­li­zat cu spri­ji­nul Minis­te­ru­lui Culturii.


Man­ga­lia News, 24.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply