RETROSPECTIVA MANGALIA NEWS 2020 — CELE MAI CITITE ARTICOLE

0
164

RETROSPECTIVA MANGALIA NEWS 2020 — CELE MAI CITITE ARTICOLE.

Și pen­tru echi­pa Man­ga­lia News, la fel ca pen­tru toți pri­e­te­nii din acest dome­niu, anul 2020 a fost un an de ”andu­ran­ță”, de încer­ca­re. Cu toa­te gre­u­tă­ți­le prin care am tre­cut, Man­ga­lia News se dove­deș­te a fi, în con­ti­nu­a­re, coti­dia­nul onli­ne urmă­rit de un număr din ce în ce mai mare de citi­tori. Iată ce spu­ne Goo­gle Ana­ly­tics des­pre Man­ga­lia News, la fina­lul aces­tui an: 2.783.049 uti­li­za­tori, din­tre care 45% sunt noi și pes­te 12.000.000 de vizu­a­li­zări de pagini, cu o medie zil­ni­că de 4–5.000 vizu­a­li­zări și ”vâr­furi” de 9.000 și de 17.000, în func­ție de eve­ni­men­te.

CLASAMENT 10 — Uti­li­za­tori pe țări / 2020:

Pe pri­me­le 5 locuri se situ­ea­ză arti­co­le­le:

1. STABILOPODUL — O inven­ție româ­neas­că pe care nu avem drep­tul s‑o igno­răm! - 93.506 vizu­a­li­zări; 

2. Mili­ta­rii pen­sio­nari cuce­resc în instan­ță aju­toa­re­le pre­vă­zu­te de Legea nr. 284/2010. INTERVIU cu avo­ca­tul FLORIN RĂICAN, cu 78.641 vizu­a­li­zări;

2 bis: Web­cam LIVE Lito­ral - 54.485 vizu­a­li­zări.

3. Anti­bi­o­ti­ce Iași a relu­at pro­duc­ția de Mol­damin49.357 vizu­a­li­zări direc­te.

4. CUM E CORECT? Când se scrie „vi” și când se scrie „vii”? - 43.303 vizu­a­li­zări

5. Cum se făcea pla­jă la mare acum 133 de ani38.207 vizu­a­li­zări;

Locu­ri­le urmă­toa­re:

6. Nota 5 la Mate… - 31.708 vizu­a­li­zări;

7. Mihai Cuba­niţ – zida­rul care face case din pia­tră29.604 vizu­a­li­zări.

Pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re, pos­tă­ri­le noas­tre ”în oglin­dă” au adi­țio­nat în anul 2020 pes­te 2.730.000 de vizu­a­li­zări. Pagi­na Man­ga­lia News, pe Face­bo­ok, este aici: https://www.facebook.com/MangaliaNews.ro/. Spe­cial pen­tru sezo­nul esti­val, dar nu numai, avem și pagi­na VamaVeche2Mai, pre­cum și site-ul VamaVeche2Mai.ro  

Gru­pu­ri­le noas­tre pe Fb sunt: Man­ga­lia News Ofi­ci­al#Sudul­Li­to­ra­lu­luiOn­li­ne | #Limanu2MaiVamaVecheHagieni | 23 August — Con­stan­ța | #Anun­tu­ri­Man­ga­li­a­News | #Man­ga­li­a­Su­per­Ra­l­ly | Negru Vodă — Comu­ni­ta­te onli­ne | ROMÂNIA POZITIVĂ. Cola­bo­răm cu mul­te alte gru­puri par­te­ne­re. Pe TWITTER, sun­tem pre­zenți aici: https://twitter.com/Mangalia_News. Ne bucu­răm să cola­bo­răm pen­tru dis­tri­bu­i­re cu alte zeci de gru­puri par­te­ne­re de pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re.

NEWS!!! La fina­lul anu­lui 2020, am lan­sat un nou por­tal: ADLMangalia.roANTREPRENORIAT și DEZVOLTARE LOCALĂ MANGALIA, des­ti­nat IMM-uri­lor din sudul lito­ra­lu­lui româ­nesc. Prin aceas­tă ini­ția­ti­vă onli­ne dorim să ne adre­săm tutu­ror celor care doresc să obți­nă finan­țări euro­pe­ne sau guver­na­men­ta­le pen­tru pro­iec­te­le lor de dezvol­ta­re. Cola­bo­ra­to­rii noș­tri — spe­cia­liști, experți în dome­ni­ul finan­ță­ri­lor și pro­iec­te­lor, pot rea­li­za pen­tru cei inte­re­sați: Pla­nuri de afa­ceri, Stu­dii de feza­bi­li­ta­te, Cereri de finanţa­re, Mana­ge­ment de pro­iect. Deta­lii, la un cli­ck dis­tan­ță, aici:

Cu pri­le­jul bilan­țu­lui anu­al, vă mul­țu­mim, dragi citi­tori, dragi pri­e­te­ni, pen­tru inte­re­sul mani­fes­tat și, ca de obi­cei, vă invi­tăm să vă impli­cați mai mult în via­ța coti­dia­nă a Cetă­ții, pen­tru a ne fi mai bine nouă, dar și oas­pe­ți­lor noș­tri. Scri­eți-ne, în con­ti­nu­a­re, pe adre­sa de e‑mail a redac­ți­ei: [email protected]

MN: După cum v‑am mai infor­mat, ală­tu­ri de TVR Inter­națio­nal, Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în Pro­iec­tul Arca TV, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni, care emi­te din Hous­ton, Texas, USA. Arti­co­le­le dedi­ca­te par­te­ne­ri­a­tu­lui Arca TV – Man­ga­lia News, pot fi vizu­a­li­za­te AICI.

De ase­me­nea, Man­ga­lia News este par­te­ner media al pos­tu­lui cul­tu­ral de Radio Pro­Dias­po­ra, care emi­te onli­ne din Ger­ma­nia de 11 ani, pen­tru ascul­tă­to­rii din lumea întrea­gă. Radio Pro­Dias­po­ra poa­te fi ascul­tat ÎN DIRECT și pe Man­ga­lia News, dar și aici, acum, cu un sin­gur cli­ck pe poză:

Să fiți sănă­toși, împli­niți și feri­ciți!

ANUL NOU, CU SĂNĂTATE ȘI BUCURII! LA MULȚI ANI


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 3 ianu­a­rie 2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply