Rafila: PSD solicită ca şcolile să fie redeschise imediat cum se încheie vacanţa de iarnă

0
164

Depu­ta­tul PSD Ale­xan­dru Rafi­la a anu­nţat că soci­al-demo­cra­ţii soli­ci­tă ca şco­li­le să fie redes­chi­se ime­di­at cum se înche­ie vacanţa de iar­nă şi a adă­u­gat că o amâ­na­re a unei deci­zii de redes­chi­de­re ar fi nejus­ti­fi­ca­tă.

Îmi pare rău că dom­nul minis­tru Cîm­pea­nu este pus într‑o situ­a­ţie în care nu are deci­zia de a hotă­rî foar­te clar, împre­u­nă cu minis­trul Sănă­tă­ţii, să des­chi­dă şco­li­le. Închi­de­rea şco­lii, după cum şti­ţi, a fost o măsu­ră care nu a mai fost lua­tă, cel puţin pen­tru şco­li­le pri­ma­re, în niciu­na din­tre ţări­le mem­bre ale Uniu­nii Euro­pe­ne în cur­sul lunii noiem­brie şi în decem­brie şi am ajuns în situ­a­ţia în care, de aproa­pe un an de zile, copi­ii nu numai că au un acces limi­tat la învă­ţă­tu­ră, mai ales cei din cate­go­rii defa­vo­ri­za­te, unii din medi­ul rural care nu au acces la învă­ţământ onli­ne, dar sunt pro­fund mar­ca­ţi în dezvol­ta­rea lor psi­ho­so­ci­a­lă ca vii­tori adulţi, pen­tru că nu pot să inte­ra­cţio­ne­ze unii cu alţii, nu pot să inte­ra­cţio­ne­ze cu pro­fe­so­rii lor.

Con­ti­nu­a­rea, pe news.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply