RAJA a majorat preţul apei potabile | Facturile ridicate la apă și canalizare situează județul Constanța pe primul loc pe țară

0
501

Regia Auto­no­mă Jude­țea­nă de Apă Con­stan­ța a majo­rat, de la 1 ianu­a­rie, pre­țul apei pota­bi­le. 

Aces­ta a cres­cut cu aproa­pe 50 de bani pe metru cub, de la 4,50 la 4,96 de lei fără TVA, ne-au decla­rat repre­zen­tan­ții Biro­u­lu­lui de Fac­tu­ra­re al RAJA
 
Pen­tru ser­vi­ci­i­le de cana­li­za­re, tari­ful a rămas neschim­bat, de 4,36 de lei pe metru cub. Regia de Apă trans­mi­te că tari­fe­le sunt avi­za­te de către Auto­ri­ta­tea Națio­na­lă de Regle­men­ta­re pen­tru Ser­vi­ci­i­le Comu­ni­ta­re de Uti­li­tăți Publi­ce, printr‑o deci­zie din sep­tem­brie 2019, după veri­fi­ca­rea tutu­ror com­po­nen­te­lor de preț.

Fac­tu­ri­le ridi­ca­te la apă și cana­li­za­re, care situ­ea­ză jude­țul Con­stan­ța pe pri­mul loc pe țară, au stâr­nit nemul­țu­mi­rea cli­en­ți­lor RAJA. Repre­zen­tan­ții Regi­ei invo­că situ­a­ția spe­cia­lă din Dobro­gea, cu zone ari­de, care impun colec­ta­rea apei de la mare adân­ci­me, fapt care atra­ge cos­turi ridi­ca­te de pro­duc­ție. (sur­sa: radioconstanta.ro).


Man­ga­lia News, 09.01.2021.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply